ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 28 Μαιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2015

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

25 Φεβρουαριου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ                                          

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ»

 

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ2: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - Π.Α.Α.2007-2013 ΣΑΕ 2013ΣΕ08280008 ΟΠΣΑΑ179460

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 83%

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 17 %

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου διακηρύττει ότι την 03 του μηνός Μαρτίου του έτους

2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στη Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Διαδικασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ».

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 179460 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ». Tο έργο αποτελεί δημόσιο δασοτεχνικό έργο της παρ1 του άρθρου 16 του Ν.998/79 και συντίθεται από τις εξής κατηγορίες εργασιών:

Εργασίες πρασίνου 12.041,60

2η Οικοδομικές εργασίες 49.129,65

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 86.206,90 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών 61.171,25, ΓΕ-ΟΕ 18% 11.010,83 απρόβλεπτα 10.827,31) και στο ποσό των 100.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τη Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, Κουντουριώτη 79 τκ 81100, Μυτιλήνη, μέχρι τις 26-02-2015 (κα Ελευθερίου Παντελία τηλ.2251350951)

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες

α.1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, εξειδικευμένες επιχειρήσεις, για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες από Δασολόγους ή Τεχνολόγους Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ 3 του Π.Δ. 146/88 και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εφόσον νομιμοποιούν την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό

α.2. Εργοληπτών κατόχων πτυχίου Δημοσίων Δασοτεχνικών Έργων (ΕΔΔΕ), εφόσον ανήκουν στην Β τάξη και άνω (αρθ.16 και 17 του Π.Δ. 437/81).

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι

κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 199, παρ. 2γ περ. ββ του Ν 4281/2014 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός

κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού

του έργου με τα κονδύλια της αναθεώρησης δηλαδή 1.900,00 ΕΥΡΩ και η σχετική

εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τη Δ/νση Δασών Λέσβου. Η ισχύς της θα

είναι τουλάχιστον 210 ημερών (διακοσίων δέκα), μετά την ημέρα διεξαγωγής του

διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες (εκατόν ογδόντα).

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 90 ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 83% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 17% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 082/8)

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 12 % σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 51 του ΚΔΕ και σύμφωνα με τον Ν3614/2007 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν4072/2012, Ν4093/2012, Ν4156/2013, Ν4199/2013 και όπως ισχύει σήμερα. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Δασών Ν. Λέσβου, αρμόδιοι υπάλληλοι: Κουτσαμπάσης Χαράλαμπος και Ελευθερίου Παντελία (τηλ.: 22513-50904 & 22513 50951 Φαξ: 22510 45297), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10-02-2015

OI ΣΥΝΤΑΚTΕΣ

 

X. Κουτσαμπάσης  Π. Ελευθερίου                               ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

                                                                                              Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.

Δασολόγος                Δασοπόνος MSc                           Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

                                                                        ΦΩΤΗΣ ΚΡΑΛΗΣ

                                                                                         ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ MSc

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ.  11418/18-02-2015 απόφαση

 

 

2. Να αναγράφεται ο κωδικός ταυτοποίησης της διατιθέμενης πίστωσης (π.χ. κωδικός ενάριθμου στο ΠΔΕ ή κωδικός πίστωσης του τακτικού π/υ. Στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ ή άλλου κοινοτικού προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
26 Μαιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε