ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 2 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

20 Νοεμβριου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μυτιλήνη 05-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2603/2014

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2.Τις διατάξεις του Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α' 40) «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» και κυρίως του άρθρου 3.

3.Τις διατάξεις του Νόμου 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α' 85).

4.Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας» με το Ν. 3852/ 2010 (Β' 955).

5.Την υπ' αριθμ. 43 με ΑΠ 30565/6.8.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική Περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014- 31η Αυγούστου 2019)».

6.Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010, έχει δεκατρείς (13) Δημοτικές Ενότητες και επομένως μπορεί να ορισθούν 13 Αντιδήμαρχοι.

7.Τον Ο.Ε.Υ. Δήμου Λέσβου.

8.Την αριθ. 2599/2014 απόφαση Δημάρχου Λέσβου με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου Δήμου Λέσβου κ. Παναγιώτη Αλβανόπουλου, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

9.Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.Ορίζει τον παρακάτω Δημοτικό Σύμβουλο κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λέσβου, με θητεία από σήμερα έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Ως καθ' ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και των επιμέρους Τμημάτων αυτής, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, εκτός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

-Την παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος Πρασίνου.

-Την ευθύνη των Δασών και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

-Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.

-Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον έλεγχο αυτών.

-Την χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.

-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.

-Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, περιπτέρων, ζωήλατων οχημάτων, εμπορικών εκθέσεων πλην διεθνών, ψυχαγωγικών παιδειών, κ.λ.π. την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, και χορήγηση των σχετικών αδειών επί των ανωτέρω.

-Μεριμνά και εισηγείται τον καθορισμό πεζοδρόμων και τη δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία κλπ) σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης.

-Την υπογραφή ως Υπεύθυνου της Πράξης στα Τεχνικά Δελτία των

συγχρηματοδοτούμενων έργων-πράξεων-ενεργειών που υποβάλει ο Δήμος για χρηματοδότηση και εκτέλεση για φυσικό αντικείμενο που αφορά τις αρμοδιότητές του.

-Τέλεση Πολιτικών Γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Μυτιλήνης και Θερμής.

2. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ταυτόχρονα με τα προαναφερόμενα καθήκοντά του θα συνεχίσει να είναι στη θέση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Λουτρόπολης Θερμής, έχοντας όλες τις αρμοδιότητες που του παραχωρήθηκαν με την αριθ. 1934/2014 απόφαση Δημάρχου Λέσβου.

3. Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο ο Δήμαρχος, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

4.Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί o Δήμαρχος Λέσβου.

5. Στον προαναφερόμενο Αντιδήμαρχο δεν θα καταβάλλεται από τον Δήμο Λέσβου αντιμισθία.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
2 Φεβρουαριου 2023
2 Φεβρουαριου 2023
2 Φεβρουαριου 2023
2 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε