ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 24 Αυγουστου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2019

Δήμος Λέσβου

1 Ιανουαριου 2019

 

 

               


     ΑΔΑ: 66ΕΗΩΛΦ-ΟΦΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Μυτιλήνη, 27/12/2018

  

Αριθ. Διακήρυξης 59399

Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ.81132

Τηλέφωνο: 22510 55637

Fax: 22510 27090

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά τμήμα - ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης. Αναλυτικότερα:

α) Ομάδες Α, Β, Γ, Δ (υγρά καύσιμα): Η κατά τμήμα - ομάδα ειδών πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%) για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού, ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Λέσβου, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών.

β) Ομάδα Ε (λιπαντικά): Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της.

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.896.301,35 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, δηλαδή 1.529.275,28 για την προμήθεια και 367.026,07 για ΦΠΑ 24%.

  Ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης, για την δέσμευση του αναδόχου να συναινέσει σε νέα προμήθεια ομοειδών ειδών για το Τμήμα 1 «Ομάδα Α: Υγρά καύσιμα Δήμου Λέσβου», με τους ίδιους όρους, ασκούμενο με μόνη δήλωση της αναθέτουσας αρχής, κατά ποσοστό έως και 30%.

  Η αύξηση της συμβατικής δαπάνης με το δικαίωμα της προαίρεσης για το Τμήμα 1 - Ομάδα Α ανέρχεται μέχρι του ποσού των 368.800,80 μαζί με ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβάνεται στο συνολικά δημοπρατούμενο ποσό.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.

  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη, 05/02/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

  Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Παρασκευή, 08/02/2019 και ώρα 14:00 μ.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016 και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 73 και 77 του αυτού νόμου.

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 (ΦΕΚ Β' 1924/02-06-2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες.

  Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την χρηματοοικονομική και τεχνική του επάρκεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική διακήρυξη.

  Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) ξεχωριστές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, μια για κάθε τμήμα - ομάδα ειδών του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλλεται προσφορά. Το ποσό κάθε εγγυητικής επιστολής αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλεται η εγγύηση συμμετοχής. Ειδικότερα:

Τμήμα 1 - Ομάδα Α, εγγυητική επιστολή ποσού 25.776,40 (είκοσι πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά).

Τμήμα 2 - Ομάδα Β, εγγυητική επιστολή ποσού 1.613,69 (χίλια εξακόσια δεκατρία ευρώ και εξήντα εννιά λεπτά).

Τμήμα 3 - Ομάδα Γ, εγγυητική επιστολή ποσού 1.760,39 (χίλια επτακόσια εξήντα ευρώ και τριάντα εννιά λεπτά).

Τμήμα 4 - Ομάδα Δ, εγγυητική επιστολή ποσού 306,00 (τριακόσια έξι ευρώ).

Τμήμα 5 - Ομάδα Ε, εγγυητική επιστολή ποσού 1.129,03 (χίλια εκατό είκοσι εννιά ευρώ και τρία λεπτά).

  Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

  Γίνονται δεκτές προσφορές κατά τμήμα - ομάδα ειδών του διαγωνισμού και μόνο για το σύνολο των κατά ομάδα ζητούμενων ειδών και ποσοτήτων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται, ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των κατά ομάδα ζητούμενων ειδών ή ποσοτήτων.

  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

  Η οικονοική προσφορά απορρίπτεται όταν υπερβαίνει την ανώτατη τιή που έχει τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα για τα υγρά καύσιμα, όταν η υπέρβαση αυτή είναι σε ποσοστό πλέον του 5%.

  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης δεν είναι δεσμευτικός όσον αφορά τις ποσότητες και τα ποσά για τα επιμέρους είδη καυσίμων κάθε ομάδας (Α, Β, Γ, Δ) και δύναται ποσά να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.

  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων έκαστου είδους καυσίμου, οι οποίες αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως, κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του Δήμου.

  Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ.

Λήψη πληροφοριών: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, Α' όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +30 2251055637, FAX +30 2251027090, e-mail: gregkyrs@gmail.com.

Αριθμός αναφοράς αποστολής προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018-195397

Η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 69177

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Σπυρίδων Γαληνός

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
23 Αυγουστου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε