ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 2 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΥΠΟΙΚ: Διαγωνισμός Εκτελωνιστών στη Μυτιλήνη

15 Ιουλιου 2015

Το ΥΠΟΙΚ προκηρύσσει διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν.718/77 Μυτιλήνης που έχει έδρα τη Μυτιλήνη στη Διεύθυνση Τελωνείου Μυτιλήνης και περιλαμβάνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθμ. Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο.

Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 26 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειάς του.

Το κατάστημα ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας.

Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7, του Ν.718/77 και το άρθρο 3 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12¬2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:

-Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

-Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

-Να μην έχουν καταδικαστεί, ούτε να διώκονται για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρ. 21 του παρόντος προβλεπομένων σε συνδυασμό και με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

-Να μην έχουν απωλέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστού ή του ασκουμένου εκτελωνιστού, συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαιρέσεως ή ανακλήσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστού, ούτε να εκτίουν πειθαρχική ποινή προσωρινής αφαιρέσεως αυτών.

-Να μην τελούν υπό πτώχευση, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Η συνδρομή των ανωτέρω υπό γ', δ' και ε' προϋποθέσεων βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.

Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 28 Αυγούστου, να υποβάλλουν στην Τελωνειακή περιφέρεια του άρθρου 5 Ν.718/77, Μυτιλήνης, που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα της Μυτιλήνη (Λιμάνι) σχετική αίτηση που θα χορηγηθεί από την ίδια δωρεάν. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, επώνυμο, πατρώνυμο, ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής του υποψηφίου, την ακριβή ημερομηνία γεννήσεως και την ημερομηνία που θα έχει συνταχθεί.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της αιτήσεως και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α') Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/86, το έντυπο της οποίας χορηγείται δωρεάν από την Περιφέρεια, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: ι) Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. ιι) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ιιι) Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής.

β') Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δ.Α.Τ ή των σελίδων του Διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία του.

γ') Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

δ') Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.

ε') Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.

Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν κατέθεσαν ή κατέθεσαν ελλιπή τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α') έως και (δ') δικαιολογητικά, καθώς και εκείνοι που δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα.

Κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς τους που να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα, όπως ορίζονται στην Δ19Γ5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.:

α') Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας [Καν (ΕΟΚ) 2913/92)], Κανονισμός Εφαρμογής αυτού [Καν (ΕΟΚ) 2454/93] και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν.2960/01)], όπως ισχύουν.

β') Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου - Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις.  Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.

γ') Νομοθεσία περί εκτελωνιστών : Ν. 718/77 " Περί Εκτελωνιστών", όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για τον έλεγχο των αιτήσεων, τα καταστήματα διεξαγωγής του διαγωνισμού και τη γραπτή εξέταση, εποπτεία και έλεγχο των ταυτοτήτων των υποψηφίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται, 20 λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, στις αίθουσες των εξετάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και να εισέρχονται σ' αυτές, αφού προηγούμενα εξακριβωθεί η ταυτότητά τους, φέροντες μαζί τους μόνο όσα γραπτά βοηθήματα ειδικά επιτρέψει η Εξεταστική Επιτροπή και όσα είδη είναι απαραίτητα για τη γραφή. Για όσους αρνούνται να παραδώσουν αντικείμενα που δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίησή τους και για όσους προσέρχονται μετά την εκφώνηση των θεμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 της Δ19Γ 5046811 εξ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο.

Η συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση υποψηφίου, ο οποίος δεν προσήλθε για οποιαδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση απαγορεύεται. Η ταυτότητα των υποψηφίων εξακριβώνεται με το Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή και με άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτότητας του προσώπου, το οποίο όμως, πρέπει να φέρει επικυρωμένη φωτογραφία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπόψη τους, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν βοηθήματα, εκτός από εκείνα που θα επιτραπούν από την Εξεταστική Επιτροπή, ούτε να αλληλοβοηθούνται ή να επιθέτουν στα γραπτά τους σημεία αναγνώρισης ή να διαταράσσουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και την αξιοπιστία της εξέτασης, γιατί θα αποκλείονται οριστικά του διαγωνισμού με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από ακρόαση του υποψηφίου. Ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αυτού και συνίσταται στη διαγραφή του υπαίτιου από τους πίνακες διαγωνιζομένων. Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα. Σε κανένα δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το τέλος του χρόνου εξέτασης.

Επιτυχόντες στον διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Μυτιλήνης, θεωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 13§3 της Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12-12-2012 Α.Υ.Ο., όσοι έχουν λάβει την οριζόμενη βαθμολογική βάση, δέκα (10), σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Η Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Μυτιλήνης, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιτυχόντες: α') Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης και β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του ν.718/77 Μυτιλήνης, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγεί την πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τον διαγωνισμό επικοινωνήστε με την Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του Ν.718/77, Μυτιλήνης κάθε εργάσιμη ημέρα και από τις ώρες 08.00 -14.00, στο τηλέφωνο 22510-28311 και 22513-54323.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
1 Ιουλιου 2022
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε