ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 10 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

8 Δεκεμβριου 2020
ΑΔΑ: 6ΕΞΨ465ΧΘΞ-ΠΞΒ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Γ.Γ.Υ. - Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - Γενική Γραμματεία Υποδομών - Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτηριακών Υποδομών - Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ), Διεύθυνση: Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11471, Τηλ. 210-6424397, Φαξ : 210-6428085, E-mail : d7.gram@ggde.gr, πληροφορίες : Γραμματεία

Ι.2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 93876)

Οι προσφορές να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) Τίτλος :

«Στρατηγικό σχέδιο (master plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας ν. Λέσβου»

II.2) Σύντομη περιγραφή:

Το Στρατηγικό Σχέδιο Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας (Master Plan) έχει στόχο να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα απαιτούμενα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας στις νήσους Λέσβου και Λήμνου σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου και Λεκάνης Απορροής. Ειδικότερα, το αντικείμενο της Παροχής Υπηρεσιών σχετίζεται άμεσα με την υλοποίηση των μέτρων περί (α) Σύνταξης Στρατηγικών Σχεδίων (Master Plan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας και (β) Δημιουργίας Εθνικής Βάσης Τεχνικών Δεδομένων Αντιπλημμυρικών Έργων, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες μέτρων προστασίας και πρόληψης αντίστοιχα, του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου.

 

ΙΙ.3) Εκτιμώμενη αξία : Αξία χωρίς ΦΠΑ: 769.163,36     

 

ΙΙ.4) Περιγραφή της σύμβασης:

Κωδικός CPV: 71321300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υδραυλικής.

                     71351810 Τοπογραφικές Υπηρεσίες

 

ΙΙ.5) Κριτήρια ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι «η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής».

 

II.6) Διάρκεια σύμβασης

Διάρκεια σε μήνες: 12

 

Τμήμα ΙΙΙ : ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις κατηγορίες 13, 16. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Στην κατηγορία 13, κάθε προσφέρων πρέπει:

(α) να έχει τις τρεις τελευταίες εκκαθαρισμένες οικονομικές χρήσεις μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών από εκπόνηση μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών μεγαλύτερο από 200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

 

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

α) απαιτήσεις στελέχωσης

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξής:

- Για την κατηγορία 13 απαιτούνται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 12ετούς εμπειρίας και ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας.

- Για την κατηγορία 16 απαιτείται: τουλάχιστον ένας (1) μελετητής 8ετούς εμπειρίας

Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγορία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά κατηγορία υπηρεσίας πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

 

β) απαιτήσεις εμπειρίας

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει την ακόλουθη εμπειρία στην κατηγορία 13:

Να έχει εκπονήσει την τελευταία 12ετία (από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε):

-   είτε μία (1) τουλάχιστον σχετική μελέτη στρατηγικού σχεδίου (master plan) έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αντίστοιχης έκτασης γεωγραφικής περιοχής,

-   ή μία (1) τουλάχιστον Προμελέτη ή Οριστική μελέτη διευθέτησης ρέματος (ποταμού ή χειμάρρου) για την αντιπλημμυρική προστασία των γειτνιαζουσών περιοχών, σε συνεχές μήκος μεγαλύτερο ή ίσο του ενός (1) χιλιομέτρου και με ελάχιστη παροχή σχεδιασμού εκατό (100) κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m³/s) στην εκβολή του μελετώμενου συνεχούς τμήματος,

στα πλαίσια σύμβασης εκπόνησης μελέτης, ή στα πλαίσια Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, ή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε θέματα μελέτης ή κατασκευής ή μελέτης και κατασκευής και η οποία να έχει εγκριθεί αρμοδίως.

Σε περίπτωση ένωσης, η παραπάνω απαίτηση πρέπει να ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

 

III.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η σύμβαση και είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1.    Το Συμφωνητικό,

2.    Η Διακήρυξη,

3.    Η Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) του Αναδόχου,

4.    Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου

5.    Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.),

6.    Το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων της σύμβασης με το Παράρτημά του,

7.    Το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών.  

 

ΤΜΗΜΑ IV : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) Περιγραφή

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής».

 

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών

Ημερομηνία: 14/01/2021 και ώρα: 11:00 πμ (Tοπική ώρα)

 

IV.2.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: 13 (από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

 

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 19/01/2021 και ώρα: 10:00 πμ (Tοπική ώρα)

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.

 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού Είκοσι Τεσσάρων χιλιάδων και Εκατό Σαράντα Οκτώ Ευρώ 15.380,00 . Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προδικαστικών προσφυγών:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (Α.Ε.Π.Π.)

Λεωφ. Θηβών 196 198

Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης

18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Διεύθυνση στο διαδίκτυο:http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Προκήρυξη της σύμβασης απεστάλη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 16-11-20.

 

 

 

                                                                                Αθήνα,  26-11-2020

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΕΕ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΣΤΡΑΝΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α' β

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε