ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 10 Δεκεμβριου 2019
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Χαοτική κατάσταση

1 Αυγουστου 2019
Χρ. Αργυρίου για την εκλογή βραχύβιου Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Χρύσανθος Αργυρίου, απευθυνόμενος στους περιφερειακούς συμβούλους, με έγγραφό του τους ενημερώνει για τον τρόπο εκλογής του βραχύβιου Περιφερειάρχη, αλλά κυρίως για τις συνέπειες που θα προκύψουν από μια τέτοια απόφαση.

Εκφράζοντας την προσωπική του άποψη, προτείνει: «να ακολουθήσουμε παρελκυστική τακτική,  δηλαδή να πάμε έως τις 11/08, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ολοκληρωτικής διάλυσης των υπηρεσιών και των υποχρεώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, τόσο απέναντι στους υπαλλήλους, όσο και απέναντι σε τρίτους».

Αναλυτικότερα, στην επιστολή του ο Χρ. Αργυρίου τονίζει:

«Σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ.2 του ν.3852/10 αν ο Περιφερειάρχης παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή του, τα καθήκοντά του ασκεί, ώσπου να εκλεγεί νέος Περιφερειάρχης, ένας από τους Αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης, που ο ανωτέρω έχει ορίσει.

Όσον αφορά την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η αναπλήρωση της Περιφερειάρχη ορίστηκε με την αριθμ. πρωτ. 6349/355/10-2-2017 (ΦΕΚ 712/Β/2017) απόφαση, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, την αναπληρώνουν κατά σειρά οι Αντιπεριφερειάρχες Θεόδωρος Βαλσαμίδης και Χρύσανθος Αργυρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 162 του ν.3852/10 μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, ήτοι μέχρι τις 6/8/2019 οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού και οι άμεσα εκλεγμένοι Αντιπεριφερειάρχες αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και εκλέγουν Περιφερειάρχη.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, η συνεδρίαση ματαιωθεί (δεν υπάρξει απαρτία) η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, ήτοι στις 11/8/2019.

Τότε, ύστερα από δύο διαδοχικές ψηφοφορίες, εάν κανείς δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται, γίνεται τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία. Όλες οι ψηφοφορίες γίνονται στην ίδια συνεδρίαση. Αν στην τρίτη ψηφοφορία δύο ή περισσότεροι λάβουν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται κλήρωση ανάμεσά τους. Αν και στη συνεδρίαση αυτή δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, θεωρείται ότι εκλέγεται απευθείας ο σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου.

Η απόφαση για την εκλογή του Περιφερειάρχη υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο ημερών στον οικείο Ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη της περιοχής της περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε μέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Ελεγκτής Νομιμότητας ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά πάροδο τριών ημερών από την παρέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω προθεσμίες, προκύπτει ότι εάν η εκλογή Περιφερειάρχη γίνει την 11η Αυγούστου, η απόφαση για την εκλογή του θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας έως τις 13 τρεχ., η απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας θα εκδοθεί μέχρι τις 19 τρεχ. και ως εκ τούτου θα υπολείπονται έντεκα ημέρες (εννέα εργάσιμες) για τη λήξη της θητείας της μεταβατικής  Περιφερειακής Αρχής.

Είναι προφανές ότι από την αποδοχή της παραίτησης της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με την αριθμ.πρωτ.39998/22-7-2019 (ΑΔΑ:ΩΖΖΙΟΡ1Ι-ΕΗ1) απόφαση του ασκούντος καθήκοντα συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, μέχρι την υποχρεωτική μέσα σε προθεσμία 15 ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, εκλογή νέου Περιφερειάρχη και μετά την εκλογή αυτού/ης θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ουσιαστικά θα επικρατήσει χαοτική κατάσταση σε θέματα συντονισμού, ελέγχου, εγκρίσεων και εκτέλεσης αποφάσεων σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στους φορείς που υπάγονται σε αυτή, όπως η Διαχειριστική Αρχή και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Ενδεικτικά, σας αναφέρουμε τα εξής:

-Μετά την εκλογή νέου Περιφερειάρχη λήγει η θητεία των θεματικών  Αντιπεριφερειαρχών, οι οποίοι είχαν οριστεί από 1-3-2017 έως τη λήξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής και οι αρμοδιότητες που τους έχουν μεταβιβαστεί.

-Θα προκύψει αδυναμία πληρωμών μισθοδοσίας και προμηθευτών, δεδομένου ότι δικαίωμα υπογραφής στις επιταγές και στα έγγραφα μεταφοράς χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών  εκτός  από τους  υπηρεσιακούς  παράγοντες, έχουν και οι τέως Περιφερειάρχης Χ. Καλογήρου και ο νυν Αντιπεριφερειάρχης Χ. Αργυρίου. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούν να υπογραφούν οι επιταγές και τα νομιμοποιητικά έγγραφα μεταφοράς χρημάτων.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ «Δ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
7 Δεκεμβριου 2019
7 Δεκεμβριου 2019
7 Δεκεμβριου 2019
7 Δεκεμβριου 2019
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε