ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Κυριακη 17 Ιανουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

27 Νοεμβριου 2020


ΑΔΑΜ: 20PROC007718882

 ΑΔΑ: ΩΜ11469ΗΣ0-39Θ

                                                                      Ημ/νία:26/11/2020

Αρ. Πρωτ.: 2615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                        Αναρτητέο στο Διαδίκτυο

                                                                                          Καταχωρηστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΚΠΠΒΑ                                       

Πληροφορίες: Βασιλέλλης Αριστείδης

Ταχ. Δ/νση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Αγιάσος, Λέσβος, ΤΚ: 81101, NUTS: EL411

Τηλέφωνο: 22520 22344,

fax: 22520 22052

e-mail: ikpatheomitor@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας, χαρτικών και απορρυπαντικών για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.» διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2020 Απόφαση του Δ.Σ, Θέμα 1ο (ΑΔΑ: ΩΕΥΤ469ΗΣ0-Β0Γ), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16):

ΟΜΑΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ)

Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

1

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Α

39220000-0

64.527,70

10.969,71

75.497,41

2

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ Β

33700000-7

33.205,00

5.644,85

38.849,85

ΣΥΝΟΛΟ

97.732,70

  16.614,56

        114.347,26

Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, χαρτικών και απορρυπαντικών, για τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π.Β.Α.», διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με CPV όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο (2) ομάδες.

Προσφορές υποβάλλονται για μια ή περισσότερες ομάδες της εν λόγω προμήθειας, για το σύνολο των ειδών και τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Η τιμή ανά είδος δεν πρέπει να ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα τιμή. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της ομάδας.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει μια ή περισσότερες ομάδες σε έναν προσφέροντα εφόσον αυτός υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για κάθε ομάδα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ ή μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Για όλους τους φορείς οι συμβάσεις που θα προκύψουν από το διαγωνισμό θα έχουν ως ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμβάσεων ομοειδών που βρίσκονται σε ισχύ. Υπάρχουν συμβάσεις ομοειδών οι οποίες έχουν ισχύ έως 05/04/2021 και 07/04/2021 αντίστοιχα.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 114.347,26 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 97.732,70 , ΦΠΑ 17%: 16.614,56 ).

Η χρηματοδότηση για την προμήθεια των ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αναλύεται παρακάτω:

Κ.Α.

Τίτλος

Αρ. Δέσμευσης (ΑΔΑ)

Έτος 2021

Έτος 2022 (Μελλοντική πίστωση)

Σύνολο

1381

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ- ΧΑΡΤΙΚΩΝ- ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ω2ΗΒ469ΗΣ0-ΝΗ9

70.000,00

44.347,26

114.347,26

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 102849

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.kkppva.gr στις 26/11/2020

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και αποσφράγισης προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/12/2020 και ώρα 13.00 μμ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά την 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ARISTEIDIS VASILELLIS

Ημερομηνία: 2020.11.26 10:22:42 GMT+02:00

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε