ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 25 Μαιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 5 Μαίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

5 Μαιου 2016

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Μυτιλήνη  04/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                           

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ                                         Αριθ. Πρωτ. 21813 ΔΗΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ              

Ταχ. Δ/νση  :  Ε.Βενιζέλου 13-17                        

Ταχ. Κώδικας     : 81100 Μυτιλήνη                               

Πληροφορίες     : Κ.Καπηλάρης Τηλέφωνο   : 2251350597 Telefax        : 2251350537     

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, με έμμισθη εντολή, για τη στελέχωση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου.

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

    Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις του άρθρου 167 του ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.   Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 20 του Ν. 4057/2012 και της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει.

3.   Τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ  208/Α΄/27-9-2013).  

4.   Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου (ΦΕΚ 395/21-02-2012 τεύχος δεύτερο και όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.722/2014 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Λέσβου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 407/24.03.2015 τεύχος δεύτερο), σύμφωνα με τις οποίες συστήνεται στο Δήμο Λέσβου Νομική Υπηρεσία και προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με πάγια έμμισθη εντολή.

5.   Την αριθμ. πρωτ. 5834/10.02.2016 βεβαίωση της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου, αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από την πρόσληψη τεσσάρων (4 ) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λέσβου.

6.   Την  αριθ. 302/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με έμμισθη  εντολή.  

7.   Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./2/36108/8.1.2016 απόφαση της Επιτροπής της  Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2, παρ.1), με την οποία  εγκρίθηκε η πρόσληψη τεσσάρων(4) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λέσβου.  

8.   Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λέσβου που καθιστούν αναγκαία την υποστήριξη και επικουρία του έργου της με κάλυψη των προβλεπόμενων  οργανικών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων, εκ των οποίων οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Πρωτοδικείο και οι δύο (2) με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 «Νέος κώδικας δικηγόρων».

Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου Λέσβου και θα ακολουθούν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

Αντικείμενο της απασχόλησης των ανωτέρω δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Λέσβου. Ειδικότερα:

η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου, για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.

η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους υπηρεσίες για την διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.

η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο Λέσβου.

η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους καθώς και των προκηρύξεων αυτής για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και ενώπιον των Διοικητικών Αρχών.

η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

 

Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο οικείο κατάστημα του Δήμου Λέσβου και στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη σε καθημερινή βάση, εκτός εάν παρίσταται ανάγκη παράστασης τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Οι δικηγόροι θα υποχρεούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, όποτε τους ζητηθεί.

Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καθορίζονται σύμφωνα με τις  διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την αριθ. οικ.2/17132/0022/28-2-2012 κοινή  απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση  πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.  4024/2011 (Α΄226)» (ΦΕΚ Β΄ 498), όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατά την πρόβλεψη  του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 ή όποια άλλη σχετική ακολουθήσει και θα  υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.  

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανωτέρω θέση πρέπει :  

Α)  Να είναι Δικηγόροι οι δύο (2) παρά Πρωτοδίκαις  και οι δύο (2) παρ΄ Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης.  

Β)  Να έχουν επαγγελματική εμπειρία. Οι παρά Πρωτοδίκαις πρέπει να έχει τουλάχιστον  τέσσερα (4) έτη. Θα εκτιμηθεί ο χειρισμός υποθέσεων δημοσίου δικαίου και ειδικότερα υποθέσεων σχετικών με θέματα ΟΤΑ, και ΝΠΔΔ ΟΤΑ, είτε ενώπιον των δικαστηρίων είτε συμβουλευτικώς ενώπιον των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών. Η εμπειρία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο.  

Γ) Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη, μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, α) η προσωπικότητα του υποψηφίου, β) η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση, γ) η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

γ1) νομικού,

γ2) στη Δημόσια Διοίκηση ή στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση,

γ3) όλων των άλλων μεταπτυχιακών τίτλων.

Δ)  Η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης σε θέματα σχετικά με υποθέσεις ΟΤΑ, Ε) επαγγελματική του πείρα και ΣΤ) η άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας. Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί ως επιπλέον προσόν.

Θα συνεκτιμηθούν επίσης, Ζ) η οικογενειακή του κατάσταση, Η) η πρόβλεψη εξέλιξής  του.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών καθορίζονται ως εξής:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Α) Προσωπικότητα

10

Β) Νομική επιστημονική κατάρτιση

10

 

 

Γ)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

α)Νομικός

15

β) στη Δημόσια Διοίκηση ή στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

 

10

γ)όλοι οι υπόλοιποι μεταπτυχιακοί τίτλοι εκτός των αναφερομένων στις παραπάνω περιπτώσεις Γα και Γβ

5

Δ) Επαγγελματική πείρα

10

Ε) Εξειδίκευση σε αντικείμενα υποθέσεων ΟΤΑ

25

ΣΤ) Άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας

10

Ζ) Οικογενειακή κατάσταση

5

Η) Προοπτική εξέλιξης

15

δ) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ε) Να έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης.    

ζ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό  δικαστική συμπαράσταση.   

στ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 και του Κώδικα  Δικηγόρων.  

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.   

8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή  τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα  Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 13-17 στην Μυτιλήνη Τ.Κ. 81 100 Μυτιλήνη  υπεύθυνος Κων/νος Καπηλάρης και Ευμορφία Τυρή, τηλ. 2251350597 και 2251350596 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., σε αποκλειστική  προθεσμία σαράντα (40) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας  δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Μυτιλήνης, Εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ», αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από:  

α) Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της  σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του  διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του  κατόχου).   

β) Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από την οποία να προκύπτει η  ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης (παρά Πρωτοδίκαις, παρ' Εφέταις). 

γ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο και ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά  και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.   

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του, αποκλειστικά ή  συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και  δε λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα.   

    Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών  διατάξεων του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε  άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με  την οποία να δηλώνουν ότι, εφόσον προσληφθούν στο Δήμο Λέσβου, θα  παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις  άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από νομικό πρόσωπο του  δημοσίου τομέα. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να  λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.   

ε)   Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους  δράσης, στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους.   

στ)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.   

9. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την  απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν προσκομίσουν τα  απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή  οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.  

10.   Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά, το  εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος  αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του  υποψηφίου.

11. Σημειώνεται ότι δυνάμει του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α/24-5-2004) και της υπ' αριθμ. 2458/2005 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267/Β/1-3-2005, τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ως δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία και αντικαθίστανται με καταφατική ή αρνητική δήλωση, που διατυπώνεται από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου.

Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013, η οποία θα αποτελείται από:

α) Έναν δικαστικό πληρεξούσιο α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, που ορίζει ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

β) Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με δεκαπενταετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, ως μέλη.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Λέσβου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκήσει  ο υπάλληλος του Δήμου Λέσβου Κων/νος Καπηλάρης με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Λέσβου  Ευμορφία Τυρή.

Ο δικαστικός πληρεξούσιος α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του θα συγκαλέσει την επιτροπή μέσα σε πέντε ημέρες από την κοινοποίηση της προκήρυξης. Η Επιτροπή με απόφασή της θα ορίσει τον τόπο και χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής και μπορεί κατά την κρίση της να ορίσει συμπληρωματικές δημοσιεύσεις για τη γνωστοποίηση της προκήρυξης με δαπάνη του Δήμου Λέσβου. Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη.

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για το Δήμο Λέσβου  και ισχύει μόνο για την κατάληψη των  θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Ο Δήμος Λέσβου οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού, που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και θα πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους στο Δήμο Λέσβου πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (οι άνδρες), καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού.

Η παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο «Διαύγεια», στον ιστότοπο του Δήμου Λέσβου (www.mytilene.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Λέσβου στην  Μυτιλήνη (Ε. Βενιζέλου 13-17) και να δημοσιευτεί με πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Λέσβου.

                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                               ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Μαιου 2022
25 Μαιου 2022
25 Μαιου 2022
25 Μαιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε