ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 5 Δεκεμβριου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

10 Ιουλιου 2015

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                         

Μυτιλήνη 08/07/2015

                                                                                A.Π.: 4909α

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018

 

Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου  από 01.01.2016 έως 31.12.2018.

Προϋπολογισμός του έργου: Τέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.050.000,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Διάρκεια Σύμβασης: Από 1η Ιανουαρίου 2016 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 μη συμπεριλαμβανομένων των περιόδων διακοπών.

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Οι ειδικά διαμορφωμένες για μαζική σίτιση εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη Λέσβου, στη Ρόδο, στη Μύρινα Λήμνου, στο Καρλόβασι Σάμου, στη Χίο και στην Ερμούπολη Σύρου.

Τόπος υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Ηλεκτρονική υποβολή) - Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100 (Έντυπη υποβολή).

Στοιχεία επικοινωνίας: Χριστίνα Φιορή, Ελένη Κεντέρη, Αρετή Βατζάκα. Τηλ.: +30 22510 36143, 36142, 36148. Fax: +30 22510 36127, e-mails: xfiori@aegean.gr. ekenteri@aegean.gr, a.vatz@aegean.gr.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Στις 02 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 της αυτής ημερομηνίας.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : Στις 08  Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη  και  ώρα  15:00 της αυτής ημερομηνίας.

Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H Ελληνική.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 της αυτής ημερομηνίας.

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα καταγωγής τους.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:  Κάθε προσφέρων στο διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής (άρθρο 157  παραγρ. 1α του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/08-08-14)) της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ () ποσοστό 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος του έργου θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) 2631.

Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: Στις 08 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Στις 08 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη.

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Στις 08 Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη (δημοσίευση στις 10.07.2015).

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση (ανάρτηση) στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: Στις 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Στις 10 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή.

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό και νομαρχιακό τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 και δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00) μετά από την προκοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε, ενώ στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή (δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 και της παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014). Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού όλα τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. Στη δε Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρύτανης

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Καθ. Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
2 Δεκεμβριου 2022
2 Δεκεμβριου 2022
2 Δεκεμβριου 2022
2 Δεκεμβριου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε