ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 20 Φεβρουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22 Ιανουαριου 2015

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

    ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Τμήμα Α'Γενούς Τομέα, Φυσ.Πόρων & Ενέργειας

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ

    ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μικράς Ασίας 2

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

TELEX: 297197

TELEFAX: 22510-41175

Πληρ.: Β.Παπασωτηρίου, Κων.Κελαϊδίτης

Τηλ : 22513-50347, 50273, 50218

e-mail: vpapa@ypai.gr, kkela@ypai.gr                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μυτιλήνη,  21  Ιανουαρίου 2015

Αρ.Πρωτ.4122.72-1/183

 

 

 

Θέμα:   Δημοσίευση περίληψης Προκήρυξης δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και παροχή πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με επεξεργασία θαλασσινού νερού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο

 

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με την υπ' αριθ.πρωτ. 4122.72-1/176/21-1-2015 (ΑΔΑ: 76ΗΛΟΠ-ΔΙ4) Απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια και παροχή πόσιμου νερού σε δεξαμενές των ΟΤΑ άνυδρων νησιών των Νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με επεξεργασία θαλασσινού νερού ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο» και ειδικότερα για ποσότητα 93.000 κ.μ. πόσιμου νερού για τα νησιά Ηρακλειά, Αμοργός (Κατάπολα), Λέρος και Μεγίστη, για ένα (1) έτος.

O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων ευρώ (861.000,00 ) (συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2006ΣΕ33000000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών και έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης νησιών Αιγαίου» της ΣΑΕ 330 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας "Προμηθέας" του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  23.01.2015

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 05.03.2015, ημέρα Πέμπτη.     

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10.03.2015, ημέρα Τρίτη, ώρα  15:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 16.03.2015, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.00

Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά με βάση τον μηνιαίο προγραμματισμό της ΓΓΑΙΝΠ

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των νησιών. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές

Η περίληψη της διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση στην Ε.Ε.Ε.Κ. στις 21-01-2015 (κωδικός δημοσίευσης 2015-009111) και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 23-01-2015 στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΑΔ: 6543).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Μελετών, Εργων, Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οδός Μικράς Ασίας 2, ΤΚ 81100 Μυτιλήνη, τηλ. 2251350347, 2251350218.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και τυχόν επαναλήψεων του, θα βαρύνει τον ανάδοχο.

 

                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΙΔΗΣ

   

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
19 Φεβρουαριου 2020
19 Φεβρουαριου 2020
19 Φεβρουαριου 2020
19 Φεβρουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε