ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 23 Αυγουστου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

9 Οκτωβριου 2018

 

 

Σύμβουλος Οργάνωσης Δράσεων

  Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και

Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας

Προγράμματος του έργου MEDNICE

 

 

 

 

 

ΑΔΑ:: 6ΠΛ07ΛΩ-06Ζ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Μυτιλήνη, 8/10/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                            Αρ. Πρωτ.:  61413/353

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανδρομέδας 15,  Μυτιλήνη, 81100

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ του έργου MEDNICE.

CPV: 79952000-2.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. 60964/349/5-10-2018 (ΑΔΑ:6ΥΚΨ7ΛΩ-6ΔΗ)Διακήρυξή της, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για  την ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου οργάνωσης  δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ανταλλαγής ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ του έργου MEDNICE.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (32.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.209,67, με ΦΠΑ: 24% 6.290,33).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 4412/16.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραμμα Interreg Mediterranean/Eυρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Οργάνωσης Δράσεων Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας του έργου MEDNICE.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :79952000-2.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη  του έργου, ήτοι έως τις 31.10.2019, πλην της περίπτωσης να παραταθεί το πρόγραμμα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.eprocurement.gov.gr, www.pvaigaiou.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 30-10-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 στην Μυτιλήνη στις 31-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 στην Μυτιλήνη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Πληροφορίες για τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16 εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για το έργο απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση και υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του επικεφαλής εταίρου, του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, του εταιρικού σχήματος και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg Mediterranean.

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συμβούλου Οργάνωσης Δράσεων Επικοινωνίας, Δημοσιότητας και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας του έργου  MEDNICE» βάσει των παρακάτω ποιοτικών κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης

Σ1 20%

Κ2

Η επαρκής ανάλυση εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης

Σ2 30%

Κ3

Η  ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

Σ3 40%

Κ4

Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης

Σ4 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                   100%

 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:

UΤ = Σ1*Κ1 +Σ2 *Κ2+Σ3*Κ3+Σ4*Κ4

δηλαδή UΤ= 0,20*Κ1 +0,30*Κ2 +0,40*Κ3 + 0,10*Κ4

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :

όπου:

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με το μεγαλύτερο αριθμό στο U.

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνοι υπάλληλοι: Παναγιώτης Παρασκευάς, τηλ. 22513 53305,e-mail: p.paraskevas@pvaigaiou.gov.gr, Μάρθα Ατσικπάση, τηλ.22513 53313, e-mail: m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr , φαξ: 22513 53309 κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα Παρασκευή και ώρες 08.00 14.00.

                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                             ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
22 Αυγουστου 2019
22 Αυγουστου 2019
22 Αυγουστου 2019
22 Αυγουστου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε