ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 9 Ιουλιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 28 Μαίου 2019

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

28 Μαιου 2019

 

                   

                                                                           ΑΔΑ: 7Ν5Η469Β7Λ-ΦΦ4

 Μυτιλήνη, 24/05/2019

Α.Π.: 7089

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1»

ΣΑΕ 0462, Κ.Α. 2017ΣΕ04620012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.251.124,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 17%)

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)»

 

1α. Αναθέτουσα αρχή:

«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τ.Κ. 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.: 22510 36000-36135, Fax: 22510 36009, Διεύθυνση Διαδικτύου: www.aegean.gr

 

1β. Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία (Αρμόδια για πληροφορίες):

«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Τ.Κ. 81132, ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Τηλ.: 22510 36004-36154, Fax: 22510 36159, E-mail: technical-services@aegean.gr

 

2. Συμβατικά τεύχη τρόπος απόκτησης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.aegean.gr και ειδικότερα στον σύνδεσμο:

http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι έως την Τρίτη 25-6-2019, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι έως την Τρίτη 2-7-2019.

3. Τύπος Αναθέτουσας Αρχής: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

     Κύρια Δραστηριότητα: Εκπαίδευση

4. Κωδικός CPV 45214400-4: Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου

5. Τόπος εκτέλεσης εργασιών: Μυτιλήνη, Νομός Λέσβου

6. α) Αντικείμενο Σύμβασης: ΕΡΓΟ

β) Περιγραφή/αντικείμενο σύμβασης: Η κατασκευή τριών κτιρίων συνολικής μικτής ωφέλιμης επιφάνειας 5.623,64μ2, εκ των οποίων τα 4.249,83 μ2 είναι κύριοι χώροι και προσμετρούνται στην Σ.Δ. και 1.373,81 μ2 οι ΗΜ χώροι και χώροι αποθηκών του Υπογείου. To έργο αφορά το σύνολο των οικοδομικών και Η/Μ εργασιών (υλικά και εργασίες) που απαιτούνται για την κατασκευή του Κτιρίου Σχολής Κοινωνικών Επιστημών στην Μυτιλήνη. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα ακόλουθα διακριτά τμήματα: α) Χωματουργικά και καθαιρέσεις, β) κατασκευή του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από σκυρόδεμα, γ) κατασκευή των ξύλινων και μεταλλικών κουφωμάτων και λοιπών κατασκευών, δ) κατασκευή των τοιχοποιιών και των επιχρισμάτων, ε) κατασκευή της πυρόσβεσης, στ) κατασκευή της εγκατάστασης της ύδρευσης, ζ) κατασκευή της εγκατάστασης της αποχέτευσης και όμβριων, η) κατασκευή της εγκατάστασης θέρμανσης κλιματισμού -  αερισμού, θ) εγκατάσταση υποσταθμού,  ι) εγκατάσταση πυρανίχνευσης, κ) εγκατάσταση μεγάφωνων, λ) εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, μ) κατασκευή εγκαταστάσεων αλεξικέραυνου-γειώσεων, ν) εγκατάσταση κεραιών RTV, ξ) εγκατάσταση τηλεφώνων-DATA, ο) εγκατάσταση ανελκυστήρων, π) κατασκευή της εγκατάστασης της αποχέτευσης και όμβριων Περιβάλλοντα Χώρου, ρ) κατασκευή της εγκατάστασης της άρδευσης Περιβάλλοντα Χώρου, σ) κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Περιβάλλοντα Χώρου και τ) κατασκευή λοιπών εργασιών Περιβάλλοντα Χώρου.

γ) Διαχωρισμός σε τμήματα: ΟΧΙ

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 12.251.124,00 με ΦΠΑ 17% και αναλύεται ως εξής:

για εργασίες: 8.139.268,28

για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου 18%: 1.465.068,29

για απρόβλεπτες δαπάνες 9%: 864.390,29

για αναθεώρηση: 2.319,29

για Φ.Π.Α. 17%: 1.780.077,85

8. Εναλλακτικές προσφορές: ΟΧΙ

9. Προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών: εννιακόσιες είκοσι (920) ημέρες  από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή έργων κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στην κατηγορία/-ιες έργου που προαναφέρθηκαν (άρθρο 21 της Διακήρυξης). Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α και Β της Διακήρυξης πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης.

Όσον αφορά τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο άρθρο 22 Γ και Δ της Διακήρυξης αντίστοιχα, καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τόσο οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, όσο και οι αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

11. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

12. Είδος Διαδικασίας Ανάθεσης: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

13. α) Χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς: εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του ν.4412/2016).

β) Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 8η/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

γ) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η/07/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

14. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν οι προσφορές: Ελληνικά

15. Χρηματοδότηση του έργου: Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων «Hellenic Universities 1» από την ΣΑΕ 046/2 Κ.Α. 2017ΣΕ04620012 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

16. Προδικαστικές Προσφυγές: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αρ. 117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, ύψους 15.000 ευρώ κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.

17. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.

18. Απαιτούμενες εγγυήσεις:

α) Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1(α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 209.000,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κατ' ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης και πρέπει να ισχύουν μέχρι την 8η/05/2020, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Εκδίδονται δε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17Α της Διακήρυξης.

β) Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ) Για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του έργου κατά την περίοδο εγγύησης καλής  λειτουργίας,  προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας ύψους 400.000,00.   

Οι εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 15.2 της Διακήρυξης και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας εκδίδεται και κατατίθεται στην Διευθύνουσα Υπηρεσία κατά την έκδοση της Βεβαίωσης Περαίωσης Εργασιών και επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.

19. Δημοσιεύσεις:

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο Προκήρυξη Σύμβασης, απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης https://simap.ted.europa.eu/, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 22/05/2019.

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

1. Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου Α και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.aegean.gr), σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

3. Η παρούσα Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Μυτιλήνη 24 / 05 / 2019

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

στην υπ.αριθμ.05/21-05-2019 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Καθηγητής ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΚΙΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Ιουλιου 2020
9 Ιουλιου 2020
9 Ιουλιου 2020
9 Ιουλιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε