ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 27 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

15 Δεκεμβριου 2015

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΑΔΑ: 7Ψ9Σ469Β7Λ-2ΣΚ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_9651

Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 277/11.12.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5% Υπέρ Πανεπιστημίου από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών», ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου στη Λήμνο.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες:

Πτυχίο Τμήματος TΕΙ στο αντικείμενο της Οικονομίας και της Διοίκησης ή αντίστοιχο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. /Κ.Α.Τ.Ε ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχου αντικειμένου της ημεδαπής ή αλλοδαπής                                                                                    [απαιτούμενο]

Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην διοικητική υποστήριξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και δράσεων συνεργασίας πανεπιστημίων με επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς                                                                    [μέγιστη βαθμολογία: 40]

Εμπειρία από δύο (2) έως και (3) έτη                                            [20]

Εμπειρία από τρία (3) έως και τέσσερα (4) έτη                               [30]

Εμπειρία άνω των τεσσάρων (4) ετών                                          [40]

Τεκμηριωμένα καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένων, β) υπολογιστικά φύλλα, γ) επεξεργασία παρουσιάσεων, δ) υπηρεσίες Διαδικτύου         
                                                                             [μέγιστη βαθμολογία: 10]

Γνώση ενός (1) από τα παραπάνω αντικείμενα                                    [2]

Γνώση δύο (2) από τα παραπάνω αντικείμενα                                     [5]

Γνώση τριών (3) από τα παραπάνω αντικείμενα                                  [8]

Γνώση και των τεσσάρων (4) παραπάνω αντικειμένων                  [10]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί Συνέντευξη από Επιτροπή που έχει οριστεί με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 277/11.12.2015) [μέγιστη βαθμολογία: 50]

 

Το έργο αφορά στην υποστήριξη υλοποίησης του έργου: «Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών εκπαιδευτικού έργου Πανεπιστημιακής Μονάδας Λήμνου».

Η μη συμμετοχή στη συνέντευξη, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης, οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.

Η μη υποβολή του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τη διαδικασία.

Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλες και όλοι οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην  ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών

Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων που να τεκμηριώνουν τις ανωτέρω απαιτήσεις σε θέματα χρήσης Η/Υ

Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα κ.λπ.)

Λοιπά στοιχεία, κατά την κρίση τους, όπως συστατικές επιστολές και άλλα, που θα βοηθήσουν την Επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί θα είναι ανάλογη των προσόντων του και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«5% Υπέρ Πανεπιστημίου από ΠΜΣ»

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_9651)

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται [α] είτε αυτοπροσώπως, [β] είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, [γ] είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 24.12.2015 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο ή την υποψήφια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ανθή Βαϊου (τηλ. 22510.36081, email:  ava@aegean.gr).

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό τύπο της Λέσβου.

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
24 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε