ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 10 Ιουλιου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

10 Σεπτεμβριου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΚΑΛΛΟΝΗ  09/09/2019

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                       ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 62

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου  έχοντας υπόψη:

-      Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ως ισχύει.

-      Την εγκύκλιο αριθ. 55/74802/29-12-2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων»

-      Τον Μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου Δυτικής Λέσβου (Α.Π 42860 από 6-8-2019 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

-      Το γεγονός ότι στο Δήμο Δυτικής  Λέσβου συνίσταται επτά (07) θέσεις Ειδικών  Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών λόγω του ότι στους Δήμους με 7 Α/Δημάρχους  συνιστώνται επτά (07) θέσεις.

   Καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση έξι (6) θέσεων Ειδικών Συμβούλων Δημάρχου και μιας (1) θέσης Ειδικού  Συνεργάτη Δημάρχου, οι οποίοι   θα απασχολούνται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα ως εξής:

1)  Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου με ειδίκευση σε θέματα  Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ,Τουρισμού, Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ισότητας, αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας.

2)  Μια θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα δημοσιότητας, ενημέρωσης των Δημοτών και των φορέων της περιοχής του Δήμου, κοινωνικών ερευνών και αναγκών αθλητισμού, προβολής του Δήμου, διοργάνωσης κάθε είδους εκδηλώσεων.

3)  Μια θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα εκπαίδευσης,   φυσικής αγωγής, ειδικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

4)  Μια θέση Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, βάσεις δεδομένων για διαχείριση κινδύνων, Μουσείων  Βιομηχανικής Κληρονομιάς και Γεωπληροφορικής.

5)  Μια θέση  Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, σε θέματα Αρχιτεκτονικής, Τεχνικών Μελετών, Τεχνικών Έργων, βελτίωσης ανθρωπογενούς και φυσικού Περιβάλλοντος.

6)  Μία θέση ειδικού συμβούλου με εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, (προστατευόμενες περιοχές, φυσικά οικοσυστήματα, κ.λ.π.) καθώς και σε θέματα δόμησης.

7)  Μια θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου με εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε θέματα έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης, υποδομών, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ,Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας.

    Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούνται.

  Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

·       Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια της χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν. 3584/2007).

·       Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος) άρθρο 13 του Ν.3584/2007).

·       Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του Ν. 3584/2007).

·       Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή αν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του Ν. 3584/2007).

·       Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).

·       Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).

  Για τις θέσεις 1 έως 6,απαιτουνται:

1)   Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθεί όπως περιγράφεται ανωτέρω.

2)  Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3)  Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική  ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης όπως περιγράφονται στην ως άνω θέση. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

4)  Για την θέση επτά (7),επίσημα έγγραφα που να αποδεικνύουν την εμπειρία και ειδίκευση σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και απολυτήριο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

   Η πλήρωση των θέσεων θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει, σύμφωνα με το Νόμο, τα πρόσωπα που κατά την κρίση του είναι κατάλληλα για τις παραπάνω θέσεις. Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τους προσλαμβανόμενους ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

   Η εργασιακή σχέση των Ειδικών Συμβούλων και των  Ειδικών  Συνεργατών  διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (όπως ισχύει) και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται  απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί. Δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου, τον οποίο έχουν ορισθεί να υπηρετήσουν.

   Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα συνοδεύονται επίσης με :

 

 

1.   Βιογραφικό Σημείωμα.

2.   Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007.

3.   Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών.

4.   Οποιασδήποτε κατά την κρίσης τους Δικαιολογητικά

και θα κατατίθενται εντός έξι (6) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή στην αρμόδια υπάλληλο κα .Παναγιώτα Κουδουνά  κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες.

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας  και θα αναρτηθεί στο «Διαύγεια».    

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                             ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
10 Ιουλιου 2020
10 Ιουλιου 2020
10 Ιουλιου 2020
10 Ιουλιου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε