ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ separator ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ separator ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Facebook Επικοινωνία
Πεμπτη 25 Ιουλιου 2024
Διεύθυνση ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗseparator Τηλέφωνο 22510-25524separator Fax 22510-28741separator Επικοινωνία ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ημερομηνία28 Ιανουαριου 2020

 

ΑΔΑ: 9ΙΚΡ469Β7Λ-4ΝΜ

Μυτιλήνη, 20/01/2020

Α. Π.: 759


 


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής,

τουλάχιστον παρ' Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη:

       Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α') «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

       Την υπ' αρ. 127425/Ζ1/26.07.2018 «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 463/17.08.2018, τ. ΥΟΔΔ) (ΑΔΑ:6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ)

       Τις διατάξεις των άρθρων 42 έως 45 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ Α' 208) «Κώδικας Δικηγόρων»,

       Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 εδάφιο ιβ' του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ Α' 28)

«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,

       Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 145 (ΦΕΚ Α' 184) «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

       Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. λστ' του ν. 4485/2017,

       Την υπ' αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./45/405/21.02.2019 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δυο (2) θέσεων Δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)»,

       Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (έκτ. συνεδρίαση 13/16.12.2019 με θέμα «Έγκριση Προκήρυξης για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ' Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ορισμός εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην επιτροπή επιλογής και ορισμός του Γραμματέα της εν λόγω επιτροπής».

Προκηρύσσει

την πλήρωση (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, τουλάχιστον παρ' Εφέταις, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Α. Θέσεις

Για τις θέσεις των (2) Δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, προσλαμβάνονται δικηγόροι, τουλάχιστον παρ' Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής. Η επιλογή των δυο (2) δικηγόρων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208/27-9-2013/τ.Α') όπως ισχύει.

Β. Αντικείμενο

Οι δυο (2) Δικηγόροι συνεργάζονται με τον/την Νομικό Σύμβουλο - Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας για όλα τα νομικά θέματα και για τον τρόπο διεξαγωγής των υποθέσεων και εκπροσωπούν το Πανεπιστήμιο και τον ΕΛΚΕ αυτού ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών.

Ειδικότερα στα ως άνω καθήκοντα εντάσσονται, μεταξύ άλλων: α) Η σύνταξη Γνωμοδοτήσεων και Απαντήσεων και η παροχή νομικών συμβουλών σε ερωτήματα νομικής φύσης που τίθενται από τον/την Πρύτανη/Πρυτάνισσα, τους/τις Αντιπρυτάνεις/Αντιπρυτάνισσες, τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., τους/τις Προϊστάμενους/ες των Γενικών, Κεντρικών και αυτοτελών Διευθύνσεων, καθώς και των αυτοτελών Τμημάτων.

β) Η παράσταση στα Δικαστήρια ή άλλη διοικητική αρχή μετά από έγγραφη εντολή του/της Πρύτανη/Πρυτάνισσας ή του/της νομίμου αναπληρωτή του/της ή του/της Αντιπρύτανη/Αντιπρυτάνισσας Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης - Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του/της νομίμου αναπληρωτή του/της.

γ) Η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων που συνάπτει το Πανεπιστήμιο ή ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου με τρίτους, καθώς και η νομιμότητα της κατάρτισης των όρων των διακηρύξεων για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών προς τρίτους.

δ) Η νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου επί ζητημάτων που αφορούν i) τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τους φοιτητές, και ii) το διορισμό και τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ, το διορισμό, την επιλογή και αξιολόγηση των μελών των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΤΕ.Π., την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών όλων των κατηγοριών αυτών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στις κατηγορίες αυτές.

ε) Η νομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου επί όλων των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών ζητημάτων που χρήζουν νομικής συνδρομής.

στ) Η νομική υποστήριξη του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος.

ζ) Η παράσταση σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και Επιτροπών του Πανεπιστημίου, όποτε καλούνται.

η) Η έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση της σχετικής με τα Α.Ε.Ι. νομοθεσίας και νομολογίας, καθώς και η τήρηση και επικαιροποίηση σχετικού αρχείου.

Οι δυο (2) Δικηγόροι υποχρεούνται να παρέχουν τις ανωτέρω υπηρεσίες στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της έδρας του Ιδρύματος, στη Μυτιλήνη, σε καθημερινή βάση, κατά πλήρη απασχόληση και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, εκτός αν παρίσταται ανάγκη παράστασής τους ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

Γ. Αποδοχές

Οι αποδοχές των Δικηγόρων με έμμισθη εντολή καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ή τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Δ. Προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραιτήτως:

α) Να είναι Έλληνες/Ελληνίδες πολίτες.

β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου Νομικής Πανεπιστημιακής Σχολής της αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένου. γ) Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ' Εφέταις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης,

δ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και παροχής νομικών συμβουλών, τουλάχιστον επτά (7) ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας να είναι στο βαθμό παρ' Εφέταις. Η εμπειρία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, χωρίς να αρκεί η εγγραφή σε δικηγορικό σύλλογο.

ε) Να έχουν γνώση/επαγγελματική και δικαστηριακή εμπειρία χειρισμού υποθέσεων που αφορούν Πανεπιστήμια και Ειδικούς Λογαριασμούς αυτών, ήτοι γνώση/εμπειρία σε κλάδους του Δικαίου των ΑΕΙ και των ΕΛΚΕ αυτών, του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου, του Αστικού και Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Η εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις/αναθέσεις παροχής νομικών υπηρεσιών, κατατεθέντα δικόγραφα ή/και παραστάσεις σε δικαστήρια, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις, εισηγήσεις, σχετικές βεβαιώσεις αρμοδίων οργάνων και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

στ) Να έχουν επαγγελματική εμπειρία χειρισμού υποθέσεων που αφορούν λοιπά ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, η οποία αποδεικνύεται με αποφάσεις, δικόγραφα, υπομνήματα, γνωμοδοτήσεις, απαντήσεις, εισηγήσεις και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

ζ) Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

η) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. θ) Οι άνδρες, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

ι) Να είναι υγιείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

Ε. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη:

-         Η προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω της προσωπικής συνέντευξης

-         Η επιστημονική τους κατάρτιση

-         Η επαγγελματική τους πείρα και επάρκεια

-         Η εξειδίκευσή τους σε θέματα που αφορούν Πανεπιστήμια και ΕΛΚΕ αυτών (αντικείμενο απασχόλησης)

-         Η τουλάχιστον καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής

και θα συνεκτιμηθούν επίσης:

-         Η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξής τους

-         Η οικογενειακή τους κατάσταση.

ΣΤ. Τα κριτήρια, η βαθμολογία και οι συντελεστές βαρύτητας αυτών καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Κριτήριο

Βαθμολογία (μόρια)

Συντελεστής βαρύτητας

1.

Επιστημονική κατάρτιση (πτυχίο Νομικού Τμήματος, Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε κλάδο του Δικαίου, Διδακτορικό Δίπλωμα σε κλάδο του Δικαίου)

0-100

(Πτυχίο 50, Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα 25, Διδακτορικό Δίπλωμα 25, με αθροιζόμενα όλα τα μόρια ανά τίτλο σπουδών)

10/100

2.

Εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων που άπτονται της λειτουργίας Πανεπιστημίων και ΕΛΚΕ αυτών (σύμφωνα με τα αναφερόμενα καθήκοντα στην παρούσα Προκήρυξη), η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο

0-100

30/100

3.

Εξειδίκευση στο χειρισμό υποθέσεων που άπτονται της λειτουργίας ΝΠΔΔ

0-100

20/100

 

 

και ΝΠΙΔ αυτών, εκτός Πανεπιστημίων, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο

 

 

4.

Επαγγελματική πείρα και επάρκεια, εκτός Πανεπιστημίων ή άλλων ΝΠΔΔ, δικαστηριακή ή συμβουλευτική εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο

0-100

15/100

5.

Προσωπικότητα (θα αξιολογηθούν η σταθερότητα απόψεων, η προθυμία ενδελεχούς ενασχόλησης με τα αντικείμενα της θέσης, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα)

0-100

14/100

6.

Τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση της αγγλικής)

0-100 (Άριστη γνώση: 100, Πολύ καλή

γνώση: 60, Καλή γνώση: 30

5/100

7.

Οικογενειακή κατάσταση

0-100

(Ανύπαντρος/η: 10,

Παντρεμένος/η : 50, Έως και δύο ανήλικα

τέκνα: 80, Άνω των δύο

ανήλικων τέκνων: 100)

1/100

 

 

 

8.

Προοπτική εξέλιξης (θα αξιολογηθούν η εμβάθυνση επί των αντικειμένων της θέσης, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα και η διαθεσιμότητα του/της υποψηφίου/φιας)

0-100

5/100


Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 0 έως 100. Οι υποψήφιοι/υποψήφιες

υποχρεούνται να τεκμηριώσουν τα παραπάνω με κάθε πρόσφορο μέσο.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών

προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

Ζ. Δικαιολογητικά

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιέχει:

    Αίτηση Υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από:

    Απλό φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου.

    Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

    Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από το οποίο να προκύπτει: α) ο χρόνος εγγραφής του/της υποψηφίου/φιας στο Δικηγορικό Σύλλογο Μυτιλήνης και προαγωγής του στο Εφετείο ή/και στον Άρειο Πάγο, β) ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, γ) ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση, καθώς επίσης δ) ότι δεν τελεί υπό αναστολή.

    Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α δεν παρέχει τις υπηρεσίες του/της, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Ν.4194/2013 ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνουν ότι εφόσον επιλεγούν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα παραιτηθούν από άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή δική τους υπεύθυνη δήλωση ότι παύουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή. Από την τελευταία περίπτωση εξαιρούνται οι υποθέσεις που ήδη έχει αναλάβει ο επιλεγείς ή η επιλεγείσα και βρίσκονται σε εξέλιξη.

    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της δράσης.

    Τίτλους σπουδών και σχετικές πράξεις αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους εξ αυτών αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Είναι απαραίτητη η αναγραφή του βαθμού των πτυχίων, είτε στον τίτλο σπουδών είτε σε σχετικό πιστοποιητικό. Τα ανωτέρω υποβάλλονται σε:

i. Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή

ii Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και

τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση Ν. 4250/2014(Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014, τ. Α'), όπως ισχύει, ή

iii. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και είναι επίσημα μεταφρασμένα.

Η γνώση ξένης γλώσσας και το επίπεδο αυτής θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 όπως ισχύει και οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στο Παράρτημα Α2 για την απόδειξη γλωσσομάθειας στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ.

     Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

    Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα προσόντα ή οι ιδιότητες που απλώς δηλώνονται με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία ή το βιογραφικό.

    Υπεύθυνη δήλωση με αναφορά στην πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Η αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε φάκελο υποψηφιότητας, αυτοπροσώπως ή από δεόντως τεκμηριωμένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή με συστημένη επιστολή, σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών, η οποία αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

Η προκήρυξη, η αίτηση και η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, που ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου του συστημένου φακέλου, ανακοινώνονται στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.aegean.gr.

Σχετικές πληροφορίες και φυσικός παραλήπτης των φακέλων ή των συστημένων επιστολών: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81132 Μυτιλήνη, κα Ευστρατία Γιακουμάτου, τηλ. 2251036131.

Ο επιλεγείς ή η επιλεγείσα θα πρέπει να μην έχουν τα κωλύματα διορισμού που ισχύουν για τους προσλαμβανόμενους στο Ελληνικό Δημόσιο και να καταθέσουν, κατά το χρόνο πρόσληψης, τα λοιπά απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού. Τυχόν άρρεν επιλεγείς, θα πρέπει να καταθέσει, επιπλέον, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.

Η. Επιλογή

Η επιλογή των δύο (2) Δικηγόρων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4194/2013 (Φ.Ε.Κ. 208/27-09-2013, τ. Α'): «Κώδικας Δικηγόρων, όπως ισχύει και αποτελείται από: α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,

β) Τρεις δικηγόρους, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γ) Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Με την απόφαση της υπ' αριθμ. 13/16.12.2019 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορίστηκε εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής η Πρ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
Ημερομηνία25 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία25 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία25 Ιουλιου 2024
Ημερομηνία25 Ιουλιου 2024
Resource id #8
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Μέλος
Εξώφυλλο
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Διαφήμιση
  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  Διαφήμιση
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Διαφήμιση
  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Πάρνηθας 95-97 Αχαρναί
  2102467085 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  Διαφήμιση
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  Διαφήμιση
  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  Διαφήμιση
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ψαράδικο

  Διαφήμιση
  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333

  ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Διαφήμιση
  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995
 • Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Διαφήμιση
  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790

  Κάβα Κουτσουραδή

  Διαφήμιση
  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213
 • Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  Διαφήμιση
  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797

  Elysion Hotel

  Διαφήμιση
  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr
 • ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  Διαφήμιση
  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr

  Europcar

  Διαφήμιση
  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Διαφήμιση
  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ Μικρές Αγγελίες
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε