ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Τεταρτη 6 Ιουλιου 2022
ΑΡΙΩΝΟΣ 6, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021

Δήμος Δυτικής Λέσβου

17 Δεκεμβριου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

 

 

Καλλονή, 15-12-2021

Αριθμ. πρωτ. : 19386

 

Αριθμ. Προκήρυξης : 1/ΜΕΛ/2021

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου και τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 706.553,02 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. / 876.125,75 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα αρχή, ήτοι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου (Α.Φ.Μ.: 996959690, κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: 1007.E87417.00025, οδός: Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ.: 81107, NUTS: EL411, τηλ.: 2253351536, 2253351529, e-mail: texniki@mwlesvos.gr, ιστοσελίδα: www.mwlesvos.gr), ανήκει στους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές, και ασκεί ανάλογες δραστηριότητες.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης σε ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr, επιλογή : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα > Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων). Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.mwlesvos.gr, επιλογή : ενημέρωση > προκηρύξεις) αναρτάται σχετική ενημέρωση. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως και 10-01-2022 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 04-02-2022 (πληροφορίες : Μαρίνα Τσέγγου, Αμερσώ Κλαδογένη).

Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση μελετών για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στη Δ.Ε. Καλλονής του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στη Λέσβο (NUTS : EL411 «Λέσβος, Λήμνος (Lesvos, Limnos)»), που αφορούν σε οριοθετήσεις, έργα διευθέτησης και τεχνικά έργα σε θέσεις των χειμάρρων Τσικνιά, Αχέρωνα, Ποταμιάς και Ταξιάρχη, όπου παρουσιάζονται σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς και τη διερεύνηση δυνατότητας εκτροπής του χειμάρρου Αχέρωνα προς τον χείμαρρο Τσικνιά, μέσω διώρυγας μήκους 400 m περίπου, προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων εντός του οικισμού Καλλονής, λόγω ανεπαρκούς διατομής του επικαλυμμένου χειμάρρου του οικισμού (CPV : 71320000-7 «Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών»). Η εν λόγω σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο καθότι : α) οι επιμέρους μελέτες είναι αλληλένδετες και θα πρέπει κατά την υλοποίησή τους να υπάρχει συντονισμός ενεργειών εκ μέρους του αναδόχου και β) η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός ανατιθέμενων τμημάτων θα προκαλέσει σύγχυση και δυσκολία στην υλοποίηση. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 13 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, ενώ, η συνολική μελέτη θα εκπονηθεί σε τέσσερα (4) στάδια, με αντίστοιχες προθεσμίες ολοκλήρωσης αυτών (ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες), σύμφωνα και με το άρθρο 12.3 της διακήρυξης. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σύμφωνα και με τα άρθρα 3, 13 και 20 της διακήρυξης, και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για διάστημα 15 μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016, αντίστοιχα. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, για τον προσδιορισμό της οποίας θα αξιολογηθούν οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές των προσφερόντων βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της διακήρυξης και της σχετικής στάθμισής τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της διακήρυξης, ήτοι στις κατηγορίες μελετών 13 (Υδραυλικές μελέτες), 16 (Τοπογραφικές μελέτες), 8 (Στατικές μελέτες), 20 (Γεωλογικές μελέτες), 21 (Γεωτεχνικές μελέτες - έρευνες) και 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες), και που είναι εγκατεστημένα σε : α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περ. γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016 και δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών. Τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, που θα πρέπει να ικανοποιούν οι προσφέροντες, ορίζονται στα άρθρα 18 και 19 της διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 14.131,06 ευρώ,  που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα στοιχεία του άρθρου 15.1 της διακήρυξης και θα πρέπει να ισχύει μέχρι και 12-06-2023. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-02-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, που θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, ορίζεται η 16-02-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (Κωδικός πράξης MIS (ΟΠΣ) : 5130649), η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ: ΕΠ0881, Κωδικός πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) : 2021ΕΠ08810045) και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα και με το άρθρο 12.1 της διακήρυξης.

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί: α) η υπ' αριθμ. πρωτ. 98387/09-09-2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ : 9ΝΕΓ46ΜΤΛΡ-915) και β) η με αριθμ. ΑΑΥ 436/2021  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών (ΑΔΑ : Ψ3ΑΦ46ΜΓΘ5-5Ι6), Κ.Α.Ε. : 30.7412.0016, α/α : 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων.

Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187, παρ. 2 περ. α΄, του ν. 4412/2016, ενώ για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της συμβατικής αμοιβής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016.

Η απόφαση κατακύρωσης λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

Η σχετική προκήρυξη, που συντάχθηκε και περιλαμβάνει πληροφορίες υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4412/2016, εστάλη στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης στις 09-12-2021.

ΚΑΛΛΟΝΗ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

 

 

                                                                                                          

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
5 Ιουλιου 2022
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

  Έλενα Μπούμπα
  Στρατιωτικός Ιατρός
  Διδ.Παν.Αθηνών
  Διπλωματούχος Ευρ.Ακαδημίας
  Ταξιαρχών 34-36 Κορυδαλλός
  2104959944 & 6938502258
  email- elenboumpa@gmail.com
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440

  ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594
 • Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini

  ψαράδικο

  ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ
  Μαγειρευτά- Θαλασσινά φαγητά -σαλάτες- ψαρόσουπες -ψαρομεζέδες στη λαδόκολλα
  Ψητά & Τηγανιτά κατόπιν παραγγελίας
  τηλ. 22510 34333
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε