ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 3 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Δήμος Αγίου Ευστρατίου

12 Ιανουαριου 2022

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Άγιος Ευστράτιος: 05/01/2022

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                          Αρ. Πρωτ.: 29

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 του Νόμου 3852/2010).

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/2022

Η Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B') απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α' 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β' 698)) για τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 270 κατοίκους.

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α' 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης και την εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. μπορεί να ορισθούν μέχρι τρεις (3) Αντιδήμαρχοι.

7. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Ευστρατίου (ΦΕΚ 841/9-4-2013, Τεύχος Β)

8. Την αριθ. 231/30-08-2019 προηγούμενη απόφαση Δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίου Ευστρατίου με θητεία από 05 Ιανουαρίου 2022 και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κουτσουρίδη Δημήτριο στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη και επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στο Δήμο, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.

ε) Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

στ) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος.

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

-Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.

-Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,

-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

ζ) Την έκδοση των τεκμηριωμένων αιτημάτων, για πιστώσεις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση.

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τη Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σπανού Στυλιανή στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

2. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως τα θέματα προβολής και Τουρισμού

-τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

3. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

-την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

ΙΙ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010, οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από τη Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, σύμφωνα με την παρούσα, ασκούν και τις ακόλουθες κατά τόπο αρμοδιότητες:

α) Έχουν την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της αρμοδιότητάς τους, που είναι εγκατεστημένες στα όρια του Δήμου Αγίου Ευστρατίου.

β) Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται ή πραγματοποιούνται στα όρια του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και έχουν ως αντικείμενο, την υλοποίηση σκοπών και αντικειμένων υπαγομένων στην δική τους καθ' ύλην αρμοδιότητα.

γ) Ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την εξέλιξη αυτών των έργων και εργασιών και για κάθε σχετικό αναφυόμενο ζήτημα ή πρόβλημα. Εφόσον συγκεκριμένα έργα ή εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια ή για τους σκοπούς περισσοτέρων της μιας ή παραλλήλων καθ' ύλην αρμοδιοτήτων, η κατά τόπον παρακολούθηση της εξέλιξης αυτών, γίνεται από κοινού από τους αρμοδίους καθ' ύλης Αντιδημάρχους, οι οποίοι είναι συναρμόδιοι.

δ) Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού και χρησιμοποιείται στα πλαίσια της άσκησης δικών τους καθ' ύλης αρμοδιοτήτων.

ε) Υπογράφουν με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια Δημοτικής Ενότητας ή Ενοτήτων και εξυπηρετούν θέματα ή υποθέσεις που υπάγονται στην δική τους καθ' ύλην αρμοδιότητα.

ζ) Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάσει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά μια Δημοτική Ενότητα ή και περισσότερες Δημοτικές Ενότητες.

ΙΙΙ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση Αντιδημάρχων πριν τη λήξη της θητείας τους είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου.

Γ. Η ανάκληση Αντιδημάρχου είναι δυνατή, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. 1) Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουτσουρίδη Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σπανού Στυλιανή.

2) Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σπανού Στυλιανής όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτσουρίδης Δημήτριος.

ΣΤ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτσουρίδης Δημήτριος που αναπληρώνει την Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από την Αντιδήμαρχο κ. Σπανού Στυλιανή.

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από 05 Ιανουαρίου 2022 έως την λήξη της θητείας της Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

ΚΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε