ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 26 Φεβρουαριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

Δήμος Λέσβου

22 Αυγουστου 2019

                                                  ΑΔΑ: ΨΚΞΒΩΛΦ-ΝΣΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Μυτιλήνη 16/08/2019

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                           Α.Π.: 37689                   

ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 34/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει:

·        Να βρίσκεται (κατά προτεραιότητα με βάση την κατωτέρω a, b, c -κατάταξη)

a)   είτε εντός της πόλεως Μυτιλήνης και εντός της περιοχής, που καλύπτει εκπαιδευτικά το 1ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης και περιλαμβάνει τις κάτωθι οδούς: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΛΗ, ΑΙΓΕΙΡΟΥ, ΑΙΘΙΟΠΗΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΜΒΟΥΡΗ, ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡΙΣΒΗΣ, ΑΡΧΙΕΡΕΑ ΖΑΧΑΡΙΑ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ, ΒΑΜΒΟΥΡΗ, ΒΡΥΣΑΡΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ, ΔΗΛΟΥ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΟΤΑΡΙΟΥ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΖΑΧΑΡΙΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ, ΙΓΝΑΤΙΟΥ, ΙΜΕΡΤΗΣ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ, ΚΕΑΣ, ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ, ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΤ, ΚΥΘΗΡΩΝ, ΚΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΛΕΣΒΙΟΥ Γ., ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΜΑΚΙΣΤΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ, ΜΥΤΩΝΙΔΟΣ, ΝΑΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΥΓΚΡΟΒΛΑΧΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΛΙΑΔΗ, ΠΕΛΑΣΓΙΟΥ, ΠΕΝΘΥΛΗΣ, ΠΥΡΡΑΣ, ΡΟΔΟΥ, ΣΙΝΑ, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΕΛΕΣΙΔΟΥ

b)   είτε εντός της πόλεως Μυτιλήνης και στις όμορες προς την ανωτέρω περιγραφόμενη και εγγύς περιοχές: «Βουναράκι», «Πυργέλια», «Καλλιθέα»

c)    είτε εκτός πόλεως Μυτιλήνης αλλά πλησίον αυτής, προς τα Δυτικά (Ε.Ο Μυτιλήνης-Καλλονής), στην περιοχή Αλυφαντών/Παγανής μέχρι το ύψος της 98 ΑΔΤΕ.

·        Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

·        Να έχει συνολικό εμβαδό κτίσματος από 100 έως 400 τ.μ.

·        Να διαθέτει περιφραγμένο, διαμορφωμένο εδαφικά και ασφαλή αύλειο χώρο εμβαδού από 100 έως 400 τ.μ.

·        Στο κτίσμα να υφίστανται διαμορφωμένοι ή να δύνανται να διαμορφωθούν χώροι για 3 αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα σίτισης, 1 αίθουσα ύπνου, 1 αίθουσα εκδηλώσεων, 1 γραφείο εκπαιδευτικών και βοηθητικοί χώροι (αποθηκευτικός, τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών).

·        Να είναι ελαιοχρωματισμένο κατά το χρόνο παράδοσής του.

·        Να είναι φωτεινό, με καλό εξαερισμό και εξοπλισμό θέρμανσης, κλιματισμού και σκίασης.

·        Να πληροί τους κανόνες υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, κ.λ.π.

·        Να διαθέτει είσοδο χωρίς μεγάλες υψομετρικές διαφορές και κατάλληλο πλάτος ώστε να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται τα αμαξίδια των ΑΜΕΑ και τα τροχήλατα αμαξίδια μεταφοράς βρεφών και γενικά να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα Δημόσια Κτίρια.

·        Να διαθέτει ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ισχύ.

·        Να είναι συνδεδεμένο με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και να υποστηρίζει την εγκατάσταση εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (καλωδίωση, θέσεις τερματικών πριζών παροχής δικτύου ΗΥ και τηλεφωνίας).

·        Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή και να είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ή να διαθέτει στεγανοποιημένη σηπτική δεξαμενή (βόθρο).

·        Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι από Α έως και Γ, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143 Α').

·        Να διαθέτει τα κατάλληλα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.

·        Να είναι (το κτίσμα), νομίμως υφιστάμενο (με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία) ή ανεγερμένο με νόμιμη οικοδομική άδεια ή τακτοποιημένο με τους Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, Ν. 3843/10.

·        Να καθορίζεται από τη σχετική οικοδομική άδεια η χρήση του προς μίσθωση κτηρίου ως χώρου εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζεται η σχετική πρόβλεψη του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006.

·        Να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής χώρων προς ενοικίαση για τη στέγαση σχολικών μονάδων, όπως αυτά καθορίζονται με την αρ. 37237/ΣΤ1 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο, με δυνατότητα παράτασης επιπλέον έξι (6) ετών σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια οι φάκελοι παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Μονάδων, η οποία, μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως και τα κριτήρια της αρ. 37237/ΣΤ1 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 635/Β/27-4-2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. 168655/9-10-2018 όμοια (ΦΕΚ 4519/Β/16-10-2018) και ισχύει, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών, οι δε λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350515 fax: 2251350538. Η πλήρης διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου στη διεύθυνση http://www.mytilene.gr/category/prokiriksis/

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
25 Φεβρουαριου 2020
25 Φεβρουαριου 2020
25 Φεβρουαριου 2020
25 Φεβρουαριου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε