ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Κυριακη 3 Δεκεμβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Δήμος Λέσβου

Ημερομηνία16 Μαρτιου 2017

ΑΔΑ:ΩΠ8ΞΩΛΦ-Η9Φ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Μυτιλήνη 08-03-2017

Νομός Λέσβου                                                                                        Αριθ. Πρωτ.: 11530

Δήμος Λέσβου

Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τηλέφωνο: 2251350565

FAX: 2251350510

E-mail: promithies@mytilene.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ-ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: α) ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, γ) ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΚΑΙ δ) ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΕΤΟΥΣ 2017.

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 443.900,24 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 - ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχ.Κωδ.:81100

Τηλ.:2251350516, 2251350565

Telefax:2251350510

E-mail: promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: Cpv 15110000-2, 03311000-2, 15811100-7, 03221200-8, 15800000-6, 15411110-6, 15500000-3, 15112130-6, 15511000-3, 15931200-5, 03142500-3

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: ΤΡΟΦΙΜΑ

Α/Α

Είδος προμήθειας

Ενδεικτική δαπάνη

1

Τρόφιμα για τις ανάγκες των Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου

183.521,87

2

Τρόφιμα για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου

19.998,41

3

ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων του

108.438,56

4

Γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου και του ΝΠΔΔ «Κ.Π. & Αλληλεγγύης» σαν πρόσθετη παροχή σε είδος, σύμφωνα με την αρ. 53361/2-10-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1503 Β'/11-10-2006) .

131.941.40

 

Σύνολο

443.900,24

 

 

 

 

 

6. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από την υπογραφή της και μέχρι ένα

ημερολογιακό έτος.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η προμήθεια αφορά για κάθε φορέα ξεχωριστά τις παρακάτω ομάδες και τμήματα, τα οποία είναι τα εξής:

-Φορέας Α1 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Ομάδες Παιδικών Σταθμών εννέα (9) και επιπλέον υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα τροφίμων ανά ομάδα.

-Φορέας Α2 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, διαιρείται σε δύο (2) τμήματα τροφίμων.

-Φορέας «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» σε δέκα (10) τμήματα τροφίμων.

-Φορείς Δήμος Λέσβου και ΝΠΔΔ,-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- σε δύο (2) τμήματα.

10. Κριτήριο ανάθεσης: : Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή) που θα δοθεί υπολογιζόμενη

- με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τα δελτία πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της οικείας Περιφέρειας για τα είδη που προβλέπεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (είδη Κρεοπωλείου, ειδών Ιχθυοπωλείου, Οπωρολαχανοπωλείου, ελαιόλαδου) και

- με τιμή μονάδος στο σύνολο των τιμών μιας ομάδας ή Τμήματος για τα υπόλοιπα (είδη Αρτοποιείου & Ζαχαροπλαστείου, Παντοπωλείου, ποτά, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα και

γάλακτος εβαπορέ).

11. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄μ.μ. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 39592.

12. Χρόνος ισχύος προσφορών: 120 ημέρες

13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

14. Χρηματοδότηση: Ιδίους πόρους των φορέων

15. Δικαίωμα προδικαστικής προσφυγής: Ν. 3886/2010 (Α΄/147).

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/03/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Ημερομηνία1 Δεκεμβριου 2023
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε