ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 4 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021

Στη γεωργία οι αριθμοί & μόνο προοδεύουν αρνητικά

28 Δεκεμβριου 2021
Η ραστώνη των κυβερνώντων στις μικρές χώρες, όπως και η δική μας οδηγεί την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) σε δύσκολους δρόμους! Μόλις πριν λίγες εβδομάδες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πήραν αποφάσεις για την ΚΓΠ με κονδύλια σημαντικά υστερούμενα σε μέγεθος, αλλά πλούσια σε φρασεολογία! Κατά τα τελευταία σημειώματα τονίσαμε τις αρνητικές πλευρές και δυστυχώς θα το πράξουμε και σήμερα, γιατί αν θεωρηθεί ότι ευημερούν οι αριθμοί σε μια χώρα με γενική αγρανάπαυση χωραφιών και μυαλών, θα έλθουν ακόμη χαλεπότεροι χρόνοι. Εντούτοις, περιθώρια υπάρχουν, άνθρωποι υπάρχουν, καιρός είναι να ανασκουμπωθούν. Ο κόσμος της γεωργίας και οι οργανώσεις καταναλωτών δεν έχουν πολλά περιθώρια μέχρι να ανασκουμπωθούν.

Του Γιώργου Μαρκατάτου

Σε μια προσπάθεια ανακεφαλαίωσης των δαπανών που προβλέπονται για το 2022, σημειώνουμε ότι στο σύνολο 54,1 δις το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) στοχεύει σε απορρόφηση 40,3 δις και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) σε 12,7 δις . Η γενική αυτή εικόνα συμπληρώνεται από λίγο λιγότερο του 1 δις για τις Συμφωνίες Σύμπραξης Βιώσιμης Αλιείας (ΣΣΒΑ) και Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης της Αλιείας (ΠΟΔΑ).

Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν μικρότερες ενέργειες, όπως δαπάνες στήριξης προσωπικού, δοκιμαστικά σχέδια και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς.

Για παράδειγμα, οι δαπάνες στήριξης προσωπικού μπορούν να καλύψουν δράσεις όπως μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, πληροφόρηση, δημοσιεύσεις κ.λπ., οι οποίες συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση των στόχων των προγραμμάτων ή των μέτρων για τη γεωργία.

Ένα άλλο παράδειγμα μπορεί να αφορά τις Δαπάνες στήριξης για το «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων», όπου οι σχετικές πιστώσεις καλύπτουν τις δραστηριότητες προπαρασκευής και παρακολούθησης, καθώς και τα μέτρα ελέγχου και επιθεώρησης που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Όπως σημειώνεται στην αρχή, το ΕΓΤΕ απορροφά το συντριπτικό προϋπολογισμό για τις δαπάνες γεωργίας (40,3 δις ), σημαντικά υπολειπόμενα ποσά απ' ό,τι πριν 7 έτη ακριβώς (ο προϋπολογισμός για την ίδια κατηγορία δαπανών ανερχόταν το 2015 σε 58,2 δις ). Έτσι, στο νέο προϋπολογισμό προβλέπονται, δαπάνες σχετικές με την αγορά εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ τα ακόλουθα:

-POSEI και μικρά νησιά του Αιγαίου (εκτός άμεσων ενισχύσεων) πρόσθετο ποσό 229 εκατ.

-Προώθηση των γεωργικών προϊόντων περίπου 186 εκατ.

-Προγράμματα προώθησης σε σχολεία: 185 εκ.

-Ελαιόλαδο: 43 εκ.

-Οπωροκηπευτικά: 931 εκ.

-Οίνος: 1,03 εκ.

-Μελισσοκομία: 59 εκ.

Για τις Άμεσες ενισχύσεις εκτός των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ, έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα ποσά ανά δράση:

-POSEI και μικρά νησιά του Αιγαίου (άμεσες ενισχύσεις): 437 εκ.

-Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης (ΚΕΣΕ): 4.433 εκ.

-Αναδιανεμητική ενίσχυση: 1.612 εκ.

-Καθεστώς βασικής ενίσχυσης (ΚΒΕ): 14.174 εκ.

-Ενίσχυση για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον: 10.780 εκ.  

-Ενίσχυση για τους γεωργούς που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και γεωργούς νεαρής ηλικίας: 574 εκ.

-Ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι: 242 εκ.

-Καθεστώς προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης: 4.006 εκ.

-Καθεστώς μικροκαλλιεργητών: 621 εκ. .

Τα κονδύλια αυτά προορίζονται να καλύψουν δαπάνες σχετικές με την αγορά, άμεσες ενισχύσεις και ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο της άμεσης διαχείρισης από την Επιτροπή, που χρηματοδοτούνται όλες από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Τονίζουμε ότι η αδυναμία έγκαιρης απόφασης για το 7ετές πρόγραμμα δαπανών της γεωργίας (2021 2027), εκτός της σοβαρής μείωσης των σχετικών κονδυλίων, ενέχει και την έλλειψη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, έτσι, τα νέα κονδύλια θα χορηγηθούν με τις ατελείς συνθήκες του παρελθόντος και αναφέρουμε εδώ ορισμένους από τους σχετικούς κανονισμούς:

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς.

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής.

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων.

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων.

Η κατάσταση αυτή κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη, αλλά εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα όλων εκείνων που στοχεύουν στη σταδιακή επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ. Μέχρι σήμερα τα δυο έτη του νέου πολυετούς προϋπολογισμού στηρίχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο των προτάσεων ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 2022.

Οι προτάσεις δε, πάνω στις οποίες στηρίζεται η νέα ΚΓΠ είναι:

-Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ). COM(2018) 392.

-Πρόταση κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής COM(2018) 393.

Τι συμπέρασμα να διατυπώσει κανείς, όταν η βασική πολιτική που ξε-πείνασε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίων μετά την καταστροφή του Παγκόσμιου Πολέμου βρίσκεται σε ουσιαστικό διωγμό; Ας δούμε τις επόμενες και άλλα από αυτά τα μαύρα σημάδια στον ορίζοντα της γεωργίας.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε