ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 10 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

9 Δεκεμβριου 2020

                                                            ΑΔΑ: ΩΞΚ5465ΧΘΞ-ΑΣΦ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ &            ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

Αθήνα,           01-12-2020

Αρ. Πρωτ.: 113775/Σ.10974

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/24/ΕΕ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ./ Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.ΛΙ.Κ.Υ /ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

Σεβαστουπόλεως 1 και Φειδιππίδου, 115 26 Αθήνα, τηλ. 210 77 90 059 77 10 143 και fax 210 77 90 185. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: d4@ggde.gr

Ι.2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.ggde.gr.

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) Τίτλος μελέτης:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΨΑΡΩΝ»

II.2) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης:

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για τη διαμόρφωση του Παραλιακού Μετώπου του οικισμού του Δήμου Ψαρών.

II.3) Κωδικός CPV : 71322000

II.4) Εκτιμώμενη συνολική αξία:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 359.920,39 

II.5) Περιγραφή της σύμβασης: 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ανάπλαση της περιοχής της παραλιακής ζώνης του οικισμού Ψαρών.

Η ανάπλαση της περιοχής μελέτης θα περιλαμβάνει :

·       Την αναδιαμόρφωση στο σύνολο των δαπέδων της περιοχής

·       Την οριοθέτηση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών

·       Την δημιουργία διαδρομών περιπάτου

·       Την σύνδεση της περιοχής με τις εγγύς περιοχές και τη συνέχιση διαδρομών περιπάτου προς αυτές

·       Την διαμόρφωση του χώρου με στόχο τον τονισμό της ιστορικότητας του τόπου

·       Την αναδιαμόρφωση του καρνάγιου με στόχο την ανάδειξη της ναυπηγικής παράδοσης του νησιού

·       Την ανακατασκευή των δύο υφιστάμενων ραμπών ανέλκυσης-καθέλκυσης σκαφών.

·       Τον ανασχεδιασμό των ξύλινων κατασκευών του συλλόγου αλιέων

·       Την διαμόρφωση χώρων θέασης και στάσης με κιόσκια, παγκάκια κλπ.

·       Την κατασκευή στεγάστρων επιβατών στις δύο θέσεις πρόσδεσης των πλοίων

·       Τον εξοπλισμό του συνόλου του χώρου με καθιστικά, κάδους, κρήνες πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης

·       Τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής διαμόρφωσης με τοποθέτηση-συμπλήρωση φωτιστικών σωμάτων σε όλη την περιοχή παρέμβασης

·       Τον εμπλουτισμό του πρασίνου και την άρδευση αυτού με το προτεινόμενο σχέδιο φύτευσης και το σχεδιασμό του απαιτούμενου αρδευτικού δικτύου.

II.6) Κριτήρια ανάθεσης:

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση  μελέτης/ Στάθμιση: 22,5

2.Πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας της προς εκπόνηση μελέτης/ Στάθμιση: 18,75

3.Βαθμός τεκμηρίωσης της δυνατότητας υλοποίησης και αξιοπιστίας του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος/ Στάθμιση: 15

4.Οργάνωση του οικονομικού φορέα/ Στάθμιση: 18,75

5.Βαθμολογία της κάθε οικονομικής προσφοράς, η οποία ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης/ Στάθμιση: 25

II.7) Διάρκεια Σύμβασης: Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

IΙI.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

IΙI.1.1) Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της Διακήρυξης. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

IΙI.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

IΙI.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

α) Απαιτήσεις στελέχωσης

Κάθε προσφέρων, ανά κατηγορία μελέτης, πρέπει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους πόρους ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 - ΜελΕτες ΛιμενικΩν Εργων

1 τουλάχιστον στέλεχος  τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 07 - ΕιδικΕς ΑρχιτεκτονικΕς ΜελΕτες

1 τουλάχιστον στέλεχος δωδεκαετούς εμπειρίας, 1 τουλάχιστον στέλεχος  οκταετούς εμπειρίας και 2 τουλάχιστον στελέχη  τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 09 - Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές & Ηλεκτρονικές μελέτες

1 τουλάχιστον στέλεχος  οκταετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 06 - Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Εργων

1 τουλάχιστον στέλεχος  τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 08 - ΣτατικΕς ΜελΕτες

1 τουλάχιστον στέλεχος  τετραετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 - ΜελΕτες ΠεριβαλλοντικΩν Εργων

1 τουλάχιστον στέλεχος  οκταετούς εμπειρίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 - Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης  Περιβάλλοντος Χώρου και έργων Πρασίνου

1 τουλάχιστον στέλεχος  οκταετούς εμπειρίας

Σε περίπτωση ένωσης, κάθε μια από τις παραπάνω απαιτήσεις ανά κατηγορία μελέτης πρέπει να ικανοποιείται από ένα (1) τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης.

IΙI.2.) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

Οι όροι εκτέλεσης της σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης, τα οποία είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω:

1) το συμφωνητικό

2) η διακήρυξη

3) η οικονομική προσφορά του αναδόχου

4) η τεχνική προσφορά του αναδόχου

5) το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) με τα τυχόν παραρτήματά του

6) το τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου με τα τυχόν παραρτήματά του, το πρόγραμμα των απαιτούμενων υπηρεσιών και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου

7) το τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

IV.1) Περιγραφή:

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

IV.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής:

Ημερομηνία: 18012021 και ώρα 10:00 π.μ.

IV.3) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς

Διάρκεια σε μήνες: Δεκατρείς (13) (από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών)

IV.4) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών

Ημερομηνία: 21012021 και ώρα 10:00

Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 4 της Διακήρυξης.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 7.198,00 , το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι  2032022.

Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/16, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή των όρων της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π..), Λεωφόρος Θηβών 196-198, κτίριο Κεράνης, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, ΤΚ 18233, ΕΛΛΑΔΑ, Τηλέφωνο: +30 2132141216, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr,  Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr.

Οι προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Προκήρυξη της  σύμβασης  απεστάλη στην  Υπηρεσία  Επισήμων  Εκδόσεων της Ε.Ε. στις  24-11-2020.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ20)

Θ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Πολ. Μηχ/κός με Α' β

  

 

 

 

 

 
 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε