ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Πεμπτη 25 Φεβρουαριου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

ΔΕΥΑΛ

29 Ιουλιου 2020

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                               

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                          

          ΛΕΣΒΟΥ

Ταχ.Δ/νση    : Ελ.Βενιζέλου 13-17                   Μυτιλήνη, 28-7-2020

Ταχ.Κωδ.      : 811 32 Μυτιλήνη                                 Αρ. πρωτ. 8106

 

Πληροφορίες : Δέσποινα Μπώκου

Τηλέφωνο     : 22510 44444, 22510 46388

FAX              : 2251040121

email            : protokolo@deyamyt.gr

                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στην Μυτιλήνη (Ελ. Βενιζέλου 13-17), με την υπ' αριθμ. 336/2020 (ΑΔΑ:6Ε18ΟΚΠΛ-7Ξ7) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών έναν (1) Ιατρό Εργασίας, διάρκειας ενός (1) έτους με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.

          Οι ώρες απασχόλησης θα είναι εκατόν δέκα (110) ώρες ετησίως, ήτοι 2 ώρες και 15 λεπτά την εβδομάδα, συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.400 ) χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ (απαλλαγή βάσει του άρθρου 18 του Ν. 1642/86).

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο: Ισχύουσες διατάξεις, Διαδικασία ανάθεσης Κριτήριο Κατακύρωσης

Η παροχή της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου» θα ανατεθεί σύμφωνα με:

1.           Τις διατάξεις του Ν.1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α' 191/23-08-1980) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4483/17 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις».

2.           Τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και των λοιπών σχετικών κανονιστικών διατάξεων.

3.           Το άρθρο 4 του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων».

4.           Το Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και Υγείας των εργαζομένων».

5.           Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Περί εκτελέσεως έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

6.           Τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις).

7.           Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/95.

8.           Την αριθ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

9.           Την αρίθ. 25049/1253/8-5-2018 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10.        Τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Λέσβου που επιβάλουν την παραπάνω ανάθεση.

11.        Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

12.        Την με αριθ. 336/2020 (ΑΔΑ:6Ε18ΟΚΠΛ-7Ξ7) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΛ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη ΔΕΥΑ Λέσβου».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ  2ο.  Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σφραγισμένη, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΛ, στην Οδό Ελ. Βενιζέλου 13-17, Α΄ όροφος  στη Μυτιλήνη έως την Αυγούστου 2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00.

ΑΡΘΡΟ  3ο. Δικαίωμα Συμμετοχής

Τα προσόντα και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών είναι αυτά που αναφέρονται στον Ν. 3996/2011 (άρθρο 29), στο Ν. 3850/2010 (άρθρο 16) και στο Ν. 3418/2005 (άρθρο 7) ήτοι:

1.              Είναι ιατρός, μέλος Ιατρικού Συλλόγου,

2.              Κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

3.              Έχει (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Κατ' εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 16 του Ν. 3850/2010, έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α.   Ιατροί οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν.3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας  χωρίς να κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

β.   Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι κατά την δημοσίευση του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α/15-5-2009) έχουν συνάψει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά (7) τουλάχιστον έτη.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Α. Τα ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία οφείλουν να προσκομίσουν:

1.   Πτυχίο ή Δίπλωμα ιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

2.   Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

3.   Βεβαίωση μέλους στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.

4.   Άδεια τίτλου ειδικότητας όπως πιστοποιείται στον οικείο Ιατρικό σύλλογο.

5.   Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας και να αναφέρεται ο συνολικός πραγματικός ετήσιος χρόνος απασχόλησης ανά εργοδότη.

6.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

α) όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και

β) η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ισχύει για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος.

      7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι συμφωνεί με τους όρους της Πρόσκλησης.

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι εταιρείες που θα πάρουν μέρος θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του ιατρού που προτείνουν με όλα τα δικαιολογητικά των φυσικών προσώπων και επιπλέον Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου και τα εξής δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,

α) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1.   συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,

2.   δωροδοκία,

3.   απάτη

4.   τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,

5.   νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων,

για σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως ειδικότερα και αναλυτικά αυτά ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:

τους διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),

τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.).

β) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

δ) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου ο εν λόγω οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι δεν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. Επίσης, ότι δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ούτε έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της παρούσας και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ) Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:

·                  Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού και γ) Φ.Ε.Κ., στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

·                  Για Ε.Π.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε.

1.           Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε.Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση ύστερα από το τελευταίο καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. που έχει κατατεθεί.

ΑΡΘΡΟ 5ο: Φάκελος Προσφοράς

Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΛ μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:

-        «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»   

-        Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.λ.π.).

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.

Μέσα στο φάκελο ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

1.   Τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

2.   Σε κλειστό υποφάκελο η οικονομική προσφορά, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο εξωτερικό μέρος του.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Γλώσσα

Οι προσφορές υποβάλλονται, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Τα έγγραφα των Συμβάσεων καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 7ο : Αξιολόγηση Προσφορών - Κριτήριο Κατακύρωσης - Ποσότητες κατακύρωσης

·        Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διεξαγωγής Γενικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΛ.

·        Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010 και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ είναι η συμφωνία με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

·        Αποκλίσεις από όρους που έχουν χαρακτηριστεί ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν αιτία απόρριψης των προσφορών.

·        Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές με τιμές μεγαλύτερες του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

·        Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα με τη χαμηλότερη τιμή ανά ώρα, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ανάμεσα στις προσφορές που πληρούν τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

ΑΡΘΡΟ 8ο: Ανάθεση καθηκόντων και διαδικασία για την σύναψη σύμβασης

Η ανάθεση εργασιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 και του Ν.3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 9ο: Χρόνος - Τόπος παροχής των υπηρεσιών

Η παροχή των υπηρεσιών του ιατρού εργασίας θα γίνεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του ιατρού στην Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης και στα γραφεία της επιχείρησης καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου της σύμβασης.

Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο ιατρός θα έχει επαφές με τον υπεύθυνο που έχει οριστεί σε κάθε εγκατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 10ο: Σύμβαση-Ισχύς Σύμβασης/ Συμπληρωματική Σύμβαση

Ο μειοδότης στον οποίο κατακυρώνεται η υπηρεσία καλείται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της με δυνατότητα παράτασης αυτής με τους ίδιους ακριβώς όρους της αρχικής σύμβασης μετά από απόφαση του  Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λέσβου.

Η αναφερόμενη παράταση σύμβασης δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν σύμφωνης γνώμης και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Επισημαίνεται ότι, η σύμβαση λύνεται αυτομάτως και αζημίως στην περίπτωση που ανακληθεί η σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές.

ΑΡΘΡΟ 11ο: Παραλαβή

Η παρακολούθηση της παροχής της υπηρεσίας, καθώς και η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής, που έχει ορισθεί με την υπ' αριθ. 24/2020 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί να εισηγείται ως κατά Νόμο αρμόδιο, για την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα αναφερόμενα στη σύμβαση..

ΑΡΘΡΟ 12ο: Πληρωμή

α. Η τιμολόγηση της παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά αντίστοιχα με την τμηματική παράδοσή της- κατόπιν της έκδοσης σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών και όχι για το συνολικό ποσό.

β. Η πληρωμή θα γίνεται μέχρι διαστήματος 2 μηνών από έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών και την παραλαβή των εργασιών.

γ. Επισημαίνεται ότι η αναφερόμενη αποζημίωση δεν αποτελεί μισθό κατά την έννοια εξαρτημένης εργασίας ή παροχής μισθωτών υπηρεσιών κατά το Εργατικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 13ο: Πληροφορίες-Δημοσιότητα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την κ. Γεωργακή Μαρία Γραφείο 2 ΔΕΥΑΛ (Ελ. Βενιζέλου 13-17, α΄ όροφος).

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του κτιρίου της ΔΕΥΑΛ και σε φύλλο τοπικής εφημερίδας. Παράλληλα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Λέσβου (www.deyamyt.gr) και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΡΘΡΟ 14ο: Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές θα ισχύουν κατ' ελάχιστον 90 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

ΑΡΘΡΟ  15ο: Εγγυήσεις

Δεν χρειάζεται προσκόμιση εγγυητικής καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 16ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος της υπηρεσίας βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, και εισφορές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.  

ΑΡΘΡΟ 17ο: Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 18ο: Πληροφορίες

Πληροφορίες θα δίδονται στο τηλ. 22510 44444 κα Μ. Γεωργακή.

Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μαζί με την οικονομική προσφορά έως την 7η Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΛ, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, Α΄ όροφος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
24 Φεβρουαριου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ

  Στούμπος Χ. Γιώργος
  Χειρουργός ΩΡΛ Ενηλίκων & Παίδων
  Συνεργάτης Νοσοκομείων Metropolitan-Βιοκλινικη-
  Ιατρικό Διαβαλκανικό
  Καβέτσου 3 - 1ος όροφος
  τηλ. 22510 27757& 6940888555
 • Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180

  ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ *PapTest*Κυτταρολογική εξέτασηούρων,πτυέλων,υγρών*FNA επιφανειακών οργάνων &θέσεων*Επανεκτιμήσεις πλακιδίων
  Καβέτσου 29- τηλ.22510 24860 κιν.6932512560
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Η. ΚΟΥΝΙΑΡΕΛΛΗ
  ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  Εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές
  Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου 1(π Μ Βρετάνια)
  τηλ.2251028512 6936447893

  ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

  ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ Ι. ΓΙΩΡΓΟΣ
  Δρ Ιατρικής Σχολής Παν.Πατρών
  ΕΡΕΣΟΥ 2,1ος όροφος
  ΤΗΛ:22510-37390
  κιν:6974956279
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • auto GARAGE

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
  ΠΑΓΑΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  ΤΗΛ:22510-48144 6972107700

  Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com
 • Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε