ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 7 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 5 Μαρτίου 2022

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1)

5 Μαρτιου 2022
                                                                                                                                                          

ΑΔΑ: ΨΒ4Ζ469Β7Λ-Μ71

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                    ΑΡ ΠΡΩΤ: 5308/04-03-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5297/04-03-2022

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01/10/2022 ΕΩΣ 31/12/2023

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81132, τηλ: +30  +30 22710 35021, +30 22710 35027.

2.    Τίτλος της υπό ανάθεσης σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται, στη Διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής, για το χρονικό διάστημα από 01/10/2022 έως 31/12/2023.

3.    Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα.

4.    Αντικείμενο Σύμβασης: «Υπηρεσίες καθαρισμού». CPV 90911200-8

5.    Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (625.500,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 504.435,49 πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών και ΦΠΑ (24%) 121.064,51 εκατό είκοσι ενός χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα ενός λεπτών).

6.    Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15  μήνες  από 1/10/2022-31/12/2023.

7.    Τόπος παροχής υπηρεσιών: Ως τόπος παροχής των υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λήμνου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Ρόδου, Σύρου και Αθήνα.

8.    Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή), και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Περιφερειακό Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Χίου, Μιχάλων 8, 82132 Χίος (έντυπη προσφορά).

9.    Στοιχεία επικοινωνίαςτηλ: +30 22710 35021, +30 22710 35027  e-mail: Chios_Oik_Ypir@chios.aegean.gr   

10. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών στο Σύστημα:  Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.

11. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών: Στις 06/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 της αυτής ημερομηνίας.

12. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 12/04/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ  της αυτής ημερομηνίας.

13. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.

14. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

15. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού ίσου με το ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας προ ΦΠΑ, της Πανεπιστημιακής Μονάδας για την οποία υποβάλλεται η προσφορά. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες το ποσό ανέρχεται στις 10.094,00 (δέκα χιλιάδων ενενήντα τεσσάρων ευρώ).

16. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

18. Τρόπος χρηματοδότησης: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θα βαρύνει τον  (ΚΑΕ: 0845 Δαπάνες καθαριότητας γραφείων) του Τακτικού Προϋπολογισμού  των οικονομικών ετών 2022-2023.Έχει εκδοθεί η υπ΄άριθμ. 171591/Β2/30-12-2021 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023 (ΚΑΕ 0845: Δαπάνες καθαριότητας Γραφείων) του Πανεπιστημίου Αιγαίου», με ΑΔΑ:ΩΑ6Τ46ΜΤΛΗ-8ΨΕ.

19. Η Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Στις 28/02/2022

20. Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

21. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

22. Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

23. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr. Συστημικοί Αριθμοί: 156876 (Λήμνος), 156878 (Μυτιλήνη), 156879 (Χίος), 156880 (Σάμος), 156881 (Ρόδος), 156883 (Σύρος), 156884 (Αθήνα).

24. Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) δημοσιεύεται στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο.

25. Η Προκήρυξη και η διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρείται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (www.aegean.gr Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις Διαγωνισμοί Προμηθειών ή (http://www.aegean.gr/announcement/field_announcement_)

26. Έξοδα δημοσίευσης: Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνει την Ε.Ε. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον διαγωνιζόμενο που ανακηρύσσεται ανάδοχος και δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 ) με ΦΠΑ, μετά από την προ-κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από την ΥΔΔ. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού η δαπάνη θα βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

Ο Αντιπρύτανης

Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής Χαράλαμπος Σκιάνης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
6 Ιουλιου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε