ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 6 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

22 Νοεμβριου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ.: 099512043

Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ  

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Τμήμα Α' Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρ.&   Ενέργειας

Ταχ. Δ/νση : Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

TELEFAX: 22510-41175

Πληρ.: Δ. Γαλανόπουλος- Ι. Σίμος

Τηλ: 22513-50351, 2251350218

e-mail: dgal@ypai.gr, ismos@ypai.gr                               

                       

 

 

 

     Μυτιλήνη, 20  Νοεμβρίου 2017

 Αρ. Πρωτ. 4122.72-10/3444

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Δημοσίευση προκήρυξης διεθνή ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού

 

1.  H Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 4122.72-10/3443/20-11-2017 απόφαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6Μ964653ΠΩ-ΦΘ2,  ΑΔΑΜ: 17PROC002270607) διακηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού σε δεξαμενές των Ο.Τ.Α άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για χρονικό διάστημα έξι μηνών (ενδεικτικά από 1/1/2018 έως 30/6/2018)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Βιβλίο Ι του Ν.4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής.

2.  Προϋπολογισμός σύμβασης: 999.100 (εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό ΕΥΡΩ) χωρίς ΦΠΑ 24%, ήτοι 239.784 (διακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ) ΦΠΑ 24% και 1.238.884 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα τέσσερα ΕΥΡΩ) με ΦΠΑ 24%.

3.  Χρηματοδότηση: Το έργο θα βαρύνει την ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. οικ.έτους 2018 και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου».

4.  Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες.

5.  Τόπος παράδοσης: Ανυδρα Νησιά Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

6. Διενέργεια διαγωνισμού:  Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

  Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της ΕΕ:17/11/2017

Ημερομηνία δημοσίευσης (τελευταία) προκήρυξης Διακήρυξης στον Εθνικό Τύπο:  27/11/2017

Ημερομηνία ανάρτησης προκήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  24/11/2017

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 01/12/2017, ημέρα Παρασκευή, ώρα 07:00

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18/12/2017, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 27/12/2017, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου αναφέρονται στην διακήρυξη, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr. Η διακήρυξη αναρτάται επίσης στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. (www.ypai.gr), του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (www.yen.gr) και του ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

7.  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και παράδοσης πόσιμου νερού, το οποίο θα προμηθεύεται με δικές της δαπάνες η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. Η μεταφορά και η παράδοση του νερού θα γίνεται με υδροφόρο πλοίο του αναδόχου στα παρακάτω «άνυδρα» νησιά των Νομών Δωδ/σου & Κυκλάδων: ΚΙΜΩΛΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΑΜΟΡΓΟΣ (ΚΑΤΑΠΟΛΑ), ΛΕΙΨΟΙ, ΜΕΓΙΣΤΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗ ΣΥΜΗΣ.

Εκτός των ανωτέρω νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν έντονο υδρευτικό πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται για την μεταφορά και παράδοση πόσιμου νερού και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, εάν αυτό απαιτηθεί, είτε λόγω ύπαρξης έντονης λειψυδρίας, είτε λόγω βλαβών σε υφιστάμενες μ/α, είτε λόγω βλαβών σε υπάρχουσες γεωτρήσεις, ταχυδιυλιστήρια κλπ., είτε εξαιτίας οποιασδήποτε άλλης αιτίας που έχει σαν αποτέλεσμα την ανάγκη κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των νησιών αυτών.

Σε περίπτωση που σε κάποιο/α εκ των ανωτέρω έξι (6) νησιών ολοκληρώνεται η εγκατάσταση και λειτουργία μ/α, η Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π. θα δύναται να μειώσει ολικώς ή μερικώς την μεταφερόμενη ποσότητα νερού σε αυτό/ά, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σύμβασης.

8.  Ποσότητα πόσιμου νερού: Για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών η συνολική ποσότητα του πόσιμου νερού που δύναται να παραδοθεί στα ανωτέρω νησιά μπορεί να ανέλθει σε έως 97.000 κυβικά μέτρα (κ.μ.) κατ' ανώτατο όριο, αναλόγως της ύπαρξης ή μη εκτάκτων αναγκών, ήτοι λειψυδρίας, βλαβών μ/α ή/και γεωτρήσεων/ταχυδιυλιστηρίων κλπ., φυσικών καταστροφών κλπ., χωρίς τροποποίηση της προσφερθείσας τιμής του πόσιμου νερού ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή σε τυχόν αυξομείωση της συνολικής ποσότητας θα ισχύει η ίδια τιμή ανά κ.μ και οι ίδιοι όροι. Η ελάχιστη μηνιαία εγγυημένη μεταφερόμενη ποσότητα πόσιμου νερού θα είναι 14.000 κ.μ.

9. Εκτέλεση του έργου: Η εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών των νησιών θα γίνεται με ένα (1) υδροφόρο πλοίο. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται την απρόσκοπτη και χωρίς διακοπή τροφοδοσία με πόσιμο νερό του συνόλου των ανωτέρω νησιών. Σε περίπτωση που το υδροφόρο πλοίο καταστεί για οιονδήποτε λόγο ακατάλληλο για την μεταφορά νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ή σε περίπτωση βλάβης, ή για λόγους ανωτέρας βίας και εκτάκτων αναγκών, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει άμεσα.

10.  Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 10,30 ανά κ.μ., χωρίς το νόμιμο ΦΠΑ 24%.

11.  CPV: 60600000-4 «Υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα».

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13. Λοιπές πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Μελετών, Έργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας της Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π., οδός Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 2251350351, 2251350218, fax: 2251041175, e-mail: dgal@ypai.gr, ismos@ypai.gr.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν επαναλήψεων του, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

                                                                               Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                               ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε