ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Σαββατο 10 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

16 Σεπτεμβριου 2020

20PROC007302431- 2020-09-11

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Σαπφούς 22

Τ.Κ                     : 81131

Πληροφορίες     : Ιωάννης Κουρτζέλλης,

   Βασιλική Φύτρου

Τηλ.                    : 22510 22087

Fax.                    : 22510 20745

e-mail                 : efales@culture.gr

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης 01/2020 Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού που αφορά στο Υποέργο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» και με κωδικό MIS 5030398.

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 36 και 37 του Ν. 4412/2016, για την Πράξη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ», όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική μελέτη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου προϋπολογισμού Διακοσίων Πενήντα Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Ευρώ (256.990,00 ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην επιλογή Αναδόχου με σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1.   Αναθέτουσα Αρχή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

-Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σαπφούς 22 / 81131, Μυτιλήνη

-Τ.: 22510 22087 / Ε: efales@culture.gr

-Κωδικός NUTS: GR411

2.   Δημοσίευση στην ΕΕΕΕ:

-Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ): 08/09/2020

-Προσωρινός Αριθμός Προκήρυξης στην ΕΕ S: 2020/S 177-426750

3.   Πληροφορίες για τη Διακήρυξη αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διαδρομή:

https://www.efales.gr

4.   Τύπος Σύμβασης:

Παροχή υπηρεσιών

5.   Αντικείμενο του εν θέματι Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δράσης πληροφόρησης με κύριο άξονα μία διαδικτυακή ψηφιακή πλατφόρμα πολιτιστικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, μία εφαρμογή ψηφιακής περιήγησης σε φορητές συσκευές που θα ενοποιεί σε θεματικές διαδρομές τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λήμνου αρμοδιότητας της ΕΦΑΛ, αλλά και με την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών σήμανσης και πληροφόρησης.

6.   Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV):

·                 CPV 72000000-5    Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

·                 CPV 31523200-0    Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων

7.   Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο γιατί: Σε περίπτωση διαίρεσης σε διαφορετικά τμήματα, ο συντονισμός πολλών διαφορετικών αναδόχων για την επίτευξη ολοκληρωμένου αποτελέσματος θα είναι περισσότερο δυσχερής, ενώ ενδεχόμενη αδυναμία, ή αστοχία ενός αναδόχου ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο ή και αδυναμία εκτέλεσης των δράσεων άλλων αναδόχων. Εκτός αυτού, η Σύμβαση περιλαμβάνει, 12 Πακέτα εργασίας με 12 παραδοτέα  με στενή συνάφεια, αλληλουχία, και χρονική αλληλεξάρτηση.

8.   Η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (256.990,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, {προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες επτά χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ (207.250,00 ) και ΦΠΑ: σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ (49.740,00 ).

9.   Διάρκεια της Σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης:

Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

10. Τα υπό προμήθεια αγαθά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα εγκατασταθούν στους χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

11. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα ληφθούν υπόψη.

12.  Οι εγγυήσεις που απαιτούνται στον εν θέματι διαγωνισμό είναι οι εξής:

·        Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ήτοι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων, εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (4.145,00 ).

·        Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 §1β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και κατατίθεται πριν ή/και κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

·        Μετά την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης, των υπηρεσιών και προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ο Ανάδοχος καταθέτει εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης ποσοστού 1,5% της συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η οποία κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης των εφαρμογών. Η εγγυητική αυτή επιστολή έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύνταξης των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής και διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, για περίοδο τουλάχιστον δύο (2) ετών και καλύπτει την εγγύηση για καλή λειτουργία, συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών κλπ. με ευθύνη του αναδόχου προμηθευτή.

13. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑΕΠ 0881.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ08810003).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο 2 με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΗΜΝΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση την 2161/26.03.2019 (ΑΔΑ: ΨΙΞ07ΛΩ-ΖΞΥ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, και την αρ. οικ.1170/27-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΛ97ΛΩ-Δ7Μ) απόφαση τροποποίησης της πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5030398. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

14. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της σχετικής σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

15. Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων απαιτείται:

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

α) ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε τουλάχιστον τρία (3) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία πέντε (5) έτη (2015-2019), με επιτυχία.

β) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.  Ειδικότερα απαιτείται:

        Ως μέλος της Ομάδας Έργου, να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα πέντε (5) τελευταία έτη, σε Διαχείριση Έργων σχετικών με ψηφιακές εφαρμογές, πολιτισμό τουρισμό, καθώς και υποδομές για το περιβάλλον, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο.

        Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) μέλη με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) στον τομέα της Πληροφορικής και ένα (1) τουλάχιστον μέλος με πτυχίο στον τομέα Ιστορίας, Αρχαιολογίας ή Φιλολογίας (ή άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του Εξωτερικού) με 5ετή εμπειρία σε θέματα μελέτης και καταγραφής αρχαιολογικού υλικού, καταχώρησης, επεξεργασίας, διαχείρισης και ανάδειξης πολιτιστικών τεκμηρίων, καθώς και συγγραφής και επιμέλειας κειμένων.

        Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αρχιτέκτονας μηχανικός με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο σχεδιασμό και συντονισμό έργων υποδομών για το περιβάλλον.

        Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας γραφίστας με εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο γραφιστικό σχεδιασμό και την οπτική επικοινωνία σε θέματα πολιτισμού - τουρισμού και την ερμηνεία του περιβάλλοντος.

        Στην ομάδα έργου πρέπει να υπάρχει, επίσης, τουλάχιστον ένας σχεδιαστής πολυμέσων με ειδικότητα στις εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας κατ' ελάχιστον με πτυχίο στη σχεδίαση πολυμέσων και κατ' ελάχιστον με 5ετή εμπειρία.

Τα λοιπά μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει σωρευτικά:

        να διαθέτουν εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ενημερωτικών πινακίδων περιβάλλοντος και πολιτισμού

        να καλύπτουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών με 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, 

        να έχουν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον σχεδιασμό 3d animation σχετικής θεματολογίας.

16. Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:

Να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού (άνευ ΦΠΑ) του Έργου.

17. Είδος διαδικασίας:

Ανοικτή διαδικασία

18. Κριτήριο κατακύρωσης:

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

19. Παραλαβή τεύχους Διακήρυξης 01/2020:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος της εν θέματι Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον εν θέματι Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (www.promitheus.gov.gr) ή την ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου (www.efales.gr). Το Τεύχος Διακήρυξης διατίθεται και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).

20. Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και τοπική ώρα 15:00.

21. Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της εν θέματι Διακήρυξης μέχρι και τη δέκατη (10η) ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020 και τοπική ώρα 15:00. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του εν θέματι Διαγωνισμού, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22. Προδικαστικές προσφυγές προσωρινή δικαστική προστασία:

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

23. Γλώσσα διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής Σύμβασης είναι η Ελληνική. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

24. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος προσφοράς:

Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του εν θέματι Διαγωνισμού. Προσφορές με μικρότερο χρόνο ισχύος θα απορρίπτονται.

25. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.promitheus.gov.gr) τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 και τοπική ώρα 11:00

       Ο Προϊστάμενος της Εφορείας

Αρχαιοτήτων Λέσβου                                                                                                    Παύλος Τριανταφυλλίδης

ΠΕ Αρχαιολόγων

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
9 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε