ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 28 Οκτωβριου 2020
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 21 Μαίου 2020

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων

21 Μαιου 2020

ΨΤΓΠ6-ΓΤ6

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥNΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΔΙΠ) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Έχοντας υπόψη ως ισχύει:

α. Τα άρθρα 1, 5, 9, 10, 22 και 25 του ν. 3187/2003 (Φ.Ε.Κ. 233, τεύχος Α΄), «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».

β. Το π.δ. 50/2018 «Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (ΦΕΚ 92/τ.Α' /30.5.2018).

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.400/4/80286/Σ.70/16.2.2004 (ΦΕΚ 347/τ.Β'/ 17.2.2004) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Προγραμματισμός Προκήρυξη Θέσεων Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)».

δ. Το άρθρο 29 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α'), «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση Θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και Φορέων Εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες Διατάξεις».

ε. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις εξελίξεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων».

στ. Την υπ' αριθμ. Φ.330/157993/Σ.2636 (ΦΕΚ 879/τ.Β΄/18.05.2011) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Θέματα Οργάνωσης και Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».  

ζ. Την 247153α/12.8.2019 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 3181/τ.Β' /12.8.2019) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή».

η. Το Φ.391/18/128651/Σ.1597/21 Ιουν 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/ 3α.

θ. Το 3/10 Ιουλ. 2019 πρακτικό Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.)

ι. Την 2/74595/23.7.2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, για τη δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης πρόσληψης.

ια. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./224/33627/ 30.12.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών για την πρόσληψη επτά μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και 4 μελών Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως μόνιμου διδακτικού προσωπικού, για το έτος 2019.

  ιβ.   Την 2/2011/16.1.2020 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Υπουργείου Οικονομικών/ΓΛΚ/ΓΔΔΠΠ. 

     προκηρύσσουμε:

1.            Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Σπουδών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), ως ακολούθως:

                      1ος  Τομέας: Ανθρωπιστικών Επιστημών

                      Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ Κλάδου Ι, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Γλώσσα και Στρατιωτική Ορολογία»  

2ος  Τομέας: Φυσικών Επιστημών και Εφαρμογών

                        Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ Κλάδου ΙΙ, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία - Χημική Τεχνολογία-Στρατιωτικές Εφαρμογές»

3ος Τομέας: Μαθηματικών & Επιστημών Μηχανικού

α. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση - Θεωρία Αριθμών - Κρυπτογραφία»

β. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική και Τεχνολογία Άμορφων Πολυλειτουργικών Υλικών»

γ. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Κατανεμημένες Αρχιτεκτονικές και Αξιόπιστα Πληροφοριακά Συστήματα»

            δ. Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ Κλάδου Ι, με γνωστικό    αντικείμενο «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες - Αποθετήρια και Δικτυακές Εφαρμογές»

4ος Τομέας: Φυσικής και Πολιτισμικής Αγωγής

                        Μία (1) θέση μέλους ΕΕΔΙΠ Κλάδου Ι, με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Φυσική Αγωγή και Τεχνική Αναρρίχησης»

5ος Τομέας:  Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου

                        α. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Στρατηγική και Επιχειρησιακή Ανάλυση»

β. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολεμική Τέχνη και Εφαρμογές»

γ. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Ιστορία και Ανάλυση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων»

δ. Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στρατιωτική Ανάλυση Γεωγραφικών Διαμερισμάτων».

 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 α. Θέσεις ΔΕΠ

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν. 3187/ 2003.

Ειδικότερα:

              (1) Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π  αποτελεί ευθύνη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος.

                (2) Για τη θέση Λέκτορα απαιτείται διετής (2) τουλάχιστον  εκπαιδευτική πείρα σε Α.Σ.Ε.Ι ή σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής (2) εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω. Για τις θέσεις Επίκουρου Καθηγητή δύο (2) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας με την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή δύο (2) τουλάχιστον έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή διετής (2) εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνδυασμός των παραπάνω. Για τις θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.

               (3) Για τη θέση του Λέκτορα απαιτούνται δύο (2) τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εκτός από τη διδακτορική διατριβή, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, ή διαζευκτικά, μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε Ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές του εξωτερικού, συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης, είτε ίσο χρόνο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Για τις θέσεις Επίκουρου Καθηγητή, πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά είτε αυτοδύναμες ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία, εκτός από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Για τις θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή, πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από τη διδακτορική διατριβή.

                   (4) Για την εκλογή στη θέση του Λέκτορα θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξή του. Για την εκλογή στις θέσεις του Επίκουρου Καθηγητή θα συνεκτιμάται και το κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου θεμελιώνει προοπτικές ακαδημαϊκής εξέλιξης. Για την εκλογή στις θέσεις του Αναπληρωτή Καθηγητή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

                  (5) Η κρίση για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται, κατά το νόμο, στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης ΔΕΠ είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία αξιωματικών οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, αφού προηγουμένως παραιτηθούν από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.

          β.  Θέσεις ΕΕΔΙΠ

Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω θέσεις ΕΕΔΙΠ θα πρέπει να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο  22 του ν. 3187/2003.

Ειδικότερα:

(1)            Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π του Κλάδου Ι απαιτείται:

                             (α) η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου, σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση και

                              (β) Τα κατωτέρω σύμφωνα με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας αξιολόγησης:

- ή κατοχή συναφούς διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος

- ή τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο

    - ή τρεις συναφείς δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

    - ή συναφής μονογραφία

    - ή συνδυασμός των παραπάνω.

 

   (2)    Για την κατάληψη θέσης Ε.Ε..ΔΙ.Π του Κλάδου ΙΙ απαιτείται:

                      (α) η κατοχή πτυχίου Πανεπιστημίου ή Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, σχετικού με το αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο προορίζεται η θέση. Επιπλέον απαιτείται τριετής τουλάχιστον επαγγελματική ή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε συναφές πεδίο.

(3) Σε ουσιαστική αξιολόγηση των υποψηφίων για την κατάληψη θέσεων Ε.Ε.Δ.Ι.Π, σαφώς ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη προβαίνουν τα αρμόδια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όργανα.

 

 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

α.       Βιογραφικό σημείωμα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

β.       Επικυρωμένα αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων Σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής να είναι αναγνωσμένοι από την αρμόδια αρχή (ΔΟΑΤΑΠ) και οποιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη σχετική μετάφραση.

γ.       Πλήρες αναλυτικό υπόμνημα, για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή).

δ.       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ο δήμος στον οποίο είναι δημότες, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας και ο στρατιωτικός αριθμός (μόνο για άρρενες), προκειμένου η Σχολή να προβεί αυτεπάγγελτα στην αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, Ποινικού Μητρώου και Πιστοποιητικού Στρατολογικής κατάστασης αντίστοιχα.

ε.       Προκειμένου, για πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

στ.      Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4210/2013.

                  4.  Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής :

α. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

β. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο όλων των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τις  επιστημονικές εργασίες.

γ. Τα δικαιολογητικά των παραγράφων 2δ και 2ε πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

5. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην έχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης διορισμού τους.

6. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πράξης διορισμού τους.

7. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν υφίσταται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

8. Οι ανωτέρω πολίτες, πλην Ελλήνων, οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και ευχερής χρήση της ελληνικής γλώσσας.

9. Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται απευθείας στη Γραμματεία της Κοσμητείας της ΣΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, μέχρι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στο ημερήσιο τύπο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,

Λεωφόρος Βάρης Κορωπίου, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902

10. Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

11. Διευκρινίζεται ότι η καταλυτική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι σύμφωνα με το Άρθρο 10, παρ. 3 του Ν.3187/2003, δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση στον έντυπο τύπο.

12. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

13.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:

στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 ώρα, και στα τηλέφωνα: 210 890 4217, 210 890 4257, 210 890 4258 και

στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
27 Οκτωβριου 2020
27 Οκτωβριου 2020
27 Οκτωβριου 2020
27 Οκτωβριου 2020
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε