ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 6 Ιουλιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (1)

25 Ιουλιου 2019

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Μυτιλήνη, 05-07-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αριθ. Πρωτ.:  43017/841

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                       

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψιν:

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007).

2.   Το με αρ. πρωτ. οικ. 806/Φ14.314 έγγραφο του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με θέμα: «Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΒΑ περί θεώρησης φακέλου Κοινοποίησης Στοιχείων Ασφαλείας - ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354 Β/17-02-2016) για την εγκατάσταση της ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αντικείμενο την αποθήκευση εκρηκτικών στη θέση «Γεφυρέλια» δημοτικής κοινότητας Κεραμειών, δημοτικής ενότητας Ευεργέτουλα Δήμου Λέσβου.

3. Τη με αριθμό πρωτ. 835/Φ14.314/15-07-2019 απάντηση επιβεβαίωση του τμήματος Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη δυνατότητα δημοσίευσης των κατωτέρω πληροφοριών.

4. Την από 18/07/2019 απάντηση επιβεβαίωση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της ΠΒΑ για τη δυνατότητα δημοσίευσης των κατωτέρω πληροφοριών.

ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν στην κατωτέρω εγκατάσταση που βρίσκεται στο 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης Καλλονής της Π.Ε. Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

ΜΕΡΟΣ 1

1. Στοιχεία εγκατάστασης/Φορέας Εκμετάλλευσης

Εμπορική Επωνυμία Εγκατάστασης : Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Είδος Επιχείρησης: Εγκατάσταση αποθήκευσης χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά. Οι ουσίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις υπό μορφή έτοιμων προϊόντων (μετά το πέρας της συσκευασίας).

Έδρα Επιχείρησης: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής    Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα - Λέσβου . Θέση «Γεφυρέλια».

Τηλέφωνο Έδρας: 6977656591, 2251093777, FAX Έδρας: 22510 42464 / 2251093777.

Τόπος Εγκατάστασης: 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής    Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα - Λέσβου . Θέση «Γεφυρέλια», Τηλέφωνο Εγκατάστασης: 6977656591, 2251093777

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Θεοδοσίου Βασίλειος,

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:  energodynamiki@gmail.com, Τηλέφωνο: 6977656591, 2251093777

2.  Υπαγωγή εγκατάστασης στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016

Η εγκατάσταση : «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ», υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β'/17-02-2016) για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικινδύνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ (SEVESO III). Σύμφωνα με τις ποσότητες των επικινδύνων ουσιών εντός της εγκατάστασης, η τελευταία κατατάσσεται στις εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας και έχει υποβάλει στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή : Δ/νση Βιομηχανίας , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Φάκελο Κοινοποίησης και Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 172058/2016 (Ημερομηνία Υποβολής Φακέλου Κοινοποίησης: 23-11-2018 & 21-01-2019.

3.  Δραστηριότητες εγκατάστασης

Η εγκατάσταση  εμπορίας και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά με την επωνυμία :  «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»,  βρίσκεται στη θέση «Γεφυρέλια», 15ο ΧΛΜ Ε.Ο. Μυτιλήνης-Καλλονής    Δ.Δ. Κεραμείων του Δήμου Ευεργετούλα Λέσβου, σε κάθετη απόσταση 750 μέτρων από το πλησιέστερο σημείο της Δ.Κ. Κεραμείων. Απέχει 3060 μ. από τη θάλασσα και 145 μ. από την εθνική οδό Μυτιλήνης- Καλλονής, με την οποία συνδέεται ανατολικά με αγροτικό δρόμο (χωματόδρομο) πλάτους 60 μ. και  μήκους 200 περίπου μέτρων. Η εγκατάσταση βρίσκεται σε  οικόπεδο επιφάνειας 7.255,30  m2.Στην εγκατάσταση πραγματοποιείται εμπορία και αποθήκευση χημικών προϊόντων, που χρησιμοποιούνται σαν εκρηκτικά. σε δύο ξεχωριστές Αποθήκες  εκρηκτικών υλών όπως : ΑΝFO (Πετραμμωνίτης), Ζελατινοδυναμίτιδα, Αμμωνίτης, Κοινοί- Ηλεκτρικοί και Μη Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές καθώς και ακαριαία ή/και βραδύκαυστη θρυαλλίδα. Οι ουσίες βρίσκονται στις εγκαταστάσεις υπό μορφή έτοιμων προϊόντων (μετά το πέρας της συσκευασίας). Η εγκατάσταση : ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε., σήμερα εξυπηρετεί τις κύριες δραστηριότητες και ανάγκες αποθήκευσης και διακίνησης εκρηκτικών,  που χρησιμοποιούνται για ανατινάξεις τόσο από λατομεία για την παραγωγή αδρανών υλικών, όσο και για την εκτέλεση δημόσιων έργων (κατασκευές δρόμων, σηράγγων κ.λπ.). Τα εκρηκτικά αυτά προϊόντα προορίζονται προς πώληση για την κάλυψη των αναγκών αποκλειστικά και μόνο του νησιού της Λέσβου (κάτω από αυστηρότατο πλαίσιο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης). Κατά τις δευτερεύουσες διαδικασίες μεταφοράς και εκφόρτωσης των ετοίμων προϊόντων στις αποθήκες καθώς και της φόρτωσης των υλικών αυτών σε φορτηγά και την απομάκρυνσή τους από τη μονάδα,  οι διαδικασίες γίνονται αποκλειστικά και μόνο με την χρήση πιστοποιημένων κατά ADR φορτηγών οχημάτων, οδηγούμενα από το εκπαιδευμένο, με την αντίστοιχη κατά ADR πιστοποίηση, προσωπικό της επιχείρησης.

4. Γενική ονομασία των επικινδύνων ουσιών και περιγραφή της επικινδυνότητας

Ακολούθως παρουσιάζονται οι ουσίες που αποθηκεύονται στην εγκατάσταση και θεωρούνται επικίνδυνες σύμφωνα με την Οδηγία SEVESO III (ΚΥΑ 172058/2016), καθώς και η κατάταξή τους σε γενικές κατηγορίες επικινδυνότητας.

Κοινή ή Γενική Ονομασία: Πετραμμωνίτης (ΑΝ-ΦΟ), Αμμωνίτης, Zελατινοδυναμίτιδα, Βραδύκαυστη Θρυαλλίδα, Ακαριαία Θρυαλλίδα, Κοινοί Πυροκροτητές Νο 8, Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές, Μη Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές.

Κύρια Επικίνδυνα Χαρακτηριστικά:

Κατηγορίες κινδύνου H201, H204, H272, H300+H330, H302, H310, H312, H315, H319, H332, H360, H373, H400, H410, H412

Εκρηκτικό κίνδυνος μαζικής έκρηξης, οδηγία 1.1, Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης, οδηγία 1.4, Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά οξειδωτικό, κατηγορία 2, 3, Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισπνοής, κατηγορία 1, 2., Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, κατηγορία 4, Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα, κατηγορία 1, 2, Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, κατηγορία 4, Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, κατηγορία 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, κατηγορία 2, Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, κατηγορία 4, Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο, κατηγορία 1Α, 1B, Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση, κατηγορία 2., Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, κατηγορία 1, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις, κατηγορία1, Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις, κατηγορία 3.

5. Στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές στην εγκατάσταση κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της ΚΥΑ 172058/2016: Δεν υπάρχουν.

6. Περαιτέρω πληροφορίες

Ημερομηνία τελευταίας επιθεώρησης εντός της εγκατάστασης: 14/03/2019

Περαιτέρω σχετική πληροφόρηση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Φάκελο Κοινοποίησης της εγκατάστασης, καθώς και λοιπά θέματα ασφαλείας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών πόρων ΠΒΑ.

7. Πληροφορίες για γειτονικές εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες που ενδέχεται να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 172058/2016 (παραδείγματα)

Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και θερμοκήπια.  Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες.

7.1 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε γειτονικές εγκαταστάσεις λόγω ατυχήματος στην «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ»

Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και θερμοκήπια.  Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες.

7.2 Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην εγκατάσταση : «Θεοδοσίου Βασίλης & ΣΙΑ Ε.Ε.  -  ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» λόγω ατυχήματος σε γειτονική εγκατάσταση. Στην άμεσα γειτονική περιοχή της εγκατάστασης των αποθηκών δεν υπάρχουν άλλες μονάδες. Εντός ακτίνας 1 χλμ περιμετρικά των εγκαταστάσεων είναι εγκατεστημένο ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, ένα ελαιοτριβείο καθώς και θερμοκήπια.  Δεν υφίστανται γειτονικές εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προξενήσουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Στην περιοχή δεν ασκούνται άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, κίνδυνοι εξωτερικοί  κατά συνέπεια,  που σχετίζονται με τη λειτουργία γειτονικών εγκαταστάσεων δεν υφίστανται. Επί πλέον η περιοχή περιμετρικά της εγκατάστασης είναι αποψιλωμένη, ώστε να μην είναι δυνατή η μετάδοση εξωτερικών φαινομένων (φωτιά από τη γειτονική δασική περιοχή κ.λπ.) Δεδομένα για μεγάλα ατυχήματα στην περιοχή δεν υπάρχουν.

Για την ως άνω εγκατάσταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοινοποίησης και έχει καταχωρηθεί η μελέτη ασφαλείας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της ΚΥΑ 172058 από την αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η ΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας και δεν απαιτείται η σύνταξη ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΑΤΑΜΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (http://www.pvaigaiou.gov.gr/), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. (Ταχ. Δ/νση: Π. Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη 81100, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Τμήμα Τεχνικών Εφαρμογών της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15, Μυτιλήνη 81100, Τηλ.: 22513 53302, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Επιπλέον ενημερωτικό υλικό με συνοπτικές οδηγίες τις οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες που κατοικούν πλησίον βιομηχανικής εγκατάστασης η οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και να γνωρίζουν την ενδεδειγμένη συμπεριφορά σε περίπτωση εκδήλωσης ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρημένο στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr στο θέμα Πολιτική Προστασία / Οδηγίες Προστασίας / Τεχνολογικά Ατυχήματα), καθώς και της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotection.gr / Τεχνολογικά Ατυχήματα).

Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» στις 25-07-2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
3 Ιουλιου 2020
3 Ιουλιου 2020
3 Ιουλιου 2020
3 Ιουλιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε