ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 15 Ιουνιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 28 Μαίου 2021

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

28 Μαιου 2021
 Μυτιλήνη, 26/05/2021                                                                            Α. Π.: 10606

 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                               

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 10600/2021 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΕ ΛΕΣΒΟ, ΧΙΟ, ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΛΗΜΝΟ

1.   Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30 22510 36142, +30 22510 36148, +30 22710 35023, +30 22710 35022.

2.   Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Προμήθεια εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστήμιου Αιγαίου σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λήμνο.

3.   Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Oμάδα ειδών.

4.   Αντικείμενο Σύμβασης: ΟΜΑΔΑ 1: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Οθόνες (CPV: 48820000-2, 30213300-8), ΟΜΑΔΑ 2: Φορητοί Υπολογιστές και tablets (CPV:30213100-6, 30213200-7), ΟΜΑΔΑ 3: Ειδικός Εργαστηριακός Δικτυακός Εξοπλισμός (CPV:31518000-0, 32580000-2, 35125100-7, 48421000-5), ΟΜΑΔΑ 4: Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ρομποτικής (CPV:44512000-2, 31710000-6, 35125100-7, 31710000-6, 31440000-2, 32333000-6), ΟΜΑΔΑ 5: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός διάχυτης υπολογιστικής - έξυπνων σπιτιών (CPV:31710000-6, 32520000-4, 31682000-0, 31531000-7), ΟΜΑΔΑ 6: Ειδικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Φυσικής (CPV: 44550000-0, 38425800-8, 38418000-8, 38300000-8, 31711000-3, 44512000-2, 31158100-9, 31720000-9, 38341400-1, 38341200-9, 38430000-8, 30213200-7, 38341000-7), ΟΜΑΔΑ 7: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 1  (CPV:38430000-8), ΟΜΑΔΑ 8: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 2 (CPV:38510000-3, 38519300-9),  ΟΜΑΔΑ 9: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 3 (CPV:38112100-4, 38410000-2, 38200000-7, 38634000-8), ΟΜΑΔΑ 10: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 4 (CPV:38510000-3), ΟΜΑΔΑ 11: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 5 (CPV:38290000-4), ΟΜΑΔΑ 12: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 6 (CPV:38000000-5), ΟΜΑΔΑ 13: Όργανα Εργαστηρίων τύπου 7 (CPV:38126300-7, 38000000-5), ΟΜΑΔΑ 14: Εξοπλισμός Ήχου-Εικόνας (CPV: 30233152-1, 38650000-6, 30231310-3, 32333000-6, 32340000-8, 32342410-9, 32300000-6), ΟΜΑΔΑ 15: Έπιπλα τύπου 1 (CPV: 39100000-3), ΟΜΑΔΑ 16: Έπιπλα τύπου 2 (CPV:39180000-7, 39100000-3), ΟΜΑΔΑ 17: Ασπροπίνακες (CPV:39292000-5), ΟΜΑΔΑ 18: Πιπέτες (CPV:38437100-8).

5.   Προϋπολογισμός: Η συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και δέκα λεπτών (168.682,10) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% ή 24%.

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ με 17%: ΟΜΑΔΑ 1: δεκαέξι χιλιάδες επτακόσια εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (16.769,22), ΟΜΑΔΑ 2: δεκαπέντε χιλιάδες εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (15.073,50), ΟΜΑΔΑ 3: δεκατρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (13.450,00), ΟΜΑΔΑ 4: επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ένα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (7.681,25), ΟΜΑΔΑ 5: δύο χιλιάδες είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά (2.029,79), ΟΜΑΔΑ 6: πέντε χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (5.059,83), ΟΜΑΔΑ 7: είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (22.733,33), ΟΜΑΔΑ 8: τρεις χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (3.589,74), ΟΜΑΔΑ 9: οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ (8.547,00), ΟΜΑΔΑ 10: επτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (7.987,17), ΟΜΑΔΑ 11: οκτώ χιλιάδες τριάντα τέσσερα ευρώ και δεκαεννέα λεπτά (8.034,19), ΟΜΑΔΑ 12: πέντε χιλιάδες εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (5.128,21), ΟΜΑΔΑ 13: χίλια τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (1.427,35), ΟΜΑΔΑ 14: έντεκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά (11.665,80), ΟΜΑΔΑ 15: πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (5.777,57), ΟΜΑΔΑ 16: τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (3.929,90), ΟΜΑΔΑ 17: διακόσια είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (223,93), ΟΜΑΔΑ 18: εκατόν ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (189,74).

Προϋπολογισμός ανά Ομάδα προ ΦΠΑ με 24%: ΟΜΑΔΑ 3: τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (4.600,00).

6.   Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 4 μήνες

7.   Τόπος παράδοσης: Ως τόπος παράδοσης της προμήθειας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβου, Χίου, Σάμου και Λήμνου.

8.   Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη, 81132 (έντυπη προσφορά).

9.   Στοιχεία επικοινωνίας: Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα, Μαρία Σιμούλη, Κατερίνα Νικολογιάννη, Τηλ.:+30 22510 36142, +30 22510 36148, +30 22710 35023, +30 22710 35022 mailto: ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr, m.simouli@aegean.gr, knikol@aegean.gr.

10.       Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα: Από την ημέρα ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

11.       Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στις 22/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

12.       Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα στις 28/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 της αυτής ημερομηνίας.

13.       Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

14.       Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

15.       Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της/των Ομάδας/ων για την/ις οποία/ες υποβάλλεται η προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Ομάδες το ποσό αυτό ανέρχεται στις 2.880,00 (δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ).

16.       Χρόνος ισχύος των προσφορών: Τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17.       Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

18.       Τρόπος χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕΠ-088/1 (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ08810004).

19.       Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/05/2021.

20.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης όπως απεστάλη στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

21.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

22.       Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

23.       Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικοί Αριθμοί: 113060, 113061,113062.

24.       Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

25.       Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_type/54).

26.       Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε.. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης για μία ή περισσότερες Ομάδες, η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη δημοσιεύσεων, που αφορά στις αντίστοιχες Ομάδες.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
15 Ιουνιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε