ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Παρασκευη 16 Απριλιου 2021
ΑΛΚΑΙΟΥ & ΑΡΙΩΝΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ 22510-25524 22510-28741 ef_dimokratis@otenet.gr
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

ΣΣΕ

19 Μαρτιου 2021

ΑΔΑ: Ψ40Ω6-ΗΡΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Έχοντας υπόψη ως ισχύουν:

α. Τα άρθρα 1, 5, 9, 10, 11 και 25 του ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 233).

β. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.11/85/8044/06.05.2011 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Προκηρύξεις - Εξελίξεις Μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων».

γ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

δ. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 «Αυτεπάγγελτος Έλεγχος των Δικαιολογητικών των Υποψηφίων για Διορισμό ή Πρόσληψη»( Α' 237)

ε. Το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις (Α' 74).»

στ. Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α' 83)

ζ. Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (Α' 129).

η. Το. π.δ. 50/2018 «Οργανισμός της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων» (Α' 92), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Την υπ' αριθμ. 11514/2 Ιουν 20/ Αίτηση εξέλιξης της ενδιαφερόμενης Επίκουρης Καθηγήτριας.

ι. Το υπ' αριθμ. 8/10 Ιουν 20 πρακτικό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΕΣ) της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

ια. Την Φ.391 /58/16847/Σ. 3189/22-10-2020/ΣΣΕ/ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ.

ιβ. Την υπ' αρ. 1273701/6 Νοε 20 βεβαίωση ΓΕΣ/ΔΟΙ.

ιγ. Την υπ' αρ. 594/2020 εισηγητική έκθεση Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών/ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ σ ο υ μ ε:

1.          Την πλήρωση θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), λόγω εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα, ως ακολούθως:

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία».

2.            ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση ΔΕΠ απαιτείται να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.3187/2003.

Ειδικότερα:

α. Προϋπόθεση για την εκλογή σε θέση ΔΕΠ είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος. Η διαπίστωση της συνάφειας της διδακτορικής διατριβής ή του όλου ερευνητικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π αποτελεί ευθύνη της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και του εκλεκτορικού σώματος.

β. Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, απαιτούνται:

(1)     Τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη αυτοδύναμης διδασκαλίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, στο γνωστικό αντικείμενο του τομέα ή τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εργασίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμός των παραπάνω.

(2)     Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες, εκτός από την διδακτορική διατριβή. Για την εκλογή συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό έργο του υποψηφίου έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης και αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές.

γ. Η κρίση για την εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται, κατά το νόμο, στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινόμενων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί κατά τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή. Στοιχεία τα οποία συνεκτιμώνται ιδιαίτερα κατά την κρίση για κατάληψη θέσης ΔΕΠ είναι το ήθος, η προσωπικότητα του υποψηφίου και η κοινωνική του προσφορά. Είναι δυνατή η εκλογή και εν ενεργεία Αξιωματικών, οι οποίοι καταλαμβάνουν την αντίστοιχη θέση, κατόπιν παραίτησής τους από την ενεργό υπηρεσία μετά την εκλογή τους.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

α. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

β. Αίτηση σε έντυπη μορφή, στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενο για τα οποία ενδιαφέρεται να κριθεί ο υποψήφιος. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου.

γ. Βιογραφικό σημείωμα και πλήρες αναλυτικό υπόμνημα (εγγράφως και σε ηλεκτρονική μορφή) για την εκπαιδευτική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

δ. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι έχουν χορηγηθεί από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από απόφαση ισοτιμίας από την αρμόδια Αρχή (ΔΟΑΤΑΠ). Οιοδήποτε ξενόγλωσσο δικαιολογητικό έγγραφο να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

ε. Πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.

στ. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής.

ζ. Αποδεικτικά συναφούς επαγγελματικής ή εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας (όπου απαιτείται).

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να αναφέρεται ο Δήμος στον οποίο είναι δημότες, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και ο στρατιωτικός αριθμός (μόνο για άρρενες), προκειμένου η Σχολή να προβεί αυτεπάγγελτα στην αναζήτηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

θ. Για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσκομίζεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής του κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

ι. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, η οποία θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης του διορισμού.

ια. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, επικυρωμένη ως προς το γνήσιο

της υπογραφής με την οποία οι υποψήφιοι οι οποίοι υπόκεινται σε στράτευση δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις και σε αρνητική περίπτωση ότι δεσμεύονται πως θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές προ της έκδοσης της πράξης διορισμού τους.

ιβ. Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α'254).

ιγ. Οι υποψήφιοι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουν να υποβάλουν απαραιτήτως κατά την υποβολή της υποψηφιότητας, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2' από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η ευχερής χρήση της ελληνικής γλώσσας, σύμφωνα με το αρ. 11 του π.δ. 363/1998 (Α' 242) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Για τα παραπάνω δικαιολογητικά, διευκρινίζονται τα εξής:

α. Τα Α.Σ.Ε.Ι. δεν μετέχουν εισέτι στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΑΠΕΛΛΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Είναι συνεπώς απολύτως απαραίτητη για την διεξαγωγή της διαδικασίας εκλογής η συμπερίληψη στην αίτηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποψηφίων. Για τον ίδιο λόγο ζητείται τόσο η έγγραφη, όσο και η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών.

β. Τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναφορά, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης.

γ. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, τα επικυρωμένα αντίγραφα του συνόλου των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, το αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και οι επιστημονικές εργασίες. Επίσης, η υπεύθυνη δήλωση ως προς την στρατολογική κατάσταση και για τους πολίτες κρατών μελών της ΕΕ τα αποδεικτικά ελληνικής γλωσσομάθειας.

δ. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 3η και 3θ πρέπει να κατατεθούν από τους υποψήφιους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής. Το δικαιολογητικό της υποπαραγράφου 3ια υποβάλλεται από τον υποψήφιο ο οποίος έχει εκλεγεί, εφόσον του ζητηθεί.

ε. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων 3γ, 3δ, 3ε, 3στ και 3ζ υποβάλλονται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή flash memory ή άλλο αποθηκευτικό μέσο).

5.            Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

6.            Η κατάθεση και παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται είτε απευθείας στην Κεντρική Γραμματεία της ΣΣΕ είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (με ευανάγνωστη ημερομηνία και σφραγίδα), με ευθύνη του υποψηφίου/αποστολέα, εντός διμήνου από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης στον ημερήσιο τύπο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Κοσμητεία,

Λεωφόρος Ευελπίδων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902.

7.            Οι υπεύθυνες δηλώσεις των υποπαραγράφων 3η και 3ια μπορούν να αποσταλούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: kosmitia@sse.gr, εφόσον έχουν συνταχθεί ηλεκτρονικά δυνάμει του αριθμού 27 της ΠΝΠ της 20/3/20 (Α' 68).

8.           Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές.

9.            Επισημαίνεται ότι η ΣΣΕ δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους υποψηφίους για φακέλους οι οποίοι έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

10. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως απευθύνεσθε:

α. στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09:00 έως 13:00 ώρα και στα τηλέφωνα: 210 897 0229, 210 890 4257 και 210 890 4258.

β. στην ιστοσελίδα της Σ.Σ.Ε.: www.sse.gr.

Διοικητής

Υπτγος Θεμιστοκλής Γρυμπίρης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
Τελευταίες ειδήσεις
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
15 Απριλιου 2021
Resource id #8
> <
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΡΩΝΗΣ
  Holter πίεσης και ρυθμού
  Δοκιμασία κοπώσεως Φορητός υπέρηχος
  Μυτιλήνη Βουρνάζων 2 τηλ.2251302311
  Γέρα:Παπάδος τηλ.22510-83600
  aroniskos@gmail.com

  Φυσικοθεραπεύτρια Manual Therapist

  Σταυρουλάκη-Γαλάτη Ιφιγένεια
  Πτυχιούχος Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης-PAMP
  Σύμβαση με ΕΟΠΥΥ
  Ασκληπιού 39 Χρυσομαλλούσα Μυτιλήνη
  τηλ. 22510-54898- 6977957180
 • ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΜΑΛΛΙΑΣ

  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
  Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  Καλλιπόλεως 3,Νέα Σμύρνη, τηλ:210-9320215
  Καβέτσου 10, Μυτιλήνη, τηλ: 2251038065

  ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

  ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.ΜΙΧΑΛΗΣ
  Πτυχιούχος Παν. Αθηνών
  Καβέτσου 32-Μυτιλήνη
  τηλ. 22510 43377
  Καρατζά 10-Μύρινα Λήμνου
  22540 26652- κιν.6974117849
 • ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  Νικόλαος Α. Δαρλής
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ-ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ & ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΜΟΥ ΑΓΚΩΝΑ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
  2ας Μαίου 30- 17121 Ν. Σμύρνη
  τηλ.210 9315300 &6936118880
  www.orthoinfo.gr

  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

  ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΠΑΠΙΟΜΥΤΗΣ
  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32
  ΤΗΛ:22510-55711
  ΚΙΝ:6942405440
 • ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

  ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ε. ΜΟΥΦΛΟΥΖΕΛΛΗΣ
  θυρεοειδής Σακχαρώδης Διαβήτης 1,2&Κυήσεως
  Οστεοπόρωση Διαταραχές Έμμηνου Ρύσεως
  ΚΑΒΕΤΣΟΥ 32 ΜΥΤΙΛΗΝΗ & ΠΑΠΑΔΟΣ ΓΕΡΑΣ
  22510-43366 6972332594

  Book and Art

  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
  Βάλια Μπαρμπατιώτη
  Κομνηνάκη 5 Μυτιλήνη
  τηλ:22510-37961
  www.facebook.com/Book.and.Art.Mytilini
 • ΠΤΗΝΟ-ΦΑΡΜΑ ΓΕΡΑΣ

  Γαζής Χαράλαμπος
  Γεωπόνος ΤΕ
  Κότες-κοκόρια-χήνες-γαλοπούλες-πάπιες-αυγά ελευθέρας βοσκής
  τηλ.: 6946167995

  Αυγοπωλείο Χατζέλη

  Αυγά και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα
  Κατάστημα στο πάρκινγκ Μυτιλήνη
  Οδυσσέα Ελύτη 20
  τηλ.2251306790
 • Κάβα Κουτσουραδή

  Κάβα ποτών στη Μυτιλήνη. Είμαστε κοντά σας από το 1986
  Ικαρίας 6, Μυτιλήνη, 81100
  Τηλ. 2251022213

  Μεζεδοπωλείο- Ουζερί

  "Απάγκιο"
  Εξαιρετικά σπιτικά φαγητά- Λεσβιακά τοπικά προϊόντα
  οικονομικές τιμές-Ζωντανή μουσική κάθε Σάββατο
  τηλ. 22510 20797
 • Elysion Hotel

  Elysion Hotel – Ξενοδοχείο γάμου
  Διεύθυνση: Νεάπολη Μυτιλήνης
  Τηλέφωνο: 2251 061531-2
  Fax:22510 61294
  Website: www.elysion.gr

  ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  ΠΤΥΧ.ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
  ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
  ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ21&ΟΔ.ΕΛΥΤΗ 1ος ΟΡΟΦΟΣ
  ΤΗΛ:2251022255/6945353105
  email:nprot@yahoo.gr
 • Europcar

  AUTO MOTO LESVOS A.E Πάνος Σπανέλης. Κεντρικό:Κουντουριώτη 49Γ Μυτιλήνη τηλ:2251043313 fax42853 κιν.6976809252 Αεροδρόμιο:2251061665
  www.europcar-lesvos.com
  info@europcar-lesvos.com

  Αρχιτέκτων - Μηχανικός

  Γ. Λίνος & Άννα Λίνου
  Έκδοση οικοδομικών αδειών,τακτοποιήση αυθαιρέτων, ΠΕΑ,Κτηματολόγιο,επισκευές,ανακαινίσεις,πωλήσεις νεόδμητων
  Γυμ. Δαυίδ 21 Μυτιλήνη
  τηλ. 6946140998-6957593484
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΑΙΡΟΣ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βρείτε άμεσα αυτό που ζητάτε