ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 17 Ιουλιου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Δήμος Λέσβου

15 Ιουνιου 2018

ΑΔΑ: 69Ν1ΩΛΦ-3ΑΠ

 

                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ.  Δ/νση :  Ελ. Βενιζέλου 13-17

Τ.Κ.              :  81132 - Μυτιλήνη

Τηλέφωνο   :  22513 50565

Fax              :  22513 50510

Ηλεκ/κή Διεύθυνση:promithies@mytilene.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ)

 

Μυτιλήνη,    14/06/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25821

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ

ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ»

Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των προμηθειών των τμημάτων 1, 2, 3 και 4 της ενταγμένης πράξης με τίτλο «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής και με συνολικό προϋπολογισμό 488.029,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Αναλυτικά ανά Προμήθεια τμήματος αναλύεται ως εξής:

Υποέργο 1 «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης»:

Τμήμα 1: «Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης»,

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 409.000,00 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 69.530,00

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ : 478.530,00

Κωδικός CPV: 39234000-1 «Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων για την παραγωγή λιπάσματος»

Υποέργο 2 «Προμήθεια υλικών για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών»:

Τμήμα 2 (ΟΜΑΔΑ Α Υποέργου 2) : «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ : 1.700,00 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17%: 289,00

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 1.989,00

Κωδικός CPV: 30213300-8 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές»

Τμήμα 3 (ΟΜΑΔΑ Β Υποέργου 2) : «Σχεδιασμός & Εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού (αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ)»,

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 5.910,40 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17% : 1.004,76

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ  6.915,16

Κωδικός CPV: 22462000-6 «Διαφημιστικό υλικό»

 

Τμήμα 4 (ΟΜΑΔΑ Γ  Υποέργου 2): «Προμήθεια Ομοιόμορφων στολών»,

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ: 508,80 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 17%: 86,50

Συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 595,30

Κωδικός CPV: 18110000-3 «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης»

Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

Στόχος της δράσης είναι η υλοποίηση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Λέσβου και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου, συμβάλλοντας στην επίτευξη της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Τα παραδοτέα είναι η προμήθεια συστημάτων κάδων οικιακής κομποστοποίησης καθώς και υλικών για την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών (προμήθεια Η/Υ, φυλλαδίων, αφισών, ομοιόμορφων στολών, κλπ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 11η /07/2018 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15.00΄μ.μ. σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς αλλά απαιτείται κατά την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε συγκεκριμένη νομική μορφή.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανά τμήμα έχει ως εξής:

Για το Τμήμα 1  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  8.180,00 (οκτώ χιλιάδες εκατόν ογδόντα ευρώ).

Για το Τμήμα 2  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  34,00 (τριάντα τέσσερα ευρώ).

Για το Τμήμα 3  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  118,21 (εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά).

Για το Τμήμα 4  η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των  10,18 (δέκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά).

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη.

Η ισχύς της προσφοράς είναι δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου για το τμήμα 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) το πολύ ημερολογιακών ημερών, ενώ για τα τμήματα 2,3 και 4 ορίζεται σε τριάντα (30) το πολύ ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, σε περίπτωση παράτασης του έργου πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας, θα παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» Άξονας Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0881. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7135.0015 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα υποέργα 1 και 2 της Ενταγμένης Πράξης : «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2712/08-12-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5010584. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ08810057).

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.mytilene.gr

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 22513 50565, fax: 22513 50510, στο τμήμα αποθηκών, προμηθειών υλικού, εξοπλισμού υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17 - κτίριο Δημαρχείου, Τ.Κ. 81132) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ   
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
16 Ιουλιου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε