ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 12 Αυγουστου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

10 Σεπτεμβριου 2019
              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Μύρινα  01-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                              Αριθ. Πρωτ.  13595

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. 167/2019

Ο Δήμαρχος Λήμνου

 Έχοντας υπόψη:

1.          Τα άρθρα 59 και 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 αντίστοιχα.

2.          Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Λήμνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 16.992 κατοίκους.

3.          Το γεγονός ότι ο Δήμος Λήμνου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 68 του Ν. 4555/2018 και επομένως εκ του νόμου μπορεί να οριστούν μέχρι τέσσερις (4) συνολικά Αντιδήμαρχοι. 

4.          Την αριθμ. πρωτ. 59633/εγκ. 82/ 20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

5.          Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου (ΦΕΚ 2439/02-11-2011, τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το  αριθμ. 135/Β/24/01/2018 ΦΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Λήμνου, με θητεία μέχρι 31-08-2020, τους παρακάτω και τους μεταβιβάζει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Ποντίκα, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

«Εξυπηρέτηση του Δημότη»

Α.  καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

·                 Εποπτεία και έλεγχος για την έκδοση των αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μικροπωλητών, κυλικείων, καντινών, περιπτέρων, σύσταση διαφήμισης, χρήσης πεζοδρομίων ή κοινόχρηστων χώρων.

·                 Εποπτεία για την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών, για τις προμήθειες όλων των  υπηρεσιών του Δήμου.

·                 Εποπτεία αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

β.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

·       Τη διοικητική εποπτεία και υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου.

·       Τη διοικητική εποπτεία και  υποστήριξη λειτουργίας των Ν.Π.Ι.Δ.

Για τον Τομέα «Αειφόρου Ανάπτυξης» για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

·          Την παρακολούθηση και εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου.

·          Την προώθηση της απασχόλησης και την επαγγελματική κατάρτιση.

·          Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη  της καινοτομίας και της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων.

·          Την ανάπτυξη των τομέων ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και της αλιείας.

·          Την προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

·          Την διαχείριση θεμάτων ενέργειας και βιομηχανίας.

·          Την τουριστική ανάπτυξη και την τουριστική προβολή.

·          Την προστασία του καταναλωτή.

·          Την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Επιπλέον αρμοδιότητες που αφορούν στην Εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου αρμοδιότητας των υπηρεσιών, καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού ύδρευσης -άρδευσης αποχέτευσης, τεχνικής υπηρεσίας και πρασίνου.

·       Συντήρηση οχημάτων του Δήμου.

·       Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

·       Την εποπτεία για κατασκευή, εξοπλισμού και συντήρηση των παιδικών χαρών, καθώς και συνόλου του αστικού εξοπλισμού.

Γ.  ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

·       Την εποπτεία των διαδικασιών εθιμοτυπίας και των συναφών υποχρεώσεων του Δήμου.

·       Την υποστήριξη διαδικασιών και λειτουργιών δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Επιπροσθέτως, ορίζεται υπεύθυνος επικοινωνίας με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για θέματα του άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

 

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·       Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και λοιπά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·       Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Για τους Τομείς «Αειφόρου Ανάπτυξης» και «Ποιότητας Ζωής» και συγκεκριμένα για θέματα «Βασικών υποδομών», «Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων», Αστικού Εξοπλισμού/Πρασίνου»

Ορίζει Αντιδήμαρχο καθώς και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Δημάρη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 Θέματα βασικών Υποδομών.

-Τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και την εποπτεία της υλοποίησης των Δημοτικών Έργων και της εκπόνησης των μελετών.

-Την εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών.

-Τον συντονισμό και τον έλεγχο σχεδιασμού και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, μελετών και προγραμμάτων.

-Τον σχεδιασμό και υλοποίηση μελετών, προγραμμάτων και  έργων βασικών υποδομών και υποδομών αστικής ανάπτυξης.

-Τον σχεδιασμό και την εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων εκτός αστικού ιστού (οδοποιίας, προστασίας και ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών, παραλιακών ζωνών κλπ).

-Τον συντονισμό της τεχνικής υποστήριξης του έργου των σχολικών επιτροπών και των νομικών προσώπων του Δήμου.

-Τον συντονισμό και τη συντήρηση των μηχανημάτων του Δήμου αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών.

-Εποπτεία, έλεγχος, αξιολόγηση και προγραμματισμός συντήρησης  και αποκατάσταση βλαβών εσωτερικής- αγροτικής οδοποιίας και δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου σε συνεργασία με τον κατά τόπο αρμόδιο αντιδήμαρχο.

-Την εποπτεία διαδικασιών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

 ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

-Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες και τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών που αφορούν στις πρόσθετες αμοιβές (υπερωρίες, επιδόματα αργίας, νύχτας, έξοδα κίνησης), εκτός των αποκεντρωμένων υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Ατσικής, Μούδρου και Νέας Κούταλης.

-Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

-Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έχει ανατεθεί στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

Θέματα του τομέα «Ποιότητας Ζωής»

Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

Την εποπτεία του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης, αποχέτευσης.

Α1.Ύδρευση

·       Διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού.

·       Λειτουργία και συντήρηση των έργων ύδρευσης (γεωτρήσεων - αντλιοστασίων, εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων και δεξαμενών κλπ).

·       Συντήρηση και έλεγχος λειτουργίας του εξοπλισμού.

·       Έλεγχος και καταγραφή καταμέτρηση χρήσεων - καταναλώσεων νερού, κατά κατηγορία χρηστών.

·       Σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού ύδρευσης.

·       Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού ύδρευσης.

Α2. Άρδευση.

·       Εποπτεία της λειτουργίας αρδευτικών έργων.

Α3. Αποχέτευση- Επεξεργασία-Διάθεση Λυμάτων.

·       Λειτουργία και συντήρηση αποχετευτικών δικτύων και συναφών υποδομών.

·       Λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας λυμάτων.

·       Λειτουργία του συστήματος συλλογής βοθρολυμάτων και διαχείριση του σχετικού εξοπλισμού και των οχημάτων.

·       Σχεδιασμός και σύνταξη προτάσεων σχεδίου κανονισμού αποχέτευσης.

·       Επίβλεψη της εφαρμογής του κανονισμού αποχέτευσης.

Β. ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ

·      Την εποπτεία του προσωπικού και τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών για τον αστικό εξοπλισμό, τον ηλεκτροφωτισμό, το αστικό και περιαστικό πράσινο και τους ελεύθερους χώρους.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

·       Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·       Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

·       Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιδημάρχους.

·       Υπογράφει βεβαιώσεις πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς του. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μύρινας:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

·       Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην κοινότητα Μύρινας και τις λοιπές κοινότητες.

·       Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην κοινότητα Μύρινας και στις λοιπές κοινότητες.

·       Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων της Κοινότητας Μύρινας και των λοιπών Κοινοτήτων.

·       Υποστήριξη της υλοποίησης έργων τοπικής σημασίας.

·       Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·       Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·       Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην  Δημοτική Ενότητα Μύρινας.

·       Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Μύρινας.

Για τον τομέα «Ποιότητας Ζωής» Δ.Ε. Μύρινας και συγκεκριμένα για θέματα «Καθαριότητας» καθώς και για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης Δ.Ε Νέας Κούταλης»

Ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Την εποπτεία (επίβλεψη - κατεύθυνση - έλεγχο) του προσωπικού και την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού που περιλαμβάνουν:

·       Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

·       Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

·       Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

·       Καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας.

·       Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

·       Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

·       Λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

·       Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης βλαβών και ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού.

Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης:

·       Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Κοινοτήτων.

·       Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·       Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Κοινοτήτων.

·       Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·       Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·       Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·       Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

·       Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες.

·       Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αντιδήμαρχο.

·       Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες.

·       Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και λοιπά  διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·       Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Δημοτικής Ενότητας.

·       Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

·        Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

·       Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

·       Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

·       Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

3. Ορίζει κατά τόπον Αντιδήμαρχο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χαράλαμπο Μπούμπουρα στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για τις Δημοτικές Ενότητες Μούδρου και Ατσικής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  κατά τόπο αρμοδιότητες:

Για τον τομέα «Ενδοδημοτικής Αποκέντρωσης» Δημοτικών Ενοτήτων Μούδρου και Ατσικής.

·       Προγραμματισμού Σχεδιασμού έργων και παρεμβάσεων των Κοινοτήτων.

·       Σχεδιασμός έργων τοπικής σημασίας έργων Εγγείων Βελτιώσεων και Αγροτικής οδοποιίας.

·       Υποστήριξη της υλοποίησης έργων Τοπικής σημασίας.

·       Εποπτεία και συντονισμός των αποκεντρωμένων γραφείων και υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των έργων των Κοινοτήτων.

·       Συντονισμός και Εποπτεία Πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

·       Συντονισμός της Τεχνικής υποστήριξης Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

·       Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων αρμοδιότητάς του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.

·       Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς του.

·       Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις κοινότητες.

·       Ελέγχει και υπογράφει τις άδειες προσωπικού των ανωτέρω υπηρεσιών σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αντιδήμαρχο.

·       Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στις κοινότητες.

·       Μεριμνά για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις κοινότητες.

·       Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, άδειες γάμου και τα σχετικά δικαιολογητικά για την τέλεση πολιτικών γάμων, καθώς και λοιπά  διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στις κοινότητες. Τα έγγραφα που αφορούν θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

·       Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Δημοτικών Ενοτήτων.

·       Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.    

·       Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Μούδρου και Ατσικής και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

o       Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων

o       Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

o       Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ποντίκας, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο. Όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Δημάρη και όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη.

Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Γαροφαλλίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Δημάρης, τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Χαράλαμπου Μπούμπουρα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Γαροφαλλίδης, τις κατά τόπον   αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Γεωργίου Δημάρη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Ιωάννης Ποντίκας και τις κατά τόπον   αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ιωάννη Ποντίνα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο αντιδήμαρχος Γεώργιος Δημάρης.

Οι αρμοδιότητες της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου, των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων δράσης, του Προϋπολογισμού του Δήμου, όπως επίσης και οι αρμοδιότητες των προσόδων των υπηρεσιών του Δήμου, ασκούνται από το Δήμαρχο.

         Η εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Δόμησης και  Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου  ασκείται από τον Δήμαρχο, ήτοι:

-Εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) προσωπικού και λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Δόμησης.

-Εποπτεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και συγκεκριμένα των λειτουργιών πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, πολεοδομικών μελετών, τοπογραφικών εφαρμογών, οικοδομικών αδειών και ελέγχου αυθαιρέτων και τήρησης τεχνικού αρχείου.

-Εποπτεία των έργων προμηθειών & μελετών που αφορούν την υπηρεσία.

-Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων και δράσεων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

-Ευθύνη υλοποίησης προγραμμάτων προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και των παραδοσιακών οικισμών.

Σε όλους τους Αντιδημάρχους ανατίθεται εκ περιτροπής η τέλεση πολιτικών γάμων που γίνονται στον Δήμο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν.Δ. 321/1982.

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού.

         Να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να κοινοποιηθεί ανάλογα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
10 Αυγουστου 2020
10 Αυγουστου 2020
10 Αυγουστου 2020
10 Αυγουστου 2020
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε