ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 1 Αυγουστου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

Δήμος Δυτικής Λέσβου

14 Οκτωβριου 2020

                                                                                          ΑΔΑ: Ω86Ε46ΜΓΘ5-8ΤΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Καλλονή, 13/10/2020           

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                     Αριθμ. πρωτ. 13795

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καλλονή Λέσβου Τ.Κ.81107

Τηλέφωνο:2253025196

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας: «Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου»

     Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου (εξαιρούνται οι τοπικές κοινότητες και οι κρουστικοί εκτυπωτές της Οικονομικής Υπηρεσίας), για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

   Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. Αναλυτικότερα:

ΤΜΗΜΑ 1: ελάχιστα ζητούμενα μηχανήματα για τη «Δημοτική Ενότητα Καλλονής», εκτιμώμενης αξίας 21.112,50 πλέον ΦΠΑ (17%) 3.589,12.

ΤΜΗΜΑ 2: ελάχιστα ζητούμενα μηχανήματα για τις «Λοιπές Δημοτικές ενότητες/Ενότητα», εκτιμώμενης αξίας 9.000,00 πλέον ΦΠΑ (17%) 1.530,00.

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού για μη συμμόρφωση για όλα τα είδη και των δύο Τμημάτων της προμήθειας.

       Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 35.231,62 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%, δηλαδή 30.112,50 για την προμήθεια και 5.119,12 για ΦΠΑ 17%.

   Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Καλλονή, στο πρώην κτήριο ΚΕΠ του Δήμου Δυτικής Λέσβου έναντι ιερού ναού Αγ. Ιωάννη, την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων για θέματα Διοικητικά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 30/10/2020 και ώρα 12:00.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται όπως ορίζει η διακήρυξη στην Ελληνική γλώσσα.

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της περίπτωσης (α) του άρθρου 1,5 της διακήρυξης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπή αποσφράγισης, προ της εκπνοής της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση (β) του άρθρου 1,5 της διακήρυξης.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημέρα / ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ημέρα/ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή ακριβή ημέρα/ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 30/10/2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 30/10/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

   Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2.   Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

3.   Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

     Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή για χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης.

   Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

    Για την προμήθεια με τίτλο «Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου εκδόθηκε η αριθ. 187/11-09-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, με αντικείμενο την μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για το Δήμο Δυτικής Λέσβου και η αριθ.265/21-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης πολυετών δαπανών ποσού 35.231,62 που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΧΙΘ46ΜΓΘ5-6Ι7 και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20REQ007062166.

    Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

    Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.mwlesvos.gr) και στον τοπικό ελληνικό τύπο. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

     Λήψη πληροφοριών: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Δυτικής Λέσβου, Καλλονή Λέσβου Τ.Κ.81107, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Κλαδογένη Μυρσίνη και κ. Παπαδόπουλος Μιχαήλ,

τηλέφωνο+302253025196, FAX+302253025126, e-mail:oikonomikiypiresia@mwlesvos.gr dekallonis@gmail.com.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου

Ταξιάρχης Βέρρος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
30 Ιουλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε