ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τριτη 21 Σεπτεμβριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020

Περιφέρεια Β. Αιγαίου

21 Οκτωβριου 2020
                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                          

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Ανδρομέδας 15

Ταχ. Κώδικας: 81131

Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου

Τηλέφωνο: 22513 53612

Fax: 2251047435

e-mail: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr                        

      ΑΔΑ: 6ΑΓΤ7ΛΩ-6ΘΕ

 

   Μυτιλήνη,  20/10/2020

  ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 58082/3801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης για υπηρεσίες «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου για τα έτη 2021 και 2022»

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την Αρ. Πρωτ. 58081/3800/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΑΛ7ΛΩ-63Τ, ΑΔΑΜ: 20PROC007504847 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 99541) Διακήρυξή της προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τα έτη 2021 & 2022, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, ξεχωριστά για την κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή και για τις δύο (2) Περιφερειακές Ενότητες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης: ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (195.672,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24% (133.920,00 για την Π.Ε. Λέσβου και 61.752,00 για την Π.Ε. Λήμνου), ήτοι καθαρή αξία για την Π.Ε. Λέσβου: 108.000,00 πλέον ΦΠΑ και καθαρή αξία για την Π.Ε. Λήμνου: 49.800,00 πλέον ΦΠΑ.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 90922000-6: «Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων».

Διάρκεια Σύμβασης: ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι τις 31-12-2022.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http://www.pvaigaiou.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 11/11/2020 και ώρα 15:00 μ.μ, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την YA αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (Β' 1924).

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 18/11/2020, ώρα 09:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως εξής:

α) για την παροχή υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λέσβου για τα έτη 2021 & 2022, ποσό : 2.160,00,

β) για την παροχή υπηρεσίας υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λήμνου για τα έτη 2021 & 2022, ποσό : 996,00.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών σε πλέον της μίας Περιφερειακής Ενότητας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους Ενοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ» χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 588 ΤΡΟΠ.0, με κωδικό έργου 2016ΕΠ58800004.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές, καθώς και αντιπροσφορές, δε γίνονται δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι: μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου, Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας στο τηλέφωνο 2251353612, κα Σαντζηλιώτου Βασιλική, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο v.santzilioti@ pvaigaiou.gov.gr.

                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

                                                                                     ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
18 Σεπτεμβριου 2021
18 Σεπτεμβριου 2021
18 Σεπτεμβριου 2021
18 Σεπτεμβριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε