ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Παρασκευη 19 Απριλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 2 Απριλίου 2024

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ημερομηνία2 Απριλιου 2024

ΑΔΑ: 6ΗΙ3469Β7Τ-2Ξ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικού

Τμήμα Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού            Πειραιάς 28-3-2024

Υπεύθυνη: κα Αθ. Λυμπεροπούλου                                Αριθμ. Πρωτ.: 20241694

Τηλέφωνο: 210-4142223

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 958/τ.Γ'/26-3-2024 και 990/τ.Γ'/27-3-2024 δημοσιεύθηκαν οι προκηρύξεις των παρακάτω θέσεων μελών ΔΕΠ, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

·      Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Μακρομάρκετινγκ και Διαφήμιση» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το Μακρομάρκετινγκ ως συστημική λειτουργία και αλληλεπίδραση μεταξύ του Μάρκετινγκ, και του ευρύτερου οικονομικού, κοινωνικού, τεχνολογικού και θεσμικού Μακρο-περιβάλλοντος. Τη Διαφήμιση, ως κρίσιμο στοιχείο του μίγματος επικοινωνίας, μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του στρατηγικού Μάρκετινγκ. Τη διεύρυνση του πεδίου των διαφημιστικών μέσων με την υιοθέτηση καινοτομικών ψηφιακών τεχνολογιών και ψηφιακών μέσων. Την επί μέρους αλληλεπίδραση της Διαφήμισης, τόσο με το Μακροοικονομικό περιβάλλον, η μελέτη της οποίας ξεκίνησε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και την οικονομική κρίση του 1930, όσο και με την τρέχουσα διεύρυνσή της σε άξονες του Μακρο-περιβάλλοντος, που αφορούν σε κρίσιμα ή ευαίσθητα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα». (ΦΕΚ 958/τ.Γ'/26-3-2024, ΑΔΑ: ΨΧ56469Β7Τ-ΨΗ8).

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 39724

·       Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας» αφορά στην εφαρμογή θεμάτων της Διαχείρισης της Γνώσης, της Διαχείρισης της Καινοτομίας και της Τεχνολογίας, της Στρατηγικής Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στις αρχές και τις μεθοδολογίες εφαρμογής του τρίπτυχου του ESG (Environmental, Social and Governance - Περιβάλλον, Κοινωνία, και Εταιρική Διακυβέρνηση) στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Καλύπτει τον κλάδο της Επιχειρηματικότητας και του Μάνατζμεντ που περιλαμβάνει την θεωρία και την μεθοδολογία του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και υπηρετεί την Διοικητική Επιστήμη». (ΦΕΚ 958/τ.Γ'/26-3-2024, ΑΔΑ: 6ΜΡΟ469Β7Τ-ΛΣ2).

    Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 39726

· Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το γνωστικό αντικείμενο Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική είναι ένα σύνθετο γνωστικό αντικείμενο το οποίο εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της Στρατηγικής και της Πολιτικής των Επιχειρήσεων. Το αντικείμενο συναρτάται κυρίως, σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο με τη διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικών, τις στρατηγικές και εφαρμοζόμενες πρακτικές για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τη σύναψη συνεργατικών και ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, αλλαγής και γνώσης, καθώς και την τεχνολογική καινοτομία ως μέσο υποστήριξης των διαμορφούμενων από τις επιχειρήσεις στρατηγικών». (ΦΕΚ 958/τ.Γ'/26-3-2024, ΑΔΑ: Ψ3ΛΟ469Β7Τ-ΚΓΛ).

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 39727

· Μία (1) κενή θέση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο:  «Επιχειρηματική Αναλυτική με Έμφαση στη Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων Πελατών» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο αφορά στο πεδίο της Επιχειρηματικής Αναλυτικής με έμφαση στην αξιοποίηση δεδομένων που έχουν ως επίκεντρο τον πελάτη. Μέσα από το πρίσμα της διαχείρισης γνώσης πελατών και με δεδομένη την αυξανόμενη σημασία των πελατών ως πηγή προέλευσης πληροφοριών και γνώσης για τις επιχειρήσεις, η εξόρυξη, συλλογή, διαχείριση και ανάλυση δεδομένων πελατών έχουν μια ξεχωριστή δυναμική στο πλαίσιο της υποστήριξης λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Το αντικείμενο εστιάζει σε θέματα διαχείρισης πληροφοριών καθώς και στην ποσοτική ανάλυση δεδομένων πελατών, με σκοπό την διαχρονική ανάλυση, την τμηματοποίηση, την πρόβλεψη και ανάλυση συμπεριφορών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων με επίκεντρο τα μεγάλα δεδομένα, την ψηφιακή εμπειρία, τις διαδικτυακές κοινότητες και το αδόμητο ψηφιακό περιεχόμενο προερχόμενο από πελάτες. Στοχεύει σε παράγοντες που αποτελούν σημαντικές πηγές γνώσης για τις επιχειρήσεις, όπως η αποτύπωση της εμπειρίας πελάτη, η εξόρυξη γνώμης, η εκτίμηση παραγόντων κινδύνου και άλλων στοιχείων επιρροής στη λήψη αποφάσεων». (ΦΕΚ 958/τ.Γ'/26-3-2024, ΑΔΑ: ΡΟΨΓ469Β7Τ-ΩΑ8).

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: APP 39729

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

· Μία (1) θέση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο«Λογιστική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» με περιγραφή γνωστικού αντικειμένου: «Το αντικείμενο της θέσης είναι η εξέταση θεμάτων που αφορούν κυρίως στη χρηματοδότηση στον χώρο της ναυτιλίας και των μεταφορών, στην αποτύπωση των περιουσιακών κινήσεων και ροών σε επίπεδο εταιρείας, μέσω της εξέτασης και ανάλυσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων αλλά και στην εκτίμηση των βασικών λογιστικών και χρηματοοικονομικών δεικτών. Επίσης στην περιγραφή των τεχνικών που αφορούν τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων στον κλάδο της ναυτιλίας και των μεταφορών, στην περιγραφή των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (μετοχικό κεφάλαιο, δανεισμός, διάφορες αγορές χρήματος και παραγώγων κ.τ.λ.) καθώς και στην εξέταση του τρόπου λήψης επενδυτικών αποφάσεων από τις ναυτιλιακές εταιρίες, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας» (ΦΕΚ 990/τ.Γ'/27-3-2024, ΑΔΑ: 61ΣΟ469Β7Τ-2ΞΤ).

Κωδικός Ανάρτησης προκήρυξης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: 39777

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 28-5-2024.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (τηλ. 210-4142249, 210-4142158) και Ναυτιλιακών Σπουδών  (τηλ. 210-4142074).

                                                                                       Ο Πρύτανης

                                                          Καθηγητής Μιχαήλ Ε. Σφακιανάκης

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Ημερομηνία19 Απριλιου 2024
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Resource id #8
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε