ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Φεβρουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

Η κυριαρχία του αγροτοδιατροφικού

15 Ιανουαριου 2021
Ο καθορισμός και η επίτευξη φιλόδοξων στόχων αποτέλεσε την κατευθυντήρια αρχή μας καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών και θεωρώ ότι άλλο ένα συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η θέση του Συμβουλίου για μια πιο φιλική προς το περιβάλλον κοινή γεωργική πολιτική. Είμαι υπερήφανη για τα επιτεύγματά μας και είμαι βέβαιη ότι η αναλαμβάνουσα πορτογαλική Προεδρία θα δώσει συνέχεια σε αυτά. Αυτή είναι η δήλωση της γερμανίδας υπουργού γεωργίας στο τελευταίο συμβούλιο γεωργών, ως προεδρεύουσας χώρας, ενώ η νέα πορτογαλική προεδρία δεσμεύεται να χειριστεί τη γεωργία «με το βλέμμα στο μέλλον».

Πρώτη προτεραιότητα

 

Του Γιώργου Μαρκατάτου

Είναι, κατά συνέπεια, θεμιτό να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση για το πού πάει η κοινοτική γεωργία, γιατί το σημαντικό πρόβλημα που θα ανακύψει τις επόμενες δεκαετίες έχει να κάνει με την κυριαρχία του αγροτοδιατροφικού μοντέλου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050. Έτσι, θα αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες. Οι εξελίξεις αυτές θα πρέπει να λάβουν χώρα, διαφυλάσσοντας το περιβάλλον (πράσινη Ευρώπη) σεβόμενοι τη βιοποικιλότητα και ανταγωνιζόμενοι στο στίβο της παγκόσμιας αγοράς.

Το στοίχημα του άμεσου, αλλά και του επόμενου διαστήματος αφορά την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής επισιτιστικής κυριαρχίας, που είναι το θέμα προτεραιότητας στις διαπραγματεύσεις της ΚΓΠ. Είναι σα να αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες επισιτισμού τη δεκαετία που γεννήθηκε η Κοινή Γεωργική Πολιτική, με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και των προβλημάτων δημόσιας υγείας που δημιουργούνται από τη χρήση φυτοφαρμάκων.

Για να σχεδιάσει κανείς τι προτείνει η Κομισιόν για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου στο άμεσο μέλλον, δηλαδή πώς η ΚΓΠ μπορεί να  ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, στηρίζει τις προτάσεις της στο τρίπτυχο «από το αγρόκτημα στο πιάτο», «ευρωπαϊκή πράσινη  συμφωνία» και «βιοποικιλότητα».

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, η Επιτροπή έχει ορίσει εννέα συγκεκριμένους στόχους:

Εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες. Βασικός στόχος: Υποστήριξη βιώσιμου αγροτικού εισοδήματος και ανθεκτικότητα σε ολόκληρη την Ένωση για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Αύξηση του ανταγωνισμού. Βασικός στόχος: Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της γεωργικής παραγωγικότητας με βιώσιμο τρόπο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της υψηλότερης ζήτησης σε έναν κόσμο με περιορισμένους πόρους και αβέβαιο για το κλίμα.

Πρόσθεση δύναμης στην τροφική αλυσίδα. Βασικός στόχος: Βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Σε σχετικό έντυπο εξετάζεται πώς η μελλοντική ΚΓΠ μπορεί να ενισχύσει τη θέση των αγροτών μέσω μέτρων όπως η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αγροτών, η αύξηση της διαφάνειας της αγοράς και η εξασφάλιση αποτελεσματικών μηχανισμών κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Δράση για την κλιματική αλλαγή: Βασικός στόχος: Συμβολή στον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στην αειφόρο ενέργεια. Εδώ εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η γεωργία στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέσω νέων τεχνικών διαχείρισης του εδάφους.

Περιβαλλοντική φροντίδα που σημαίνει προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας. Αυτό συνιστά κατά κάποιον τρόπο, τη διατήρηση της υγείας του εδάφους.

Διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας: Η γεωργική δραστηριότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από διάφορους τύπους βιοποικιλότητας και είναι λογικό να θεωρείται ως βασικός στόχος η  συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών οικοσυστήματος και διατήρηση οικοτόπων και τοπίων.

Υποστήριξη ανανέωσης γενεών: Μόνο αν εμφανιστούν καινοτόμοι νέοι αγρότες για να ανταποκριθούν στις κοινωνικές απαιτήσεις, από ποιοτικά τρόφιμα έως περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, είναι δυνατός ο εκσυγχρονισμός του γεωργικού τομέα. Κατά συνέπεια, η προσέλκυση  νέων και η βελτίωση της επιχειρηματικής τους δεινότητας μπορούν να εγγυηθούν τη μακροημέρευση του τομέα.

Προώθηση ζωντανών αγροτικών περιοχών. Η ΚΓΠ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση ορισμένων από τις πιέσεις ανεργίας και φτώχειας. Η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να συμπεριλάβει και τη βιοοικονομία και τη βιώσιμη δασοκομία.

Προστασία της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας. Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις κοινωνικές απαιτήσεις για τρόφιμα και υγεία, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Οι ανωτέρω στόχοι εξειδικεύονται για την περίοδο 2021-27, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) να οικοδομηθεί γύρω από τους βασικούς στόχους που προαναφέραμε. Επικεντρωμένοι σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους, αυτοί οι στόχοι θα είναι η βάση πάνω στην οποία οι χώρες της ΕΕ θα σχεδιάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ. Συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι εκτός από τα στρατηγικά αυτά σχέδια, υπάρχουν πολλές δράσεις που εξέρχονται από αυτόν τον καμβά και απαιτούν καινοτομία και εγρήγορση.

Τους 9 αυτούς στόχους θα αναμασούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μέχρι να αποφασιστούν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές. Λίγοι, όμως, πιστεύουν ότι για να έρθει πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες αγρότες και καταναλωτές η ίδια η Ευρώπη, πρέπει να ενισχυθούν τα ισχνά μέτρα των λίγων προκηρύξεων, ώστε οι τοπικές εφημερίδες να αποκτήσουν λόγο και να τον μεταφέρουν έγκαιρα και έγκυρα στους τόπους έκδοσής τους. Όπως ακριβώς το είχε οραματιστεί από την αρχή της εκλογής του ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Α. Τζιτζικώστας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
26 Φεβρουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε