ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Τεταρτη 7 Ιουνιου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία28 Νοεμβριου 2014

 

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Αριθ. πρωτ.: ΕΛΕ_2014_9562

Μυτιλήνη, 26 Νοεμβρίου 2014

                                                         ΑΔΑ: Ω92Χ469Β7Λ-ΤΡΒ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  ΕΛΕ_2014_9561/26.11.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ KAI  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ,

για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού»

με Κωδική Ονομασία «ΘΑΛ-ΧΩΡ»

 

Ο Επαναληπτικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου  «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλασσίου Χωροταξικού Σχεδιασμού», με κωδική ονομασία «ΘΑΛ-ΧΩΡ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος 2007 2013»,  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%.

1.  Αναθέτουσα Αρχή

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, 811 00 Μυτιλήνη

Τηλέφωνο: +30 22510 36700 ή +30 22510 36701  

Fax: +30 22510 36709

2. Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Προμήθειας.

3.  Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του επαναληπτικού διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και έξι λεπτών (18.405,06), χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των είκοσι μίας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά ευρώ  (21.349,87), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα καλυφθεί από την κατηγορία «Εξοπλισμός» 3.1.3  Προμήθεια/αναβάθμιση εξοπλισμού/λογισμικών για την υλοποίηση των παραδοτέων 3.2.4,3.3.2, 3.3.4,3.4.3, 3.3.6, 3.5.2 ,5.3.3, 5.4.3, 5.5.3 & 6.2.2, ΟΠΣ 901066, του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Ανάπτυξη Θαλασσίου Χωροταξικού Σχεδιασμού», με κωδική ονομασία «ΘΑΛ-ΧΩΡ», του κωδ. Έργου «ΚΟ5_03_02», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα Κύπρος 2007 2013»,  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου σε ποσοστό 20%. Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

4.  Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού

Αντικείμενο του επαναληπτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, όπως περιγράφονται στο άρθρο 10 του Μέρους Γ και στον πίνακα Α (Πίνακας Συμμόρφωσης) του Μέρους Ζ της διακήρυξης.

5.  Τόπος Παράδοσης Ειδών

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, κτήριο Γεωγραφίας, υπόγειο,  τηλ. +30 22510 36635), όπως ορίζεται στην διακήρυξη.

6.  Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.).

7.  Χρόνος παράδοσης ειδών

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών (εξοπλισμός λογισμικό) ορίζεται εντός τριάντα πέντε (35) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης ή σε χρόνο μικρότερο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στην Προσφορά του διαγωνιζομένου.

8.   Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων

Το τεύχος της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται από την έδρα του  Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. +30 22510 36736 ή +30 22510 36716, fax : +30 22510 36709, email : elepromitheies@aegean.gr, στη Μυτιλήνη. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.

9.   Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:30 μ.μ. στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας  (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, 811 00 Μυτιλήνη). Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση,  εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.  Αποκλείεται περαιτέρω παράταση, πέραν της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.

10. Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, γραφ. Α.12, στη Μυτιλήνη, την επομένη της κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των διαγωνιζομένων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.

11. Εγγυήσεις

Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης  Συμμετοχής, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε  ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. που αναλογεί στα είδη, για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.

Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζομένων

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139/1997) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή  είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 14.1.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και  14.1.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της διακήρυξης.

13. Ισχύς των προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζομένους για εκατό  ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

14. Είδος διαδικασίας

Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος.

15. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο  14.1.2 της διακήρυξης.

16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για μέρος ή για το σύνολο των ειδών.

17. Πληροφορίες

Γενικές Πληροφορίες σχετικές με το τεύχος της διακήρυξης : Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, τηλ.: +30 22510 36736, ή +30 22510 36716, fax: +30 22510 36709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr   

Ειδικές τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τα είδη του Διαγωνισμού, παρέχονται μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης gpav@aegean.gr ή στα τηλ. : +30 22510 36613,  +30 22510 36635 και fax: +30 22510 36709.

 

 

Καθηγήτρια, Αμαλία Πολυδωροπούλου

Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Ημερομηνία7 Ιουνιου 2023
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο Junk News
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ

  Διαφήμιση
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Διαφήμιση
  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  Διαφήμιση
  ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΑΤΡΟΝΕΤ ΓΙΑ ΤΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
  Είναι ελεύθερη και μπορεί να την παρακολουθήσει κάποιος εδώ https://www.iatronet.gr/vimata-asthenon/

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
Διαφήμιση
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε