ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 2 Οκτωβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ημερομηνία28 Μαρτιου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΔΑ: 6ΓΝ7469Β7Λ-0ΨΠ

 

 


Αριθμ. Πρωτοκόλλου: EΛE_2015_3169


 

Μυτιλήνη, 27 Μαρτίου 2015


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 250/17.03.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στην Αθήνα (1 θέση) και στη Σάμο (1 θέση).

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες.

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1

·        Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού.                                                                                                                                       [απαιτούμενο]

·        Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στην Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού.                      [απαιτούμενο]

·        Εμπειρία  συμμετοχής σε  ερευνητικά  και  αναπτυξιακά Έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους                           [μέγιστη βαθμολογία 45]

o    Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών                                                                [45]

o    Εμπειρία από ένα (1) έως και τρία (3) έτη                                                      [20]

·     Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας                                [μέγιστη βαθμολογία 5]

o    Άριστη γνώση                                                                                          [5]

o    Πολύ καλή ή καλή γνώση                                                                          [3]

 


 

 

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει   οριστεί   με   την   σχετική   απόφαση   της   Επιτροπής   Ερευνών (Συνεδρίαση 250/17.03.2015).                                                                                                     [μέγιστη βαθμολογία: 50]

 

Το έργο θα παρασχεθεί στην Αθήνα και θα αφορά κυρίως στην υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και την σύνδεση με τις δομές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το εξωτερικό περιβάλλον.

 

 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2

Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή άλλου συναφούς αντικειμένου, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                                                                                                                                                                    [απαιτούμενο]

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με έμφαση στις Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού.                                                                                                                                                                       [απαιτούμενο]

Εμπειρία  συμμετοχής σε  ερευνητικά  και  αναπτυξιακά Έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους                                                               [μέγιστη βαθμολογία 45]

Εμπειρία άνω των τριών (3) ετών                                                                [45]

Εμπειρία από ένα (1) έως και τρία (3) έτη                                                      [20]

Τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας                                [μέγιστη βαθμολογία 5]

Άριστη γνώση                                                                                          [5]

Πολύ καλή ή καλή γνώση                                                                          [3]

 

Για την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα διεξαχθεί συνέντευξη από επιτροπή που έχει   οριστεί   με   την   σχετική   απόφαση   της   Επιτροπής   Ερευνών (Συνεδρίαση 250/17.03.2015).   [μέγιστη βαθμολογία: 50]

 

Το έργο θα παρασχεθεί στη Σάμο και θα αφορά κυρίως στην υποστήριξη της εκπαίδευσης στην καινοτομία και επιχειρηματικότητα και τα επιχειρηματικά παίγνια, καθώς και της προώθησης της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, την συνεργασία με φορείς και την διοργάνωση «ανοιχτών» σεμιναρίων και διαλέξεων, της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

 

Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία ή μέσω ειδικού συστήματος τηλεδιάσκεψης) οδηγεί σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. Επίσης η μη υποβολή των προαναφερθέντων  τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό) συνεπάγεται τον αποκλεισμό από την διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση Συνεργάτη, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων  υποψηφίων, ως την  εξάντληση της σειράς κατάταξης.  Όλοι οι  υποψήφιοι διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης, δέκα (10)  ημερολογιακές  ημέρες μετά  την  ανακοίνωση  των  αποτελεσμάτων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

O Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη σύναψη συμβάσεων σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του σχεδιασμού του έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

Βιογραφικό σημείωμα

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

Φωτοαντίγραφα  τίτλων  σπουδών

Συστατικές   επιστολές   και   άλλα   στοιχεία   που,   κατά   την   κρίση   τους,   θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Οι αμοιβές των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογες των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι έως τη λήξη του έργου.

 

Οι  φάκελοι  υποψηφιοτήτων  θα  πρέπει  να  έχουν  παραληφθεί  το  αργότερο  έως  την Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

για την θέση Συνεργάτη Νο. ...... στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2015_3169)

Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αργυρώ Αμπαζή (email: chios.mke@aegean.gr).

 

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 06/04/2015 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου   Αιγαίου   (http://www.ru.aegean.gr/)   και   περίληψη   της   στον   τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία30 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία30 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία30 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία30 Σεπτεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • Μπροστά Π. Χριστόφας

  Διαφήμιση
  Στρατής Βερβενιώτης
  Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
  Δ. Μυτιλήνης
  Για έναν δήμο
  που να σέβεται και να υπηρετεί
  τους συνδημότες μας

  Νεα Δράση -Νέος Δήμος Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
  Υποψήφιος σύμβουλος
  ΔΕ Μυτιλήνης
  Για μια πόλη ανθρώπινη
  ποιοτική & καθαρή
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • Νεα Δράση -Νέος Δήμος- Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  Κατσαβέλλης Παναγιώτης
  Με συμπολίτες μας που είναι έτοιμοι
  να προσφέρουν. Επειδή έχουν
  την γνώση και την δύναμη. Επειδή θέλουν
  γνωρίζουν και μπορούν

  ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065
 • Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε