ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 16 Ιανουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Δήμος Λήμνου (1)

14 Ιουλιου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

 

Περίληψη αριθ. 56/2020  απόφασης  του Δ.Σ. Λήμνου που λήφθηκε κατά την συνεδρίαση την  5ης  Ιουνίου  του 2020

Θέμα 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Λήμνου για τα έτη 2020 2022

    Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αριθμός απόφασης 56/2020

Α. Την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ 47458ΕΞ 2020/15-05-2020 (ΦΕΚ 1864/15.05.2020 τεύχος Β'), με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης την 31.12.2022, για τους παρακάτω χώρους αιγιαλού και παραλίας:

Τμήματα αιγιαλού - παραλίας που πρόκειται να εκμισθωθούν με δημοπρασία για τοποθέτηση ομπρελών ξαπλώστρων, καντινών και εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Α) Εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται από την ΚΥΑ  47458ΕΞ 2020/15-05-2020, να δημοπρατηθούν τέσσερις επιπλέον θέσεις, πέραν των  ήδη αποφασισθέντων δυνάμει της υπ' αριθμ. 52/2020 απόφασης του Δ.Σ. και συγκεκριμένα οι ακόλουθες θέσεις:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ

1. Παραλία Θάνους (θέση 5): μία (1) θέση 300τμ για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΡΟΥ

1. Παραλία Κέρους: μία (1) θέση 15τμ για τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας.

2. Παραλία Σαράβαρη: μία (1) θέση 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

3. Παραλία Ζεματάς, Τ.Κ. Παναγιάς: μία (1) θέση 50τμ για τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Οι σχετικοί όροι της δημοπρασίας θα καθορισθούν με απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής. Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα αναφέρονται τα παρακάτω: Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπρασίας, καθορισμός εμβαδού τμημάτων που θα δημοπρατηθούν, καθορισμός κατωτέρου τιμήματος, δικαιολογητικά συμμετοχής κλπ. σύμφωνα με τις δ/ξεις του Π.Δ.270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των ΟΤΑ».

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, η δυνατότητα της απευθείας παραχώρησης παρέχεται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σε αυτούς, ως όμορους, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και στην παρούσα.

Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της ακτογραμμής.

Ο περιορισμός των 500 τμ στις παραχωρήσεις ισχύει και για όσα κέντρα αναψυχής και κάμπινγκ έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση απλής χρήσης άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001.

    Οι παραπάνω θέσεις θα δοθούν στις όμορες επιχειρήσεις μετά από αίτηση που θα υποβάλλεται στον Δήμο και η οποία θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Τοπογραφικό διάγραμμα της ιδιοκτησίας του ή σκαρίφημα στο οποίο να απεικονίζεται η ακριβής θέση του τμήματος αιγιαλού που επιθυμεί να μισθώσει έμπροσθεν της επιχ/σής του και της ιδιοκτησίας του.

2.    Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

3.    Έναρξη επιτηδεύματος.

4.    Δημοτική ενημερότητα.

Γ. Καθορισμός παραλιακών ζωνών για τον καθορισμό του μισθωτικού τιμήματος

α. Καθορίζει τις παραλιακές ζώνες όπως παρακάτω:

·             Α΄ Ζώνη: Ρηχά Νερά, Ρωμέικος Γυαλός, Νέας Μαδύτου Μύρινας, Παραλία Πλατύ, Παραλία Θάνους.

·             Β΄ Ζώνη: Παραλίες Αι Γιάννη & Πρασσά Λιμάνι Κάσπακα Παραλίες Αυλώνα Μύρινας, Εβγάτης Θάνους / Κοντιά, Μικρό Φαναράκι, Μεγάλο Φαναράκι Μούδρου.

·             Γ΄ Ζώνη: Χαβούλη Μούδρου, Κότσινα Βάρους / Ρεπανιδίου, Κέρους Καλλιόπης.

·             Δ΄ Ζώνη:  Όλες οι υπόλοιπες προς μίσθωση παραλίες.

 

β. Καθορίζει το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου κάθε αιγιαλού παραλίας όπως παρακάτω:

 

·       Α΄ Ζώνη 8,00 . / τ.μ. (Ρηχά Νερά, Ρωμέικος Γιαλός, Νέας Μαδύτου - Μύρινας, Παραλία Πλατύ, Παραλία Θάνους).

·       Β΄ Ζώνη 6,40 . / τ.μ. (Παραλίες Αι-Γιάννη & Πρασσά Λιμάνι - Κάσπακα Παραλίες Αυλώνα Μύρινας, Εβγάτης - Θάνους/Κοντιά, Μικρό Φαναράκι, Μεγάλο Φαναράκι Μούδρου)

·       Γ΄ Ζώνη 5,20 . / τ.μ. (Χαβούλη Μούδρου, Κότσινα Βάρους/Ρεπανιδίου, Κέρους- Καλλιόπης)

·       Δ΄ Ζώνη 4,00 . / τ.μ. (Όλες οι υπόλοιπες προς μίσθωση παραλίες).

Δ. Την παραχώρηση απλής χρήσης προς τρίτους για τρία (3) έτη. Στην περίπτωση αυτή οι όμορες επιχειρήσεις δύνανται να αιτούνται τη χρήση αιγιαλού και παραλίας για ένα (1), δύο (2) ή τρία (3) έτη με αντίστοιχη λήξη των συμβάσεων μίσθωσης στις ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει και την διάρκεια των παραχωρήσεων μετά από  δημοπρασία για τρία (3) έτη.

       Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Μαδυτινού Κωνσταντίνου και Αγά Ευάγγελου, οι οποίοι ψήφισαν ΟΧΙ γιατί διαφωνούν με την παραχώρηση των τριών ετών.

     Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  56/2020.

 

      Ο Δήμαρχος

                                                              Δημήτριος Μαρινάκης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
15 Ιανουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε