ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 25 Φεβρουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Δήμος Μυτιλήνης (2)

16 Ιουλιου 2020

 

                                                                       ΑΔΑ: 6ΛΒΙ46ΜΓΘΓ-ΗΩΒ

                                                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Μυτιλήνη: 15/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                                       Α.Π.: Δ.Ο.Υ./21517

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία φανερή, προφορική και μειοδοτική για την μίσθωση ακινήτου (γραφείων) με σκοπό την κάλυψη βασικών στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, στη Μυτιλήνη (μονάδων των Διευθύνσεων Τεχνικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε με την αριθμ. 27/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να πληροί τα εξής:

       Να βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης και εντός ή πλησίον του κτηρίου, όπου στεγάζονται οι λοιπές κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 13-17). Η εγγύτητα του ζητούμενου χώρου προς τις λοιπές κεντρικές υπηρεσίες θα αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου με ιδιαίτερη βαρύτητα με σκοπό την αποφυγή της διασποράς των δημοτικών υπηρεσιών, τη διασφάλιση της μεταξύ τους συνεργασίας και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

       Να είναι συνολικού εμβαδού από 140 τ.μ. έως 250 τ.μ. ή ανά στεγαζόμενη μονάδα ως ακολούθως:

i.                                      Χώρος/Τμήμα I Διεύθυνσης Οικονομικών: από 20 έως 35,71 τ.μ.

ii.                                    Χώρος/Τμήμα ΙΙ Διεύθυνσης Οικονομικών: από 20 έως 35,71 τ.μ.

iii.                                   Χώρος/Τμήμα ΙΙΙ Διεύθυνσης Οικονομικών: από 40 έως 71,42 τ.μ.

iv.                                   Χώρος/Τμήμα I Διεύθυνσης Τεχνικών: από 20 έως 35,71 τ.μ.

v.                                     Χώρος/Τμήμα ΙΙ Διεύθυνσης Τεχνικών: από 20 έως 35,71 τ.μ.

vi.                                   Χώρος/Τμήμα ΙΙ Διεύθυνσης Τεχνικών: από 20 έως 35,71 τ.μ.

       Να διαθέτει έξι (6) τουλάχιστον αυτόνομα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, ένα για κάθε μία εκ των έξι ως άνω μονάδων (Τμημάτων) ή να παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν/μονάδα.

       Να είναι κενό και ετοιμοπαράδοτο.

       Να είναι ελαιοχρωματισμένο και στεγανοποιημένο κατά το χρόνο παράδοσής του.

       Να είναι συνδεδεμένο με δίκτυα παροχής νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών κάθε μορφής (ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική, κ.λπ., ακουστική και οπτική).

       Να καλύπτει τις ανάγκες των προς στέγαση δημοτικών υπηρεσιών σε χώρους γραφείων, αρχειοθέτησης, τουαλετών και χώρους εξυπηρέτησης μηχανογραφικού εξοπλισμού. Οι χώροι πρέπει να είναι διαμορφωμένοι ή να δίνεται η δυνατότητα εσωτερικών διαρρυθμίσεων (διαχωριστικά, ψευδοροφές κλπ). Εφόσον απαιτηθούν διαρρυθμίσεις, αυτές πρέπει να έχουν συντελεστεί κατά την παράδοση του ακινήτου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και με δαπάνες του ιδιοκτήτη.

                 Να είναι φωτεινό, με καλό εξαερισμό και εξοπλισμό θέρμανσης, κλιματισμού και σκίασης.

       Να είναι νομίμως υφιστάμενο (με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία) ή ανεγερμένο με νόμιμη οικοδομική άδεια ή τακτοποιημένο με τους Ν. 4495/17, Ν. 4178/13, και Ν. 3843/10, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

       Να καθορίζεται από τη σχετική οικοδομική άδεια η χρήση του προς μίσθωση ακινήτου ως χώροι γραφείου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο γραφείου, την οποία ο προσφέρων θα αναλάβει με δική του μέριμνα και δαπάνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

       Να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 και της ΠΟΛ 1018/13-01-2012 Υπουργείου Οικονομικών. Η αποδεκτή ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι από Α έως και Γ, βάσει των διατάξεων του αρθρ. 8 παρ. 6 Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ143 Α').

       Να διαθέτει σε ισχύ Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα Δημόσια Κτίρια.

       Να διαθέτει ασφαλές ηλεκτρολογικό δίκτυο με αυτόνομο μετρητή, ικανό να παρέχει την απαιτούμενη για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ισχύ. Για την ασφάλεια του δικτύου την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου θα γνωμοδοτήσει ο τεχνικός ασφάλειας του Δήμου Μυτιλήνης.

       Να διαθέτει τηλεπικοινωνιακή υποδομή και δυνατότητα δομημένης καλωδίωσης, χώρο συγκέντρωσης και τερματισμού του εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, θέσεις τερματικών πριζών παροχής δικτύου ΗΥ και τηλεφωνίας.

       Να διαθέτει δίκτυο ύδρευσης με αυτόνομο μετρητή.

       Να πληροί γενικά τις προδιαγραφές στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζονται οι προβλεπόμενες συνθήκες εργασίας των εργαζομένων και συνάθροισης κοινού για τους προσερχόμενους πολίτες.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη αρχομένης από της ημέρας εγκατάστασης της υπηρεσίας στο ακίνητο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης αυτής, καταθέτοντας την αίτηση με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη), υπόψη της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας στην διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω. Στη συνέχεια παραδίδονται οι φάκελοι στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Ακινήτων (της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ 270/81), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των δικαιολογητικών συμμετοχής. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Λέσβου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, τηλ 2251350579 2251350515. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση http://www.mytiline.gr/category/prokiksis όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε