ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 20 Μαρτιου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

9 Ιουλιου 2015

 

ΑΔΑ: Ω8ΔΕ469Β7Λ-ΚΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ΕΛΕ_2015_6142

Μυτιλήνη, 8 Ιουλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - OPENCOURSES

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 264/07.07.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - OPENCOURSES» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Μυτιλήνη.

Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγους συνάφειας με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του παρεχόμενου έργου και για την εξασφάλιση της σωστής εκτέλεσης αυτού, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια και με τις αναφερόμενες σε αυτά βαθμολογίες.

Συνεργάτης 1 Επιστήμων Πληροφορικής και σχεδιαστής διαδικτυακών εφαρμογών.

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου, Τμήματος σχετικού με συστήματα Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                              [Βαθμολογία: 20]

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική και τις διαδικτυακές εφαρμογές, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                         [Βαθμολογία: 20]

Άριστη Γνώση διαδικτυακού προγραμματισμού και επικοινωνία με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης                                                                                               [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

Πιστοποιητικό/ βεβαίωση κατάρτισης στο διαδικτυακό προγραμματισμό και επικοινωνία με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης                                   [5]

Εμπειρία στο διαδικτυακό προγραμματισμό και στην επικοινωνία με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και σχετική πιστοποίηση                                             [7,5]

Και τις δυο (2) παραπάνω κατηγορίες προσόντων                                       [10]

Άριστη Γνώση  στην παραγωγή ιστοτόπων και χρήση πλατφορμών web design                                

                                                                                                                 [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]

Βεβαιώσεις σπουδών ή κατάρτισης πλατφορμών web design                    [5]

Πιστοποιημένη γνώση πλατφορμών web design                                            [10]

Πιστοποιημένη γνώση πλατφόρμων web design και εμπειρία δημιουργίας έως και δέκα (10) ιστοτόπων                                                                                          [15]

Πιστοποιημένη γνώση πλατφόρμων web design και εμπειρία δημιουργίας άνω των δέκα (10) ιστοτόπων                                                                                         [20]

Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό πολυμεσικών εφαρμογών

                                                                                                           [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]

Βεβαιώσεις σπουδών ή κατάρτισης πολυμεσικών εφαρμογών                  [5]

Πιστοποιημένη γνώση πολυμεσικών εφαρμογών                                          [10]

Πιστοποιημένη γνώση πολυμεσικών εφαρμογών και εμπειρία δημιουργίας έως και δέκα (10) πολυμεσικών εφαρμογών                                            [15]

Πιστοποιημένη γνώση και εμπειρία δημιουργίας άνω των δέκα (10)πολυμεσικών εφαρμογών                                                                                                            [20]

Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                                [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

Καλή γνώση Αγγλικής, επίπεδο Β2                                                                      [5]

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, επίπεδο Γ1                                                            [7,5]

Άριστη γνώση Αγγλικής, επίπεδο Γ2                                                                   [10]

 

Το έργο αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση της διαδικτυακής πύλης του έργου, η οποία θα  συνδέεται με την ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων και μέσω της οποίας, θα είναι δυνατή αφενός η προβολή του έργου και αφετέρου η πρόσβαση στα ψηφιακά μαθήματα.

                                                                                                              

Συνεργάτης 2 Επιστήμων Πληροφορικής

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου, Τμήματος σχετικού με συστήματα Πληροφορικής  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού                              [Βαθμολογία: 20]

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην πληροφορική και ανάπτυξη  εφαρμογών, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή του εξωτερικού                                         [Βαθμολογία: 20]

Γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με βάση php & MySQL
                                                                                                                 [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

Βεβαιώσεις σπουδών ή κατάρτισης                                                                   [2,5]

Πιστοποιημένη γνώση πέντε (5) έως δέκα (10) εφαρμογών                         [5]

Πιστοποίηση γνώσης πέντε (5) έως δέκα (10) εφαρμογών και σχετική εμπειρία                                                                                                                                       [7,5]

Πιστοποιημένη γνώση άνω των δέκα (10) εφαρμογών και εμπειρία         [10]

Γνώση και εμπειρία σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης         [Μέγιστη Βαθμολογία 20]

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Κατάρτισης  σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και σχετική πιστοποίηση                                                                                             [10]

Εμπειρία στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης                                             [10]

Και τις δυο (2) παραπάνω κατηγορίες προσόντων                                          [20]

Γνώση και εμπειρία στη Διαχείριση Πολυμεσικών Αρχείων και τη Συνεργασία τους με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης                                                   [Μέγιστη Βαθμολογία: 20]

Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Κατάρτισης  στη Διαχείριση Πολυμεσικών Αρχείων και τη Συνεργασία τους με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και σχετική πιστοποίηση
                                                                                                                                    [10]

Εμπειρία στη Διαχείριση Πολυμεσικών Αρχείων και τη Συνεργασία τους με Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης                                                              [10]

Και τις δυο (2) παραπάνω κατηγορίες προσόντων                                          [20]

 Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας                               [Μέγιστη Βαθμολογία: 10]

Καλή γνώση Αγγλικής, επίπεδο Β2                                                                      [5]

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, επίπεδο Γ1                                                            [7,5]

Άριστη γνώση Αγγλικής, επίπεδο Γ2                                                                   [10]

Το έργο αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση συστημάτων μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία, τεκμηρίωσης  εγκατάστασης και λειτουργίας, τεκμηρίωσης διεπαφών διασύνδεσης ιδρυματικής πλατφόρμας με την οριζόντια συγκεντρωτική πύλη αναζήτησης και διαχείρισης ερωτηματολογίων και στατιστικών.

Η μη υποβολή των προαναφερθέντων τίτλων σπουδών (βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό) συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων με βάση τις βαθμολογίες τους στα παραπάνω κριτήρια. Οι υποψήφιοι/ες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ανά θέση συνεργάτη, θα είναι εκείνοι/ες που θα επιλεγούν. Σε περίπτωση κωλύματος αυτών δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων, τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων και άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο πρότασης, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή σε μαγνητικό μέσο:

Πρόταση Βιογραφικό σημείωμα Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών Βεβαιώσεις εμπειρίας (πχ ΑΠΥ, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Ασφαλιστικού φορέα) Υπόμνημα επεξήγησης των προσόντων και της εμπειρίας του υποψηφίου σε σχέση με την καταλληλότητά του Συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσουν την επιτροπή επιλογής στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις, την προσωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων.

 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή, που έχει οριστεί με την σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 264/07.07.2015), κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων.

 

Η αμοιβή των ατόμων που θα επιλεγούν, θα είναι ανάλογη των προσόντων τους και των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Έργου.

 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΈΡΕΥΝΑΣ

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη θέση ...........

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - OPENCOURSES

 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2015_6142)

Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γραμματεία ΕΛΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται

Ο φάκελος πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς. Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικά και θα παραληφθούν μετά τις 22/07/2015 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο email: opencourses@aegean.gr.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και στον τοπικό ημερήσιο τύπο της Μυτιλήνης.

 

 Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια

Αμαλία Πολυδωροπούλου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
18 Μαρτιου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε