ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 27 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

26 Νοεμβριου 2015

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Μυτιλήνη  25 /11/2015

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                           Αρ. πρωτ.  1816

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                 

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/νση:  Πεσματζόγλου 1 - Μυτιλήνη

ΤΗΛ. /Fax: 22510-24244

 Μυτιλήνη -Τ.Κ. 81100

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το  ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας  έως επτά  (7) μηνών με καταληκτική ημερομηνία την 31/7/2016, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των προγραμμάτων  «Άθλησης για Όλους», περιόδου 2015-2016 και τα οποία γίνονται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για τις εξής ειδικότητες:

α) Πέντε   (5)  Π.Φ.Α. με ειδικότητα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού  ή  παραδοσιακών χορών ή ρυθμικής γυμναστικής ή σχολικού  Αθλητισμού  β) Δύο (2) Π.Φ.Α. με ειδικότητα ποδοσφαίρου   γ) Ένας (1) ΠΦΑ με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης   δ) Ένας (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα πετοσφαίρισης ε) Ένας  (1) Π.Φ.Α. με ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού. Σε  περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α με τη συγκεκριμένη ειδικότητα  θα ανατεθεί σε  Π.Φ.Α. με κατεύθυνση σπουδών ή  προϋπηρεσία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α. θα είναι: α) «Άσκηση στην Προσχολική Ηλικία» β) «Παιδί και Αθλητισμός» γ) «Άσκηση στην εφηβική  ηλικία» δ) ««Άθληση και γυναίκα» ε) «Άσκηση Ενηλίκων» στ) Άσκηση στην Τρίτη Ηλικία» ζ) «Πανεπιστημιακός Αθλητισμός»

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1.    Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής (προμηθεύεται από το γραφείο του ΝΠΔΔ και από την ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr)

2.   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

 4.  Φωτοτυπία πτυχίου ΤΕΦΑΑ , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα

5.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.

8.    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.

9.    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως:  βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές  καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα  (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την  Επιθεώρηση Εργασίας, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.

10.    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

11.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: Α) τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή,  ότι  θα  απασχοληθεί  σε  οποιαδήποτε Δημοτική ενότητα του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με το ωράριο που θα μου υποδειχθεί. Β) ο υποψήφιος  δηλώνει ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Επιλογή Ανάρτηση πινάκων Υποβολή Ενστάσεων

         Η μοριοδότηση των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά προγράμματα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 26869/2013 (ΦΕΚ τεύχος Β' Αρ. Φύλλου 2527/08-10-2013) Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους  και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 207/2015 απόφαση ΔΣ του ΝΠΔΔ.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)  ημερών στα γραφεία του ΝΠΔΔ, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στα γραφεία του ΝΠΔΔ Πολιτισμού,  Αθλητισμού & Τουρισμού Δήμου Λέσβου,  Δ/νση Πεσματζόγλου 1 (Δημοτικό Στάδιο Μυτιλήνης) καθημερινά 09:00-13:00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22510-24244, κ. Αικατερινάκη Σωτηρία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (12) ημέρες από τη δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 26 Νοεμβρίου 2015 έως και 7 Δεκεμβρίου 2015.

  

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Πολιτισμού Αθλητισμού  & Τουρισμού

                                                                   Δήμου Λέσβου

                                                                                ΤΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε