ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 15 Ιουνιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 30 Απριλίου 2021

Δήμος Δυτικής Λέσβου

30 Απριλιου 2021

                                 

ΑΔΑ: Ψ95Η46ΜΓΘ5-Φ09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                     Καλλονή, 28/04/2021

Ταχ. Δ/νση: Καλλονή Λέσβου                          Αριθ.πρωτ. 6633

Τ.Κ.81107

Τηλέφωνο: 2253350212

Αριθ.Διακήρυξης 6628/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι: (α) η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και (β) η προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής κατά τμήμα - ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. Αναλυτικότερα:

α) Ομάδες Α, Β, Γ (υγρά καύσιμα): η κατά τμήμα - ομάδα ειδών πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για το σύνολο των ειδών, ξεχωριστά για κάθε ομάδα του διαγωνισμού, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.

β) Ομάδα Δ (λιπαντικά): η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 830.988,40 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, δηλαδή 710.246,50 για την προμήθεια και 120.741,90 για ΦΠΑ 17%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τη χρήση του δικαιώματος παράτασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.246.482,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 04/06/2021 και ώρα 22:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 10/06/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου, όπως ισχύουν.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.

Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) μηνών από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μια για κάθε τμήμα - ομάδα ειδών του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, ή μια συνολική εγγυητική επιστολή. Το ποσό κάθε εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται η εγγύηση συμμετοχής. Ειδικότερα:

Τμήμα 1 - Ομάδα Α: εκτιμώμενη αξία 604.240,00 εγγυητική επιστολή (2%) ποσού 12.084,80

Τμήμα 2 - Ομάδα Β: εκτιμώμενη αξία 43.000,00 εγγυητική επιστολή (2%) ποσού 860,00

Τμήμα 3 - Ομάδα Γ: εκτιμώμενη αξία 25.800,00 εγγυητική επιστολή (2%) ποσού 516,00

Τμήμα 4 - Ομάδα Δ: εκτιμώμενη αξία 37.206,50 εγγυητική επιστολή (2%) ποσού 744,13

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστο για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα τμήματα - ομάδες ειδών της σύμβασης, χωρίς περιορισμό. Γίνονται δεκτές προσφορές κατά τμήμα - ομάδα ειδών και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα ζητούμενων ειδών ή ποσοτήτων.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η οικονοική προσφορά απορρίπτεται όταν υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, όταν η υπέρβαση αυτή είναι σε ποσοστό πλέον του 5%.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της σύμβασης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις ποσότητες και τα ποσά για τα επιμέρους είδη καυσίμων της ομάδας Α και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών, εφόσον το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού της ομάδας παραμένει σταθερό.

Ο Δήμος και τα ΝΠΔΔ αυτού δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο του ποσού και των ποσοτήτων έκαστου είδους καυσίμου, τα οποία αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για τη χρήση του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης, για κάθε τμήμα αυτής, μέχρι και έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτής, με αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέχρι και 50%, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.1 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ.

Λήψη πληροφοριών: Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Καλλονή Λέσβου Τ.Κ.81107, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +302253350212, e-mail: gregkyrs@gmail.com.

Αριθμός αναφοράς αποστολής προς δημοσίευση της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-057363 την 28/04/2021.

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 121967.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου

Ταξιάρχης Βέρρος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε