ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 6 Αυγουστου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

19 Νοεμβριου 2019

                                                           19PROC005869063 2019-11-18

 

AΔΑ: 62ΓΥ7ΛΩ-2ΣΩ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

CPV: 72211000-7, 72212783-1, 72254100-1

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την Αρ. Πρωτ. οικ.: 1343/18-11-2019 (ΑΔΑ:ΨΑ4Κ7ΛΩ-ΞΥΜ) Διακήρυξή της, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου τεχνικού συμβούλου για τη «μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας» της πράξης ΝΑΥΣ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 29.806,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.037,10 συν ΦΠΑ : 5.768,90).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υλοποίηση της πράξης «Σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας της πράξης ΝΑΥΣ».

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72211000-7 «υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού συστήματος και χρήστη», 72212783-1 «υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου», 72254100-1 «υπηρεσίες δοκιμής συστημάτων πληροφόρησης».

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την ημερομηνία παράδοσης του τελευταίου παραδοτέου από τον ανάδοχο (Π 5.2.2) που είναι και η ημερομηνία λήξης του Πακέτου Εργασίας 5, ήτοι έως τις 28.02.2021 πλην της περίπτωσης να παραταθεί η πράξη.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της διακήρυξης.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στις διευθύνσεις (URL) :

                  https://diavgeia.gov.gr,

                 www.eprocurement.gov.gr,

                 www.pvaigaiou.gov.gr

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 4-12-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15 στη Μυτιλήνη, στις 5-12-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ.

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως και θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, μέσω εταιρείας courier, κλπ) στα γραφεία της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Ανδρομέδας 15, στη Μυτιλήνη, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.

Πληροφορίες για τους έχοντες το δικαίωμα συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη.

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1α του ν. 4412/2016 εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Για την πράξη απαιτείται τεχνική & επαγγελματική ικανότητα, ειδική εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι του κύριου δικαιούχου, του δικτύου των εμπλεκομένων μερών, του εταιρικού σχήματος και της Εκτελεστικής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας» της πράξης ΝΑΥΣ, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης

Σ1 20%

Κ2

Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης

Σ2 30%

Κ3

Η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα

         Σ3 40%

Κ4

Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα επίπεδα διοίκησης

         Σ4 10%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

         100%

 

Η βαθμολόγηση και κατάταξη των τεχνικών προσφορών γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο: Uτ = Σ1*Κ1 +Σ2 *Κ2+Σ3*Κ3+Σ4*Κ4

δηλαδή Ut= 0,20*Κ1 +0,30*Κ2 +0,40*Κ3 + 0,10*Κ4

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης όλων των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού τις κατατάσσει σε Συγκριτικό Πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού:

Β = 0,60 * (UT/ UMAX) + 0,40 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ)

όπου:

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς

UT = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

UMAX = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής προσφοράς.

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνοι υπάλληλοι: Μάρθα Ατσικπάση, τηλ.: 2251353313, email: m.atsikpasi@pvaigaiou.gov.gr. Μυρσίνη Σάλτα, τηλ.: 2251353306, email: m.salta@pvaigaiou.gov.gr, fax:2251353308 κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
6 Αυγουστου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε