ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 6 Αυγουστου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1)

28 Ιανουαριου 2020
                                                                                                                                                            Μυτιλήνη, 24/01/2020                                                                                                                                                                                   Α. Π.: 1155

                                                                                                                                                                                   

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1152/2020 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

 

1.   Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30 22510 36142, +30 22510 36148, +30 22710 35023, +30 22710 35022.

2.   Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο.

3.   Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Oμάδα ειδών.

4.   Αντικείμενο Σύμβασης: ΟΜΑΔΑ 1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Οθόνες τύπου 1 (CPV:30213300-8, 30231310-3), ΟΜΑΔΑ 2: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Οθόνες τύπου 2 (CPV:48820000-2, 30213300-8), ΟΜΑΔΑ 3: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Οθόνες τύπου 3 (CPV:30213300-8), ΟΜΑΔΑ 4: Περιφερειακά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV:30213300-8, 30231310-3, 30232000-4, 32340000-8, 30233000-1, 32333000-6, 31158000-8), ΟΜΑΔΑ 5: Προβολικά συστήματα (CPV:38653400-1, 38652100-1), ΟΜΑΔΑ 6: Εκτυπωτές και πολυμηχανήματα (CPV:30120000-6), ΟΜΑΔΑ 7: 3D Εκτυπωτές (CPV:30232100-5), ΟΜΑΔΑ 8: Εξυπηρετητές τύπου 1 (CPV:48820000-2), ΟΜΑΔΑ 9: Εξυπηρετητές τύπου 2 (CPV:48820000-2), ΟΜΑΔΑ 10: Φορητοί Υπολογιστές και tablets (CPV:30213100-6, 30213200-7), ΟΜΑΔΑ 11: Αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (UPS) (CPV:311540000-0), ΟΜΑΔΑ 12: Δικτυακός Εξοπλισμός (CPV:32580000-2), ΟΜΑΔΑ 13: Ειδικός Εργαστηριακός Δικτυακός Εξοπλισμός (CPV:31518000-0, 32580000-2, 35125100-7, 48421000-5), ΟΜΑΔΑ 14: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών (CPV:38430000-8), ΟΜΑΔΑ 15: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (CPV:31710000-6), ΟΜΑΔΑ 16: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών (CPV:32520000-4), ΟΜΑΔΑ 17: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ρομποτικής τύπου 1 (CPV:44512000-2, 31710000-6, 35125100-7, 31440000-2), ΟΜΑΔΑ 18: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ρομποτικής τύπου 2, (CPV:32333000-6, 31710000-6), ΟΜΑΔΑ 19: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ψηφιακών Επικοινωνιών (CPV:31710000-6), ΟΜΑΔΑ 20: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός διάχυτης υπολογιστικής - έξυπνων σπιτιών (CPV:31710000-6, 32520000-4, 31682000-0, 31531000-7), ΟΜΑΔΑ 21: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Φυσικής (CPV:30237475-9, 44550000-0, 42122500-5, 38425800-8, 38418000-8, 38300000-8, 31711000-3, 44512000-2, 31158100-9, 31720000-9, 38341400-1, 38341200-9, 38430000-8, 30213200-7, 38341000-7), ΟΜΑΔΑ 22: Ειδικός Εξοπλισμός (CPV:32321200-1), ΟΜΑΔΑ 23: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 1  (CPV:38430000-8), ΟΜΑΔΑ 24: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 2 (CPV:38540000-2), ΟΜΑΔΑ 25: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 3 (CPV:38510000-3, 38519300-9), ΟΜΑΔΑ 26: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 4 (CPV:44612000-3), ΟΜΑΔΑ 27: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 5 (CPV:38112100-4, 38410000-2, 38200000-7, 38634000-8), ΟΜΑΔΑ 28: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 6 (CPV:38510000-3), ΟΜΑΔΑ 29: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 7 (CPV:38510000-3), ΟΜΑΔΑ 30: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 8 (CPV:38290000-4), ΟΜΑΔΑ 31: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 9 (CPV:38434560-9), ΟΜΑΔΑ 32: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 10 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 33: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 11 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 34: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 12 (CPV:38432000-2), ΟΜΑΔΑ 35: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 13 (CPV:38126300-7, 38000000-5), ΟΜΑΔΑ 36: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 14 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 37: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 15 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 38: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 16 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 39: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 17 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 40: Εξοπλισμός Ήχου-Εικόνας (CPV:30231310-3, 30233152-1, 32300000-6, 32333000-6, 32340000-8, 32342410-9, 38650000-6), ΟΜΑΔΑ 41: Λογισμικό τύπου 1 (CPV:48000000-8), ΟΜΑΔΑ 42: Λογισμικό τύπου 2 (CPV:48000000-8), ΟΜΑΔΑ 43: Λογισμικό τύπου 3 (CPV:48000000-8), ΟΜΑΔΑ 44: Λογισμικό τύπου 4 (CPV:48000000-8), ΟΜΑΔΑ 45: Λογισμικό τύπου 5 (CPV:48300000-1), ΟΜΑΔΑ 46: Έπιπλα τύπου 1 (CPV: 39100000-3), ΟΜΑΔΑ 47: Έπιπλα τύπου 2 (CPV:39180000-7, 39100000-3), ΟΜΑΔΑ 48: Ασπροπίνακες (CPV:39292000-5), ΟΜΑΔΑ 49: Πιπέτες (CPV:38437100-8).

5.   Προϋπολογισμός: Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννιακόσιων πενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (953.677,85) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% ή 24%.

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ στο 17%: ΟΜΑΔΑ 1: εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (128.827,35), ΟΜΑΔΑ 2: δεκατρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (13.350,43), ΟΜΑΔΑ 3: ογδόντα πέντε χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ (85.380,00), ΟΜΑΔΑ 4: πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (5.338,29), ΟΜΑΔΑ 5: δεκατρείς χιλιάδες σαράντα τρία ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (13.043,58), ΟΜΑΔΑ 6: πέντε χιλιάδες εβδομήντα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (5.074,70), ΟΜΑΔΑ 7: τρεις χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (3.138,46), ΟΜΑΔΑ 8: τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (3.418,80), ΟΜΑΔΑ 9: εβδομήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (76.986,61), ΟΜΑΔΑ 10: δεκαπέντε χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (15.073,50), ΟΜΑΔΑ 11: εννέα χιλιάδες δέκα ευρώ (9.010,00), ΟΜΑΔΑ 12: δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (14.594,87), ΟΜΑΔΑ 14: οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα ευρώ και έντεκα λεπτά (8.861,11), ΟΜΑΔΑ 15: δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ (13.736,00), ΟΜΑΔΑ 16: δεκαεπτά χιλιάδες οκτακόσια δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (17.816,79), ΟΜΑΔΑ 17: έξι χιλιάδες πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (6.557,97), ΟΜΑΔΑ 18: χίλια εκατόν είκοσι τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.123,32), ΟΜΑΔΑ 19: τριάντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (34.295,79), ΟΜΑΔΑ 20: δύο χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (2.029,79), ΟΜΑΔΑ 21: πέντε χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (5.059,83), ΟΜΑΔΑ 22: τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (4.786,32), ΟΜΑΔΑ 23: είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (22.733,33), ΟΜΑΔΑ 24: οκτώ χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και σαράντα λεπτά (8.709,40), ΟΜΑΔΑ 25: τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (3.589,74), ΟΜΑΔΑ 26: δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (2.435,90), ΟΜΑΔΑ 27: οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και ένα λεπτό (8.547,01), ΟΜΑΔΑ 28: εννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ (9.188,00), ΟΜΑΔΑ 29: επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (7.987,10), ΟΜΑΔΑ 30: οκτώ χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (8.034,19), ΟΜΑΔΑ 31: τέσσερις χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά (4.025,64), ΟΜΑΔΑ 32: πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (5.128,21), ΟΜΑΔΑ 33: οκτώ χιλιάδες εξακόσια ενενήντα δύο ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (8.692,31), ΟΜΑΔΑ 34: πενήντα μία χιλιάδες ευρώ (51.000,00), ΟΜΑΔΑ 35: χίλια τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.427,35), ΟΜΑΔΑ 40: έντεκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (11.665,81), ΟΜΑΔΑ 46: πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (5.777,57), ΟΜΑΔΑ 47: τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (3.929,90), ΟΜΑΔΑ 48: διακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (223,93), ΟΜΑΔΑ 49: εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (189,74).

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ στο 24%: ΟΜΑΔΑ 13: δεκαοκτώ χιλιάδες πενήντα ευρώ (18.050,00), ΟΜΑΔΑ 36: είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και έξι λεπτά (28.376,06), ΟΜΑΔΑ 37: εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (9.487,18), ΟΜΑΔΑ 38: είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (24.358,97), ΟΜΑΔΑ 39: έξι χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (6.153,85), ΟΜΑΔΑ 41: είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (26.589,87), ΟΜΑΔΑ 42: δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (17.160,00), ΟΜΑΔΑ 43: επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (7.834,68), ΟΜΑΔΑ 44: δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (13.404,84), ΟΜΑΔΑ 45: είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (22.500,00).

6.   Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες.

7.   Τόπος παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου.

8.   Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81132 (έντυπη προσφορά).

9.   Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, Μαρία Σιμούλη, Κατερίνα Νικολογιάννη, Τηλ.:+30 22510 36142, +30 22510 36148, +30 22710 35023, +30 22710 35022 mailto: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr, m.simouli@aegean.gr, knikol@aegean.gr.

10.       Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

11.       Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στις 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

12.       Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα στις 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 της αυτής ημερομηνίας.

13.       Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

14.       Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

15.       Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 16.115,00 (δεκαέξι χιλιάδες εκατόν δεκαπέντε ευρώ).

16.       Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17.       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

18.       Τρόπος χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ-088/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08810004).

19.       Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/01/2020.

20.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

21.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

22.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

23.       Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

24.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικοί Αριθμοί: 82133, 82134, 82135, 82136, 82137, 82138, 82139, 82140, 82141.

25.       Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (www.aegean.gr - Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί Προμηθειών ή (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

26.       Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία  ή περισσότερες Ομάδες, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες Ομάδες.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε