ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Σαββατο 20 Ιουλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία16 Ιανουαριου 2015
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                       Μυτιλήνη,  15 Ιανουαρίου 2015

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                   Αριθμ. Πρωτ.: 2928/143 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                 

Ταχ. Δ/νση        : Ανδρομέδας 15

Πληροφορίες      : Ε. Ελευθερίου 

Ταχ. Κώδικας     : 81100                                           

Τηλέφωνο          : 2251353623    Telefax              : 2251046658   

e-mail               : dioikisi@pvaigaiou.gov.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1)  ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 13 του άρθρου 67 του ν.1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) όπως ισχύει

Τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Τις διατάξεις των υποπαραγράφων ΣΤ.1.1.Β. και ΣΤ.1.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-11-2012) «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ/τος 137/2010(ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της  Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

Τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27-2006 (ΦΕΚ 280/τ.Α΄), όπως ισχύουν έως σήμερα.

Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2ι του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/τ.Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»

Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 45 του ν.3979 (Α΄138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».

Το με αρ.πρωτ.2933/16/15-1-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου, στο οποίο βεβαιώνεται ότι για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη πίστωση στο φορέα 0072 και στους ΚΑΕ 0211, 0213, 0292 & 0291.

Την αριθμ.πρωτ. 1087/63/8-1-2015 (ΑΔΑ:6Κ7Ν7ΛΩ-ΜΟΒ), ΦΕΚ 7/τεύχος Γ΄/14-1-2015, απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί καταγγελίας της σύμβασης της Ειδικής Συμβούλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Παπανικολάου Γεωργίας του Γιαννούλη, η οποία είχε προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου.

Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση  μίας (1) θέσεως Ειδικού Συμβούλου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των Αναγκών του Αντιπεριφερειάρχη Λέσβου.

Η πρόσληψη θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Για την κάλυψη των θέσεων αυτών, θα προτιμηθούν εκείνοι οι οποίοι θα έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, πρέπει έως τη Δευτέρα 19/01/2015 και ώρα 15:00, να υποβάλλουν στο Τμήμα Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ανδρομέδας 15 - ΤΚ 81100 Μυτιλήνη (υπεύθυνος υπάλληλος Ροδίτης Χρυσόστομος), σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην οποία θα αναφέρουν τη θέση ή τις θέσεις για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να προσκομίζετε πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία, την αντιστοιχία του τίτλου και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού)

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας

Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης*

Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου*

Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψήφιους) *

Τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου ξένης γλώσσας

Βιογραφικό Σημείωμα

Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) α)περί μη κατοχής άλλης θέσης στο Δημόσιο Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 1256/82.

 β) περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας των υποψηφίων που να επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους γ) στην οποία να βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων .

 ( *τα αριθμ. 3, 4 και 5 δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που θα συνοδεύει την αίτηση υποψηφιότητας και να κατατεθούν εμπρόθεσμα.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχει στο πρόσωπο τους κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3 528/2007).
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», το έργο των ειδικών συμβούλων αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Η άσκηση του ελευθέρου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση καθηκόντων του ειδικού συμβούλου.

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Περιφέρειας Β.Α. και ταυτόχρονα θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

                                        Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                            ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία19 Ιουλιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε