ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 3 Ιουλιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (1)

19 Οκτωβριου 2019

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

        Έχοντας υπόψη:

α.      Τα άρθρα 1, 5, 6, 8,9, 10, 11 και 25 του ν. 3187/2003 (Φ.Ε.Κ. Α' 233/2003), «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β.      Τα άρθρα 4, 5, 6, 7, 8,9, 10  του ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 26/2007), «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

          γ.    Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις-εξελίξεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων».

δ.      Το άρθρο 6 της αριθμ. Φ330/157993/Σ.2636/16.5.2011 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ» (ΦΕΚ Β΄ 879/2011).

ε.      Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α'237/2014), «Αυτεπάγγελτος Έλεγχος των δικαιολογητικών των Υποψηφίων για Διορισμό ή Πρόσληψη».

στ.    Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/2014) «Κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων».

ζ.      Το άρθρο 4 του ν.4405/2016 (ΦΕΚ Α' 129) «Ρυθμίσεις Θεμάτων Προκηρύξεων και Εκλογής Καθηγητών των ΑΕΙ».

η.      Την Φ.221/6/14241/22/27.1.2017/απόφαση του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β' 225) «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών».

         θ.     Τα άρθρα 32 και 33 του π.δ 50/2018 (ΦΕΚ Α' 92) «Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» όπως ισχύουν.

ι.       Την από 1.4.2019 σχετική αίτηση εξέλιξης του ενδιαφερόμενου Αναπληρωτή Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή.

         ια.     Το αριθμ. 1/2019 Πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ιβ. Φ.391/9/9727/Σ.1400/21.5.19/ΣΣΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ              

         ιγ.     Την αριθμ. 247153α/12.08.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή (ΦΕΚ Β' 3181).

      ιδ. Τη Φ.391/15/1292741/Σ.2452/24.9.2019/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3α Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.     

 

προκηρύσσουμε:

        1.      Την πλήρωση μίας θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως:

             Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού.

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική των Υλικών με Έμφαση στα Προηγμένα Σύνθετα, Νανοσύνθετα και Αμυντικά Υλικά».

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4,5,6,7,8,9,10 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α' 26/2007) του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

α. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην αίτηση αναφέρεται επίσης ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της προκηρύξεως.

β. Βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα του επιστημονικού έργου του υποψηφίου, επίσης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, τα οποία και υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

γ. Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής να είναι αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση.

δ. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

        ε. Πιστοποιητικά σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, που τεκμηριώνουν διδακτική, είτε ερευνητική προϋπηρεσία, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, σε ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ.

        στ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένης και της διδακτορικής διατριβής, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

ζ. Πιστοποιητικό, σε ηλεκτρονική μορφή, του αρμοδίου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας. Προκειμένου, για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

η. Πιστοποιητικό Υγείας, σε ηλεκτρονική μορφή, από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, το οποίο θα κατατεθεί εφόσον επιλεγεί ο υποψήφιος.

         θ. Η καταφατική ή αρνητική δήλωση που αντικατέστησε το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού.     

4. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

β.  Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και οι επιστημονικές εργασίες, τα οποία υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

γ.  Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3στ πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους, σε ηλεκτρονική μορφή, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

         5.      Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα, από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους. Για το λόγο αυτό, υποχρεούνται να καταθέσουν, σε ηλεκτρονική μορφή, πριν τον διορισμό τους, πιστοποιητικό τύπου Α΄ της αρμόδιας στρατολογικής Υπηρεσίας.

         6.     Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

         7.     Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν υφίσταται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

         8.     Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, οφείλουν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το κέντρο ελληνικής γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

9.      Η αίτηση και όλα τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υποβολής της ΣΣΕ: apply.sse.gr

10. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι, προς διευκόλυνση των Επιτροπών εκλογής, η απαιτούμενη ηλεκτρονική εκδοχή των Βιογραφικών Σημειωμάτων (CV) των υποψηφίων πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλεται και σε ανοιχτή μορφή (π.χ doc, .docx ή .odt).

          11.  Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

12.    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

     -στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4257, 210 890 4258, E-mail:kosmitia@sse.gr και  

     -στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
2 Ιουλιου 2020
2 Ιουλιου 2020
2 Ιουλιου 2020
2 Ιουλιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε