ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 18 Αυγουστου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

12 Φεβρουαριου 2019

 

 

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

της Διεύθυνσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

για την επιλογή αναδόχου του έργου:

 

«Υποστήριξη υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, που αφορούν την πράξη Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων Πλημμύρες, με ακρωνύμιο ERMIS-F», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

 

Α.Π.  8046/11.02.2019

Αναθέτουσα Αρχή

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/νση:  Κουντουριώτη 77, 811 31 Μυτιλήνη, Λέσβος

  Τηλέφωνο: 2251 3 50963, FAX  2251 037258

1.   Περιγραφή Υπηρεσιών

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Υπηρεσιών με σκοπό τη διοργάνωση συνάντησης των Δικαιούχων της Πράξης ERMIS-F στη Μυτιλήνη, τη διοργάνωση και υλοποίηση διασυνοριακών και άλλων εκδηλώσεων (συναντήσεις Ομάδων εστιασμένου κοινού, Δράσεις ενημέρωσης/επίδειξης/εκπαίδευσης, κεντρική εκδήλωση κινητοποίησης τοπικής κοινωνίας, διασυνοριακή βιωματική δράση κινητοποίησης), τη σχεδίαση, υλοποίηση και συντήρηση web site και τη δημιουργία βάσης δεδομένων πρωτογενούς υλικού προώθησης, την πιλοτική και δημόσια λειτουργία της υπηρεσίας ERMIS-F (με σημείο εξυπηρέτησης κοινού) και την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη/τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Υδάτων Β. Αιγαίου για την υλοποίηση της Πράξης ERMIS-F.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις εβδομήντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ και είκοσι λεπτά (76.800,20 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. H συγκεκριμένη σύμβαση απαρτίζεται από δύο τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: «ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ WEB SITE ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ», προϋπολογισμού 23.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.451,61)-(CPV 1: 72413000-8)

ΤΜΗΜΑ 2: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ», προϋπολογισμού 53.800,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.412,94 ) - (CPV 2: 75112100-5)

Διαδικασία Κριτήριο Ανάθεσης

     Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται είτε για το καθένα από τα ανωτέρω τμήματα της διακήρυξης ή και για τα δύο τμήματα μαζί με χωριστή όμως υποβολή ΤΕΥΔ και οικονομικής προσφοράς για το καθένα από αυτά.

2.   Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

3.   Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών

Η υλοποίηση του έργου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30.06.2020.

4.   Δικαίωμα συμμετοχής

α. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

i) κράτος-μέλος της Ένωσης,

ii) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

iii) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση iii της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

γ. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

5.   Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α)  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος της Διακήρυξης από την

     Δ/νση  Υδάτων Βορείου Αιγαίου, Δ/νση Κουντουριώτη 77, 811 31 Μυτιλήνη, Λέσβος

β)  Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.apdaigaiou.gov.gr και στο δικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr

6.   Διαδικασία και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία 22 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

7.   Χρόνος και τόπος της αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 9:00 π.μ.. στα γραφεία της  Δ/νσης Υδάτων Βορείου Αιγαίου, Κουντουριώτη 77,  1ος όροφος, 811 31 Μυτιλήνη

8. Εγγυήσεις συμμετοχής

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και να έχει ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

9.Ισχύς των προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηερολογιακές ηέρες, προσετρούενες από την επόενη της ηέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ

ΑΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ ΧΩ. ΠΕ.ΠΟ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Αυγουστου 2019
9 Αυγουστου 2019
9 Αυγουστου 2019
9 Αυγουστου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε