ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δευτερα 18 Ιανουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

29 Δεκεμβριου 2020

 

 

ΑΔΑΜ:20PROC007924923 2020-12-24

ΑΔΑ:6ΓΡ24653Π4-4ΚΠ

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/730503/82947/7043/24-12-2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ,

 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΙ Δ.Ε. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Δ. ΣΑΜΟΥ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2017-2020

 (ΣΑΕ -388 2018ΣΕ38800019)

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ -  CPV  45453100-8

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού / Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΙ Δ.Ε. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ Δ. ΣΑΜΟΥ» (NUTS:EL412) εκτιμώμενης αξίας 794.932.61 (πλέον ΦΠΑ), το οποίο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

 

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και της παρούσας και της διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.culture.gov.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 05/01/2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 08/01/2021.

 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται  η 20η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν.4412/2016, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού.  

         

4. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

5. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ή στο μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗΕΕΔΕ) στην ανωτέρω κατηγορία έργου. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η καταλληλότητα των οικονομικών φορέων για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας αποδεικνύεται με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.4 της Διακήρυξης.

 

6. Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της Διακήρυξης, σε προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 αυτής και πληροί τα κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22.

Οι μεμονωμένοι προσφέροντες πρέπει να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22 Α πρέπει να ικανοποιείται από κάθε μέλος της ένωσης, ενώ αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου. Αναφορικά με τις επιμέρους απαιτήσεις των άρθρων 22.Γ και 22.Δ, κάθε μία από αυτές θα πρέπει να πληρείται αποκλειστικά από ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση στήριξης μεμονωμένου προσφέροντα ή ένωσης στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τουλάχιστον μία εκ των απαιτήσεων των άρθρων 22.Γ και 22.Δ της παρούσας, η σχετική απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιείται αποκλειστικά από τους άλλους φορείς.

 

Σε ό,τι αφορά:  

α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

i) Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

(ii) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να διαθέτουν καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει για έκαστο οικονομικό φορέα της ένωσης.

iii) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων που έχουν εκκαθαριστεί (τα έτη 2017, 2018, 2019), συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον 200.000,00.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.5 της Διακήρυξης του έργου.

 

β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του οικονομικού φορέα

(i) Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα βασικής κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να  περιλαμβάνουν στη βασική τους στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ) και δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (δ), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης του έργου.

(ii) Οι οικονομικοί φορείς, ημεδαπής ή αλλοδαπής σε έργα πρόσθετης κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να περιλαμβάνουν στη συμπληρωματική στελέχωσή τους, τουλάχιστον έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ) ή δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 22.Δ της Διακήρυξης του έργου.

(iii) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ οφείλουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους να περιλαμβάνουν στη στελέχωσή τους τουλάχιστον δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (α) και έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β) ή δύο (2) τεχνικούς που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (β) ή έναν (1) τεχνικό που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του στοιχ. (γ). Η ανωτέρω απαίτηση ισχύει για έκαστο οικονομικό φορέα της ένωσης.

(iv) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν εμπειρία σε εκτέλεση συναφών με το αντικείμενο της σύμβασης έργων επί μνημείων έως το 1830 ή εκκλησιαστικών κτηρίων ή εκκλησιαστικών συνόλων μετά το 1830, κηρυγμένων με τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, τα οποία εκτελέσθηκαν από τον οικονομικό φορέα και περαιώθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία (ο χρόνος λαμβάνεται από την ημερομηνία περαίωσης του έργου έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών), συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού οικοδομικών εργασιών τουλάχιστον 400.000,00 (χωρίς ΦΠΑ).

(v) Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να έχουν λάβει πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, με επίσκεψή τους στον χώρο κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας (τηλ. 22730 23008, 22730 62811).

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων θα αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23.6 της Διακήρυξης του έργου.

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς, κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν 4412/2016.

 

7. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής ύψους δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (15.898,65) και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι 20-08-2021.

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ.ΠO.Α./ΔΑΒΜΜ, Τζιραίων 8-10, Αθήνα, 117.42.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.

 

8. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) του Αναπτυξιακού Προγράμματος ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 (ΣΑΕ 388 - 2018ΣΕ38800019).

 

9. Προβλέπεται η χορήγηση Προκαταβολής.

 

10. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 600 ΗΗ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

11. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα του τομέα Πολιτισμού.

 

O Προϊστάμενος της ΔΑΒΜΜ

Θεμιστοκλής Βλαχούλης

Αρχιτέκτων Μηχανικός

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
16 Ιανουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε