ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 4 Φεβρουαριου 2023
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

17 Ιανουαριου 2018

 

                                                                                                     ΑΔΑ: ΩΟ8Β46ΨΖΣΘ-ΖΝΙ

                                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.)

2017-2020

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ»

 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, το Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)» που περιλαμβάνει την εξαμηνιαία Ενότητα Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.).

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα. Η έναρξη των σπουδών για την παραπάνω Θεματική Ενότητα θα γίνεται κατά την έναρξη του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.  

Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) δύνανται να είναι, είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες, και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.

Τα μέλη Σ.Ε.Π. της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το/τα επόμενο/να ακαδημαϊκό/κά έτος/έτη και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό) στο γνωστικό αντικείμενο της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτή περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.) του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2017-2020» που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις εν λόγω θέσεις Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση.

          ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)

2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου      

3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).

4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν, υποχρεωτικά, διδακτορικό τίτλο σπουδών ο οποίος να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής.

    (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)

    Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η επισύναψη αντιγράφου της κατατεθείσας αίτησης αναγνώρισης προς το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

     Πλην όμως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης το υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να θεωρηθεί ως ΕΠΙΤΥΧΩΣ υποβληθείσα η αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

 5)      Αντίγραφα βεβαιώσεων ή συμβάσεων που να αποδεικνύουν τουλάχιστον 5ετή διδακτική/επαγγελματική εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και ειδικότερα την εμπειρία:

·        Ως Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής

·        Ως Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε δομές όπως ΚΕΔΥΥ, ΙΠΔ και συναφείς φορείς

·        Ως Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη.

6) Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας συναφές προς την Ειδική Αγωγή.

(Τονίζεται, ότι σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιολογητικά που αφορούν δημοσιεύσεις, επιστημονικές εργασίες και βιβλία, δεν θα πρέπει αυτά να αποστέλλονται ολόκληρα αλλά μόνο φωτοτυπία της πρώτης (1ης) σελίδας του βιβλίου ή του άρθρου, στην οποία φαίνονται: ο τίτλος της εργασίας, το περιοδικό ή το βιβλίο που έχει δημοσιευθεί καθώς και ο συγγραφέας.)

7) Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συναφές προς την Ειδική Αγωγή.

8) Βεβαιώσεις που να πιστοποιούν την εμπειρία στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

9) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ (μόνο για μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΑΤΕΙ)

Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποτυπώνονται στα ανωτέρω σημεία (4) και (5), θα αποκλείονται από τη διαδικασία και δεν θα αξιολογούνται.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη ΘΕ, δεν δύνανται ταυτόχρονα να ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στην Ενότητα Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (www.eap.gr)

από 18-01-2018 (½16:00) έως τις 01-02-2018 (½23:59)

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΔΑ: 7ΑΡ046ΨΖΣΘ-ΝΥ2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (01-02-2018) δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή.

                                                                                        Πάτρα, 15/01/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          Καθηγητής Βασίλης Καρδάσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
3 Φεβρουαριου 2023
Resource id #8
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε