ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Δευτερα 2 Οκτωβριου 2023
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.

Ημερομηνία4 Οκτωβριου 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. που εδρεύει στην Μυτιλήνη (οδός Καραντώνη 6), με την υπ' αριθμ. 72-02/2018 απόφαση του Δ.Σ. της, ενέκρινε την διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την επιχείρηση.

Το σύνολο των ετήσιων ωρών απασχόλησης του ιατρού εργασίας είναι 110 ώρες.

Ο προϋπολογισμός της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για την παροχή της ανεξάρτητης υπηρεσίας του Ιατρού της εργασίας ανέρχεται σε 6.000,00 ανά έτος (χωρίς ΦΠΑ). Η δέσμευση δαπάνης αφορά 1 έτος με έναρξη την υπογραφή σύμβασης

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, ο/η υποψήφιος/α πρέπει να :

1.    Είναι ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου,

2.    Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,

3.    Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

1.     Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15/5/2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη,

2.     Οι ιατροί οι οποίοι στις 15/5/2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Στην περίπτωση μη υποβολής αίτησης πρόσληψης ιατρού με την παραπάνω ειδικότητα, είναι δυνατόν να προσληφθεί ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας θα είναι το οριζόμενο στις διατάξεις του Ν. 3850/2010 και τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις.

Σε ενδεχόμενη περίπτωση που αποβεί άγονη η εν λόγω διαδικασία μεταξύ των εγγεγραμμένων μελών του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Λέσβου, η ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. δύναται να αποταθεί στα μέλη άλλων Ιατρικών Συλλόγων -όπως ορίζει ο Ν. 3996/2011, αρ. 29, παρ.1-εφόσον έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση, προκειμένου να παρέχουν τις προαναφερόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος με μέριμνά του, καλείται να γνωστοποιήσει στη ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. εντός εύλογης προθεσμίας (μέχρι τη λήξη προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος) τους/τις υποψηφίους/ες ιατρούς μεταξύ των μελών τους που πληρούν τις προϋποθέσεις - προσόντα.

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή που έχει οριστεί με την υπ'αρ.69-13/2018 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε. για το σκοπό αυτό και η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση των υποψηφίων με κριτήρια τα απαιτούμενα προσόντα, την επιστημονική τους κατάρτιση και την εμπειρία στο αντικείμενο της ιατρικής της εργασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1.     Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχο και νομίμως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,

2.     Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος,

3.     Βεβαίωση Μέλους Ιατρικού Συλλόγου,

4.     Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο,

5.     Πιστοποιητικό   του  Ιατρικού   Συλλόγου  ότι  ο  υποψήφιος δεν  έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά,

6.     Γνωστοποίηση των επιχειρήσεων όπου ο υποψήφιος ασκεί καθήκοντα Ιατρού Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στους Ν. 3850/2010 (αρ.9, παρ.4) & 3996/2011 (αρ.29, παρ.3), προκειμένου να υποβληθεί στο αρμόδιο ΚΕ.Π.Ε.Κ. (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου),

7.     Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατρός Εργασίας, που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3850/2010 (αρ. 16, παρ.2),

8.     Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον υπάρχει εμπειρία απασχόλησης σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας,

9.     Βιογραφικό Σημείωμα,

10.  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, και

11.  Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από εταιρία (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας Πρόληψης), εκτός από τα παραπάνω πιστοποιητικά του προτεινόμενου Ιατρού Εργασίας, θα υποβληθεί και υπεύθυνη δήλωσή του (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) ότι θα προσφέρει τις υπηρεσίες του για το λογαριασμό της εταιρίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Στα βιογραφικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν απασχόλησή τους σε Ασφαλιστικούς Φορείς.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μαζί με την οικονομική προσφορά, η οποία θα περιέχεται σε χωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο, έως τις 12-10-2018  και ώρα 13.00 στα γραφεία της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε., οδός Καραντώνη 6, Μυτιλήνη.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Της ΔΕΔΑΠΑΛ Α.Ε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Ημερομηνία29 Σεπτεμβριου 2023
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο North Aegean
> <
 • Μπροστά Π. Χριστόφας

  Διαφήμιση
  Στρατής Βερβενιώτης
  Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
  Δ. Μυτιλήνης
  Για έναν δήμο
  που να σέβεται και να υπηρετεί
  τους συνδημότες μας

  Νεα Δράση -Νέος Δήμος Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
  Υποψήφιος σύμβουλος
  ΔΕ Μυτιλήνης
  Για μια πόλη ανθρώπινη
  ποιοτική & καθαρή
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • Νεα Δράση -Νέος Δήμος- Π. Κουφέλος

  Διαφήμιση
  Κατσαβέλλης Παναγιώτης
  Με συμπολίτες μας που είναι έτοιμοι
  να προσφέρουν. Επειδή έχουν
  την γνώση και την δύναμη. Επειδή θέλουν
  γνωρίζουν και μπορούν

  ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065
 • Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε